Säätiön säännöt

1. § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Sydäntutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Hjärtforskning sr, englanniksi Finnish Foundation for Cardiovascular Research sr. Sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Toiminnan tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisenä yhteisönä tukea sydän- ja verisuonitautien aiheuttamien tuhojen torjumista, näiden tautien ennalta ehkäisemistä ja vähentämistä Suomessa.

3 § Toimintamuodot

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla apurahoin ja palkinnoin sydän- ja verisuonitautien tieteellistä tutkimustyötä ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä sekä alan kansainvälistä yhteistyötä.

4 § Toiminnan rahoitus

Säätiön peruspääoma on kolmetuhattakolmesataakuusikymmentäneljä (3.364,00) euroa. Tästä peruspääomasta voidaan käyttää vain sen tuottoa.

Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin tavoin kartuttaa omaisuuttaan.

Säätiön rahavarat on sijoitettava obligaatioihin, arvopaperipörssissä noteerattuihin arvopapereihin, muutoin varmoiksi katsottuihin osakkeisiin, kiinteistöosakkeisiin tai muulla tavalla varmoja vakuuksia vastaan. Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

5 § Hallitus

Hallitus edustaa säätiötä sekä huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään neljätoista (14) neljäksi (4) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, jotka se itse valitsee. Hallituksen jäsen on velvollinen eroamaan hallituksesta sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana hän täyttää 75 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, joka on myös säätiön puheenjohtaja, sekä varapuheenjohtajan.

Säätiölaissa mainittujen esteellisyyssäännösten lisäksi hallitus vahvistaa erikseen tarkemmat hallitusta ja valiokuntia koskevat jääviys- ja esteellisyyssäännökset.

6 § Valmisteluelimet

Hallitus voi keskuudestaan asioiden valmistelua varten asettaa vuodeksi kerrallaan työvaliokunnan. Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Työvaliokuntaan valitaan vähintään kolme (3) jäsentä. Hallitus vahvistaa työvaliokunnan työjärjestyksen.

Hallitus nimittää erikseen tieteellisen asiantuntijavaliokunnan, mikä muodostuu 8-10:stä asiantuntijasta. Tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla kansallisesti tunnustettuja sydän- ja verisuonitautien tutkijoita. Tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet edustavat kansallisesti merkittäviä tutkimuskeskuksia ja tutkimuksen eri suuntauksia. Hallitus nimittää tieteellisen asiantuntijavaliokunnan puheenjohtajan.

Tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet nimitetään neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidät voidaan valita toiselle kaudelle. Hallitus vahvistaa tieteellisen asiantuntijavaliokunnan työjärjestyksen.

Tieteellinen asiantuntijavaliokunta valmistelee säätiön hallitukselle apurahahakumenettelyn kautta ehdotuksen apurahojen jaoksi.

Hallituksen kokouksissa tieteellistä asiantuntijavaliokuntaa edustaa puheenjohtaja ja sihteeri.

Valiokunnat toimivat hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hallituksen valvonnassa ja vastuulla.

7 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen varsinaisia kokouksia pidetään kahdesti (2) vuodessa. Kevätkokous on viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa.

Ylimääräinen hallituksen kokous pidetään, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään neljännes hallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää säätiön puheenjohtajalta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajalta.

Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimii säätiön asiamies.

8 § Kevätkokous

Hallituksen kevätkokouksessa

 1. käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus;
 2. päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta;
 3. päätetään kuluvan tilikauden apurahojen ja palkintojen jakamisesta;
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Syyskokous

Hallituksen syyskokouksessa

 1. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 2. päätetään seuraavana vuonna jaettavien apurahojen ja palkintojen suuruudesta ja haettavaksi julistamisesta;
 3. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä jäsenille, tilintarkastajille ja valiokuntien jäsenille suoritettavista palkkioista ja kulujen korvauksista;
 4. valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet, heistä vapautuksen saaneiden tai kuolleiden tilalle tulevat kuitenkin vain jäljellä olevaksi toimintakaudeksi;
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja;
 6. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle henkilökohtainen varamies tarkastamaan säätiön seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa;
 7. päätetään työvaliokunnan ja tieteellisen asiantuntijavaliokunnan asettamisesta sekä valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten valitsemisesta sekä valiokuntien tehtävistä ja valtuuksista;
 8. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

10 § Kutsu

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, joka kirjallisesti on toimitettava kullekin hallituksen jäsenelle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

11 § Päätösvaltaisuus

Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Jos vaaleissa valitaan yksi henkilö, tulee valittavan henkilön saada yli puolet äänistä. Vaadittaessa on äänestys suoritettava suljetuin lipuin.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä puhelinkokouksena tai muutoin sähköisesti.

12 § Pöytäkirjaaminen

Hallituksen kokouksista ja päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi kokouksessa tehtävään valittu jäsen allekirjoittavat. Pöytäkirjaan on merkittävä tehdyt päätökset ja äänestykset.

13 § Palkkiot

Hallituksen ja valmisteluelinten jäsenille sekä säätiön toimihenkilöille saadaan maksaa tavanomainen palkkio kokouksista ja säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

14 § Kieli

Säätiön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjat pidetään kuitenkin vain suomen kielellä.

15 § Asiamies

Säätiöllä on asiamies. Asiamiehen valitsee hallitus, jonka alaisena hän toimii. Asiamiehen ja muidenkin toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista päättää hallitus.

Asiamiehen tehtävänä on johtaa ja kehittää säätiön toimintaa, valmistella ja esitellä hallitukselle käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön sen päätökset. Asiamies ohjaa ja valvoo säätiön toimihenkilöiden työskentelyä.

Asiamies toimii sihteerinä hallituksen ja valmisteluelinten kokouksissa, joissa hänellä on myös puheoikeus. Hänen tehtävänään on huolehtia kokouspöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen säilyttämisestä.

Asiamies toimii hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hallituksen valvonnassa ja vastuulla.

16 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä säätiön edustamiseen oikeutetun kanssa tai kaksi edustamiseen oikeutettua yhdessä.

Säätiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä.

17 § Tilintarkastajat

Säätiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja ja hänellä tarvittaessa henkilökohtainen varamies. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan ja mahdollisen varamiehen tulee olla KHT- tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

18 § Toiminta- ja tilikausi

Säätiön toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat on huhtikuun 15. päivään mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka on annettava tarkastuskertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

19 § Ilmoitusvelvollisuus

Hallituksen on täytettävä säätiölaissa, kaupparekisterilaissa ja muussa säätiötä velvoittavassa sääntelyssä säätiölle asetetut raportointi- ja rekisteröintivelvoitteensa.

20 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa läsnä olevista hallituksen jäsenistä.

Jos säätiön tarkoitusta on säätiölain mukaan muutettava, päätös tarkoituksen muuttamisesta on pätevä, jos päätöstä kannattaa yli puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Jos säätiön tarkoitusta voidaan säätiölain mukaan muuttaa, päätös tarkoituksen muuttamisesta on pätevä, jos vähintään kolme neljäsosaa hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa.

21 § Säätiön purkaminen

Päätös säätiön purkamisesta on pätevä, jos päätöstä kannattaa yli puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Säätiön purkautuessa siirtyvät sen varat Sydänsäätiö – Hjärtstiftelsen sr -nimiselle säätiölle
(Y-tunnus 0117033-5) tai jos sitä ei ole olemassa, sosiaali- ja terveysministeriölle käytettäväksi tarkoitukseen ja tavalla, jotka ilmenevät näiden sääntöjen 2 ja 3 §:stä.