Hyvä hallintotapa

Esteellisyyssäännöt

Toimielimien esteellisyys asioiden valmistelussa ja asiantuntijatehtävissä

Sydäntutkimussäätiön hallitus tekee päätökset apurahoista ja tunnustuspalkinnoista tieteellisen asiantuntijavaliokunnan ehdotusten perusteella.

Sydäntutkimussäätiön päätöksenteko perustuu oikeellisuuteen, puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen. Esteellisyyssääntöjä noudatetaan säätiön päätöksenteossa ja erityisesti apurahojen ja palkintojen jaossa.

Säätiölain 11 §:ssä säädetään, että säätiön toimielimen jäsen tai säätiön toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja säätiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa ottaa osaa säätiön ja kolmannen henkilön välistä oikeustointa koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa säätiön edun kanssa.

Esteellisyys

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunta ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Esteellinen hallituksen tai tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen ei osallistu asian valmisteluun, päätöksentekoon eikä päätöksen täytäntöönpanoon.

Henkilö on esteellinen, jos

  • hän tai hänen läheisensä on asianosainen (esimerkiksi apurahansaaja)
  • asian ratkaisemisesta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen
  • hän on alistussuhteessa (esimies – alainen – tai vastaava suhde) apurahanhakijaan
  • hän on apurahaa hakeneen tutkijaryhmän jäsen
  • hän on hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsen tai toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa yhteisössä tai laitoksessa, joka on apurahanhakijana
  • luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Läheisellä tarkoitetaan

  • puolisoa ja lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;
  • vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, sisarusten lapsia ja entistä puolisoa; sekä
  • puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä puolison sisarusten lapsia.

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään hallituksessa hallitukselle ja tieteellisenä asiantuntijana tieteelliselle asiantuntijavaliokunnalle erikseen sovittavalla tavalla kokouskäytäntöön ja päätöksen tekoon liittyen. Jos hallituksen tai apurahalautakunnan jäsen tietää toisen jäsenen esteellisyydestä, on hänen niin ikään kerrottava tästä vastaavasti, ellei esteellinen jäsen sitä itse tee. Esteellisyys apurahalautakunnassa tai hallituksessa kirjataan hallituksen pöytäkirjaan.

Hyväksytty Sydäntutkimussäätiön hallituksen kokouksessa 22.11.2011