SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

”HALUAMME TIETÄÄ SYDÄMESTÄ KAIKEN”

Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydäntutkimusta tukeva säätiö, ja tuemme sydämen rytmihäiriöiden, sepelvaltimotaudin, läppäsairauksien, sydämen vajaatoiminnan ja synnynnäisten sydänvikojen perus- ja kliinistä tutkimusta.

Sydäntutkimussäätiö on keskeinen suomalaisen sydäntutkimuksen tukija. Tutkimustyön kautta kehitetään hoidon tuloksia ja laatua. Tutkimustyö tukee ammatillista koulutusta ja osaamista. Sydäntutkimussäätiön rahoitus perustuu yksityisten henkilöiden lahjotuksiin ja testamentteihin. Säätiö toteuttaa tätä tehtävää säätiön peruskirjan mukaan ja siten kuin rahastojen säädekirjat määräävät. Keskeisin rahasto on Sydäntutkimussäätiön rahasto. Sen tuki suuntautuu suomalaisten sydänsairauksien, rytmihäiriöiden, läppävikojen, sepelvaltimotaudin, sydänkohtausten ja niiden perusmekanismien tutkimiseen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sairauksien mekanismeja sekä parantaa hoitoa ja sen laatua.

Sydäntutkimussäätiön tehtävää toteutetaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiön hallitus päättää sääntömääräisessä syyskokouksessaan 20.11.2018 toimintavuoden 2019 rahoituksen yhteismäärän. Vuonna 2018 Sydäntutkimussäätiö jakoi apurahoja ja palkintoja 2,0 miljoonaa euroa. Tavoitteena on juhlavuoteen 2020 mennessä nostaa rahoituksen määrä n. 3 miljoonaan euroon vahvistaaksemme kansallisesti tärkeiden tutkimusyksiköiden toimintaa ja tukeaksemme väitöskirjantekijöitä, yksittäisiä tutkijoita ja tutkimusryhmiä.

Säätiön tukema tutkimustoiminta perustuu arvostetun tieteellisen valiokunnan arviointiin

Apurahojen haku toteutetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sydäntutkimussäätiön tieteellinen asiantuntijavaliokunta valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä apurahoista. Valiokunnan jäsenten enemmistö on kansallisesti tunnustettuja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksen eri osa-alueiden asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Toimintavuoden apurahansaajat julkistetaan säätiön verkkosivulla Sydänviikolla huhtikuussa / toukokuussa. Verkkosivuilla julkistetaan apurahansaajien nimet ja tutkimusaiheet sekä säätiön nimikkorahasto, josta apuraha myönnetään. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköisesti.

Sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä tehostetaan edelleen toimintavuoden aikana. Säätiön uudistetut verkkosivut mahdollistavat uusien viestintätapojen aktiivisen käytön ja myös apurahansaajilta pyydetään tutkimusaiheiden esittelyä verkkoviestintää varten.

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto jaetaan joka toinen vuosi

Sydäntutkimussäätiö myöntää joka toinen vuosi merkittävän tunnustuspalkinnon ansioituneelle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle, jonka työ nauttii laajaa kansallista ja kansainvälistä arvostusta. Toimintavuonna Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto jaetaan kymmenennen kerran. Palkinto luovutetaan palkintoraadin valitsemalle tutkijalle. Palkintosumma on sisällytetty myönnettävien apurahojen ja palkintojen kokonaissummaan.

Säätiön verkkosivuilla esitellään palkinnonsaaja ja hänen tutkimusalueensa. Palkinnonjakotilaisuus järjestetään syksyllä 2019. Siihen osallistuvat säätiön hallituksen jäsenet ja tilaisuuteen kutsutaan säätiön nimikkorahastojen edustajat sekä säätiön muiden sidosryhmien edustajia laajasti.

Varainhankinta ja viestintä sekä SydänAkatemia – säätiön tunnettuus on tärkeää

Varainhankintaan ja viestintään panostetaan merkittävästi myös tulevan toimintavuoden aikana. Näkyvyyden tavoitteena on tutkimukseen jaettavan apurahamäärän kasvattaminen kahdesta kolmeen miljoonaan euroon. Koulutuksen ja tutkimuksen valtionrahoituksen vähentyessä on säätiöiden rahoitus entistä tärkeämpää tutkimukselle. Säätiö tarjoaa yksityisille henkilöille ja rahastoille mahdollisuuden osallistua lahjoituksin tutkimuksen tukemiseen. Tämän päämäärän kannalta säätiön tunnettavuus ja arvostus on tärkeää.

Sydäntutkimussäätiö on perustanut SydänAkatemian, jonka kärkihankkeiksi valitaan suomalaisten sydänten kannalta merkittäviä kansallisia monikeskustutkimuksia.

Sydäntutkimussäätiön verkkosivujen uudistuksen yhteydessä kantavaksi teemaksi valittiin - Haluamme tietää sydämestä kaiken. Verkkosivuille luotiin mahdollisuus monipuoliseen viestintään videoin, blogein ja uutiskirjein. SydänAkatemian facebook-sivut  on avattu ja säätiön sähköinen uutiskirjepohja perustettu toimintavuosien  2016-2017 aikana. Mainittuja kanavia tullaan käyttämään aktiivisesti tulevan toimintavuoden aikana.

Uusilla verkkosivuilla pyritään saamaan lisää näkyvyyttä. Lahjoittajia aktivoidaan kertomalla heille tutkimusten etenemisestä ja Sydäntutkimussäätiön tilaisuuksista sähköisin uutiskirjein. Säätiön testamenttiesitettä jaetaan toimintavuoden aikana tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Säätiö osallistuu Espoon Sydänmessuille sekä järjestää mahdollisuuksien mukaan yhdessä Sydänliiton ja sen piirien kanssa tapahtumia. Maakunnallista näkyvyyttä jatketaan ilmoitusviestinnällä maakuntalehdissä ja aikakauslehdissä. Lisäksi varaudutaan hyödyntämään edelleen SydänAkatemian videota mahdollisuuksien mukaan.

Säätiö hankkii viestintä- ja varainhankintatyön tueksi viestinnän ja grafiikan asiantuntijapalveluita. Toimintavuoden aikana valmistellaan uusia viestinnän ja markkinoinnin avauksia erityisesti säätiön juhlavuodeksi 2020 (mm. mahdollisen yritysyhteistyökampanjan toteuttaminen, juhlavuoden tapahtumiin ja erityisnäkyvyyteen valmistautuminen).

Säätiön talous

Säätiön varallisuuden markkina-arvo on 78,9 miljoonaa euroa lokakuussa 2018 (78,3 lokakuu 2017). Säätiön pääsalkun osuus tästä on 74,1 miljoonaa euroa (73,6), omakatteisen Soisalo-rahaston 3,9 miljoonaa euroa (3,8) ja omakatteisen Aune Laaksosen rahaston osuus 0,8 miljoonaa euroa (0,8). Toimintavuoden 2018 osinkotuottoennuste on 1 470 000 euroa (1 630 000 euroa) ja korkotuottoennuste 200 000 euroa (340 000 euroa) säätiön pääsalkun osalta. Soisalon salkun osinkotuottoennuste on 120 000 (110 000 euroa). Aune Laaksosen salkun osinkotuottoennuste on 4 000 euroa.

Säätiön hallinto

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen sekä mahdolliseen kesäseminaariin. Kokouksiin sisällytetään sääntömääräisten asioiden ohella markkinakatsauksia ja muita säätiön toiminnan kannalta ajankohtaisia aiheita. Lahjoittajat ja hallituksen jäsenet osallistuvat säätiön tapahtumiin ja tilaisuuksiin kuten Sydäntutkimussäätiön suurpalkinnon jakotilaisuuteen.

Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontuu kaksi kertaa, maaliskuussa apurahakokoukseen, jossa tärkeimpänä asiana on apurahojen jakoesityksen tekeminen hallitukselle ja loppuvuodesta päättämään apurahoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Valiokunta kutsutaan mahdolliseen säätiön kesäseminaariin.

Työvaliokunta kokoontuu kuukausittain. Kokousten lukumäärä täsmentyy vuoden aikana ja kiireellisissä asioissa työvaliokunta voi pitää puhelin- tai sähköpostikokouksia.

Asiamies johtaa ja kehittää säätiötä hallituksen alaisuudessa ja panee täytäntöön hallituksen ja valiokuntien päätökset. Sydäntutkimussäätiöllä ja Suomen Sydänliitolla on palvelusopimus koskien taloushallinnon palveluja. Sopimus on uudistettu ja perustuu kiinteään hintaan 1.1.2018 alkaen.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Apurahat haetaan, arvioidaan, raportoidaan ja maksetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Järjestelmää hyödynnetään myös apurahojen tilastoinnissa ja valvonnassa sekä apurahansaajien henkilötietojen raportoinnissa sähköisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen

MELAan lain edellyttämällä tavalla.

Vuonna 2016 uusien apurahojen maksatus siirtyi toteutettavaksi sähköisessä verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kehittämistä jatketaan.

Uusi säätiölaki ja lähipiirirekisteri

Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Uuden säätiölain mukaiset lähipiiriohjeet ja -rekisteri on otettu säätiössä käyttöön ja niiden soveltamista jatketaan.