Raportointi

Raportti tutkimustyöstä

Apurahan saajat sitoutuvat toimittamaan säätiölle raportin apurahan käytöstä ja tutkimushankkeen onnistumisesta ja tuloksista joko työn valmistuttua tai viimeistään apurahan myöntämisvuotta seuraavana kolmantena vuonna.

Apurahansaajien raportointi on säätiön merkittävin mahdollisuus saada tietoa mittavien apurahasummien tieteellisestä tuotoksesta. Tietoa tarvitaan yhtäältä säätiön tilintarkastusta ja tilinpäätöstä varten sekä toisaalta säätiön toiminnan tuloksia vuosittain julkistettaessa.

Apurahoja haetaan vuosittain noin kahdeksan miljoonaa euron edestä. Säätiön toiminnan tavoitteena on asteittain korottaa vuosittaista jakosummaa, jotta säätiö voisi saavuttaa tarvittavan suuren jakosumman. Tämä on mahdollista vain, kun voidaan osoittaa, mitä apurahoilla on aikaansaatu.

Säätiön tieteellinen valiokunta edellyttää tutkimusraporttia seuraavan jäsentelyn mukaan: Loppuraportti toimitetaan säätiölle työn valmistuttua ja väliraportti selvityksenä edellisen apurahan käytön tilanteesta aina uutta apurahaa haettaessa. Aikaisemmin myönnetyt apurahat löytyvät säätiön internet-sivujen kohdasta apurahat.

Selvitettävät asiat

  • Tutkimuksen tekijä/tutkimusryhmän johtaja ja tutkimusaihe ja -paikka sekä apurahan myöntämisvuosi ja summa (internet-sivuilta)
  • Tutkimustulokset, johtopäätökset ja hyöty. (Lyhyesti, mitä tuloksia on aikaansaatu.)
  • Mitä julkaisuja tutkimuksesta on valmistunut? (Onko Sydäntutkimussäätiö mainittu julkaisuissa ko. julkaisun aikaansaannin mahdollistajana? – Onko julkaisu toimitettu Sydäntutkimussäätiölle?)
  • Taloudellinen selvitys (apurahahakemuksen rahoitussuunnitelman mukaan eriteltynä) apurahan käytöstä
  • Mahdollinen muu palaute

Raportti toimitetaan mieluiten sähköisesti osoitteella toimisto@sydantutkimussaatio.fi.

Säätiö varaa lisäksi mahdollisuuden eri pyynnöstä saada omiin julkaisuihinsa apurahansaajalta yleistajuisen esityksen tutkimuksen tuloksista.