SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

”HALUAMME TIETÄÄ SYDÄMESTÄ KAIKEN”

Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydäntutkimusta tukeva säätiö, ja tuemme sydämen rytmihäiriöiden, sepelvaltimotaudin, läppäsairauksien, sydämen vajaatoiminnan ja synnynnäisten sydänvikojen perus- ja kliinistä tutkimusta.

Sydäntutkimussäätiö on keskeinen suomalaisen sydäntutkimuksen tukija. Tutkimustyön kautta kehitetään hoidon tuloksia ja laatua. Tutkimustyö tukee ammatillista koulutusta ja osaamista. Sydäntutkimussäätiön rahoitus perustuu yksityisten henkilöiden lahjotuksiin ja testamentteihin. Säätiö toteuttaa tätä tehtävää säätiön peruskirjan mukaan ja siten kuin rahastojen säädekirjat määräävät. Keskeisin rahasto on Sydäntutkimussäätiön rahasto. Sen tuki suuntautuu suomalaisten sydänsairauksien, rytmihäiriöiden, läppävikojen, sepelvaltimotaudin, sydänkohtausten ja niiden perusmekanismien tutkimiseen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sairauksien mekanismeja sekä parantaa hoitoa ja sen laatua.

Sydäntutkimussäätiön tehtävää toteutetaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiön hallitus päättää sääntömääräisessä syyskokouksessaan 24.11.2016 toimintavuoden 2017 rahoituksen yhteismäärän. Vuonna 2016 Sydäntutkimussäätiö jakoi apurahoja ja palkintoja 1,85 miljoonaa euroa. Tavoitteena on juhlavuoteen 2020 mennessä nostaa rahoituksen määrä n. 3 miljoonaan euroon vahvistaaksemme kansallisesti tärkeiden tutkimusyksiköiden toimintaa ja tukeaksemme väitöskirjantekijöitä, yksittäisiä tutkijoita ja tutkimusryhmiä.

Säätiön tukema tutkimustoiminta perustuu arvostetun tieteellisen valiokunnan arviointiin

Apurahojen haku toteutetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sydäntutkimussäätiön tieteellinen asiantuntijavaliokunta valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä apurahoista. Valiokunnan jäsenet ovat kansallisesti tunnustettuja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksen eri osa-alueiden asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Toimintavuoden apurahansaajat julkistetaan säätiön verkkosivulla Sydänviikolla huhtikuussa. Verkkosivuilla julkistetaan apurahansaajien nimet ja tutkimusaiheet sekä säätiön nimikkorahasto, josta apuraha myönnetään. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköisesti.

Sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä tehostetaan toimintavuoden aikana. Säätiön uudistetut verkkosivut mahdollistavat uusien viestintätapojen aktiivisen käytön ja myös apurahansaajilta pyydetään tutkimusaiheiden esittelyä verkkoviestintää varten.

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto jaetaan joka toinen vuosi

Sydäntutkimussäätiö myöntää joka toinen vuosi merkittävän tunnustuspalkinnon ansioituneelle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle, jonka työ nauttii laajaa kansallista ja kansainvälistä arvostusta. Toimintavuonna Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto jaetaan yhdeksännen kerran. Palkinto luovutetaan palkintoraadin valitsemalle tutkijalle. Palkintosumma on sisällytetty myönnettävien apurahojen ja palkintojen kokonaissummaan.

Säätiön verkkosivuilla esitellään palkinnonsaaja ja hänen tutkimusalueensa. Palkinnonjakotilaisuuteen osallistuvat säätiön hallituksen jäsenet ja tilaisuuteen kutsutaan säätiön nimikkorahastojen edustajat sekä säätiön muiden sidosryhmien edustajia laajasti.

Varainhankinta ja viestintä sekä SydänAkatemia – säätiön tunnettavuus on tärkeää

Varainhankintaan ja viestintään panostetaan merkittävästi myös tulevan toimintavuoden aikana. Näkyvyyden tavoitteena on tutkimukseen jaettavan apurahamäärän kasvattaminen kahdesta kolmeen miljoonaan euroon. Koulutuksen ja tutkimuksen valtionrahoituksen vähentyessä on säätiöiden rahoitus entistä tärkeämpää tutkimukselle. Säätiö tarjoaa yksityisille henkilöille ja rahastoille mahdollisuuden osallistua lahjoituksin tutkimuksen tukemiseen. Tämän päämäärän kannalta säätiön tunnettavuus ja arvostus on tärkeää.

Sydäntutkimussäätiö on perustanut SydänAkatemian, jonka kärkihankkeiksi valitaan suomalaisten sydänten kannalta merkittäviä kansallisia monikeskustutkimuksia. SydänAkatemian kärkihanke vuosina 2016 - 2018 on eteisvärinän hoitovaihtoehtoja tutkiva ICEMAN.

Sydäntutkimussäätiön verkkosivut on uudistettu. Kantavaksi teemaksi valittiin - Haluamme tietää sydämestä kaiken. Verkkosivuille luotiin mahdollisuus monipuoliseen viestintään videoin, blogein ja uutiskirjein. SydänAkatemian Facebook-sivut julkaistiin toimintavuoden 2016 aikana. Mainittuja kanavia tullaan käyttämään aktiivisesti tulevan toimintavuoden aikana.

Uusilla verkkosivuilla pyritään saamaan lisää näkyvyyttä. Lahjoittajia aktivoidaan kertomalla heille tutkimusten etenemisestä ja Sydäntutkimussäätiön tilaisuuksista sähköisin uutiskirjein. Uutta testamenttiesitettä jaetaan laajasti toimintavuoden aikana tapaamisissa, tilaisuuksissa ja maakunnissa järjestettävien seminaarien yhteydessä. Säätiö osallistuu Sydänmessuille sekä järjestää yhdessä Sydänliiton ja sen piirien kanssa maakunnallisia tapahtumia. Maakunnallista näkyvyyttä vahvistetaan ilmoitusviestinnällä maakuntalehdissä. Lisäksi varaudutaan Finnkinon kanssa toteutettavaan kampanjaan, jossa hyödynnetään SydänAkatemian videota valkokangasmainonnassa.

Säätiön talous

Säätiön varallisuuden markkina-arvo on 71,3 miljoonaa euroa lokakuussa 2016 (64,8 lokakuu 2015). Säätiön pääsalkun osuus tästä on 67,1 miljoonaa euroa (60,8), omakatteisen Soisalo-rahaston 3,4 miljoonaa euroa (3,1) ja omakatteisen Aune Laaksosen rahaston osuus 0,8 miljoonaa euroa (0,9). Toimintavuoden 2016 osinkotuottoennuste on 1 650 000 euroa (1 500 000 euroa) ja korkotuottoennuste 350 000 euroa (400 000 euroa) säätiön pääsalkun osalta.

Säätiön hallinto

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen sekä kesäseminaariin. Kokouksiin sisällytetään sääntömääräisten asioiden ohella markkinakatsauksia ja muita säätiön toiminnan kannalta ajankohtaisia aiheita. Lahjoittajat ja hallituksen jäsenet osallistuvat säätiön tapahtumiin ja tilaisuuksiin kuten Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon jakotilaisuuteen.

Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontuu kaksi kertaa, maaliskuussa apurahakokoukseen, jossa tärkeimpänä asiana on apurahojen jakoesityksen tekeminen hallitukselle ja loppuvuodesta päättämään apurahoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Valiokunta kutsutaan säätiön kesäseminaariin kesäkuussa.

Työvaliokunta kokoontuu kuukausittain. Kokousten lukumäärä täsmentyy vuoden aikana ja kiireellisissä asioissa työvaliokunta voi pitää puhelin- tai sähköpostikokouksia.

Asiamies johtaa ja kehittää säätiötä hallituksen alaisuudessa ja panee täytäntöön hallituksen ja valiokuntien päätökset. Sydäntutkimussäätiöllä ja Suomen Sydänliitolla on palvelusopimus koskien kassa-, kirjanpito- ja assistenttipalveluja sekä tietoteknisiä tukipalveluja.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Apurahat haetaan, arvioidaan, raportoidaan ja maksetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Järjestelmää hyödynnetään myös apurahojen tilastoinnissa ja valvonnassa sekä apurahansaajien henkilötietojen raportoinnissa sähköisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan lain edellyttämällä tavalla.

Toimintavuoden 2016 aikana uusien apurahojen maksatus siirtyi toteutettavaksi sähköisessä verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kehittämistä jatketaan.

Uusi säätiölaki ja lähipiirirekisteri

Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Uuden säätiölain mukaiset lähipiiriohjeet ja -säännökset on otettu säätiössä käyttöön ja niiden soveltamista jatketaan. Lähipiirirekisteri on otettu käyttöön ja muutosprosessi säätiön sääntöjen päivittämiseksi viedään loppuun.