Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2018

Vuosi 2018 oli Sydäntutkimussäätiön 48. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Sydäntutkimussäätiön hallinto

Hallitus:

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja, Helsinki
 • DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja, Helsinki
 • Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, Helsinki
 • Pääsihteeri Tuija Brax, HelsinkiToimitusjohtaja Annikka Hurme, Helsinki (1.1.2019 alkaen)
 • Professori Eero Jokinen, Espoo (1.1.2019 alkaen)
 • Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Kauniainen
 • KTM Kari Makkonen, Helsinki (31.12.2018 saakka)
 • DI Reima Räty, Espoo
 • Toimitusjohtaja Harry Salonaho, Helsinki
 • Kauppatiet. tohtori Heidi Schauman, Helsinki

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet:

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja
 • DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja
 • Toimitusjohtaja Harry Salonaho
 • Esittelijä, asiamies Arto Ristola

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet:

 • Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja, Espoo
 • Professori Katriina Aalto-Setälä, Tampere
 • Professori Heikki Huikuri, Oulu
 • Professori Tatu Juvonen, Oulu
 • Professori Markku Kupari, Kerava
 • Professori Johanna Kuusisto, Kuopio
 • Professori Jari Laukkanen, Jyväskylä
 • Professori Heikki Ruskoaho, Helsinki
 • Apulaisprofessori Antti Saraste, Turku
 • Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopio

Sydäntutkimussäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Säätiön strategiat ja työjärjestykset päivitettiin syyskokouksessa.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kaksi kertaa, joista kevätkokous oli apurahojen arviointikokous.

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatima säätiön tietosuojaseloste laadittiin ja otettiin käyttöön toukokuussa 2018.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. Säätiön edustaja osallistui Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunta ry:n syyskokoukseen ja seminaariin sekä Tieteen tukijoukot -tutkimuksen julkaisutilaisuuteen 2018.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastusyhteisönä toimi AuditPlan Oy, jossa säätiön vastaavana tilintarkastajana toimi KHT Yrjö Haukatsalo. Säätiön tilivuoden 2017 tilintarkastuksen suoritti keväällä 2018 KHT Marja-Leena Turunen ja varatilintarkastajana toimi KHT Juhani Imponen.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi valtiot. kand. Arto Ristola. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa

Säätiöllä oli edellisvuosien tapaan yhteistyösopimus Suomen Sydänliiton kanssa talous- ja toimistopalvelujen osalta. Sopimus on vuoden 2018 alusta asti ollut kiinteähintainen aiemman tuntihinnoittelun sijaan. Säätiö on julkaissut toiminnastaan kertovia ilmoituksia Sydän.fi -sivuilla sekä Sydän-lehdessä.

Säätiön lähipiiriohjeistus ja lähipiiritoimet

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Säätiö on kartoittanut ns. suppean lähipiirin ja koonnut sitä koskevan lähipiirirekisterin, jota päivitetään vuosittain. Rekisteri on toteutettu hyvän säätiöhallintomenettelyn mukaisesti.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omia tai omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Tieteellisen valiokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan valiokunnan puheenjohtajan johdolla ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Sydäntutkimussäätiön lähipiiritoimet

1. Säätiöjohdon palkat ja muut etuudet

Hallituksen jäsenten palkkiot ja asiamiehen palkka luontoisetuineen olivat yhteensä 68 720,27 euroa. Säätiön hallitus on hyväksynyt seuraavat palkkiot hallituksen ja valiokuntien jäsenille: puheenjohtajalle 270 euroa/kokous, jäsenelle 240 euroa/kokous. Säätiön työntekijälleen maksama palkka määritellään työsopimuksessa.

2. Annetut avustukset

Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville avustuksia, apurahoja tai muuta tukea.

3. Muut osittain tai kokonaan vastikkeettomat edut

Säätiö ei ole antanut muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja lähipiirille.

4. Muut taloudelliset toimet

Sydäntutkimussäätiö on ostanut palveluja ja tuotteita perustajaltaan ja sen lähipiiriin kuuluvilta yhteisöiltä seuraavasti: Suomen Sydänliitto ry 13 248,66 euroa (alv 0 %). Tilintarkastuksesta on maksettu tilivuoden 2017 tilintarkastuksen suorittaneen tilintarkastajan lähipiiriin kuuluvalle yhteisölle 5 964,40 (sis. alv). Säätiöllä oli tilikauden päättyessä ostovelkoja Sydänliitolle 2 235,65 euroa.

5. Annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset

Sydäntutkimussäätiö ei ole antanut lähipiirille muita rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Sydäntutkimussäätiön talous

Sydäntutkimussäätiön 2018 tilikauden ylijäämä oli 5 530 986 euroa (2 777 679 euroa). Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat 505 663 euroa (-132 631 euroa). Muita lahjoituksia saatiin nettona 37 297 euroa (21 401 euroa). Sijoitustoiminnan korko- ja osinkotuotot sekä rahastojen tuotto-osuudet olivat 2 343 653 euroa (2 333 423 euroa). Arvopapereiden myyntivoittoja realisoitui 5 435 022 euroa (2 575 916 euroa) ja myyntitappioita 164 021 euroa (12 749 euroa). Julkisesti noteeratuista arvopapereista kirjattiin arvonalennusten palautuksia 528 053 euroa (328 447 euroa) ja arvonalennuksia kirjattiin 777 851 euroa (335 409 euroa). Sijoitusvarallisuuden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli kauden päättyessä 77 106 287 euroa (78 253 771 euroa).

Toimintavuonna työvaliokunta hoiti ja kartutti säätiön sijoitusvarallisuutta hallituksen ohjeiden ja sijoitusstrategian mukaisesti. Sydäntutkimussäätiön nimikkorahastojen pääomille hyvitettävä korko perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin viidellä prosentilla, yhteensä 824 694 euroa (828 496 euroa). Apurahoja myönnettiin 1 838 000 euroa (1 830 000 euroa).

Sydäntutkimussäätiön kärkihanke

Hallitus hyväksyi kevätkokouksessaan 2015 tunnettavuushankkeena kärkihankkeen nimeltään ”SydänAkatemia”. SydänAkatemian nimen alle haetaan kansallisesti keskeisiä monikeskustutkimuksia, joissa keskitytään potilaslähtöiseen tutkimustyöhön. Hankehakemuksia oli yksi, nimeltään ICEMAN-MG. Hallitus myönsi sille kolmen vuoden erillisrahoituksen 450 000 euroa kokouksessaan 1.6.2015. Kyseessä on eteisvärinän hoitoon eri menetelmillä keskittyvä tutkimushanke, johon osallistuvat kaikki sydämen rytmihäiriöitä hoitavat keskussairaalat.

Vuoden 2018 syksyllä ICEMAN-tutkimushankkeen johto päätti keskeyttää hankkeen. Syinä tähän ratkaisuun olivat tutkimuslaitteiden hinnan kaksinkertaistuminen ja randomoinnin eteneminen paljon ennakoitua hitaammin. Hanke palautti tammikuussa 2019 säätiölle käyttämättä jääneen osan hankerahoitusta, 310 000 euroa.

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostettiin toimintavuonna entiseen tapaan. Säätiön tavoitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että jaettavaa apurahamäärää merkittävästi säätiön juhlavuoteen 2020 mennessä. Viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen.

Toimintavuoden aikana jatkettiin säätiön internet-sivujen kehittämistä (mm. blogitekstit), valmisteltiin ja lähetettiin kaksi säätiön sähköistä uutiskirjettä, julkaistiin säätiön lahjoittajailmoitus 32 maakuntalehdessä elo- ja syyskuun vaiheessa sekä 11 kaupunkilehdessä syyskuun lopulla. Lehti-ilmoitukset saivat vastakaikua, ja säätiö vastaanotti niiden innoittamana lahjoituksia. Joulukuussa apurahojen hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Aurora-tietokannassa.

Viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin apuna ulkopuolista tiedottajaa ja graafikkoa.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna 2018 yhteensä 173 kappaletta (edelliset vuodet 206 ja 202 kpl) ja haettu apurahasumma oli 8,8 miljoonaa euroa (edelliset vuodet 9,6 ja 8,6 milj. euroa).

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonitautien eri osa-alueiden asiantuntijoita yliopistosairaanhoitopiirien alueilta.

Hallitus päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esitykseen perustuen 1,85 miljoonan euron uusien apurahojen ja palkintojen jakamisesta. Summaan sisältyi Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon (12 000 euroa) myöntäminen. Apurahoja myönnettiin 74 kappaletta.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Sydänviikolla huhtikuussa. Apurahapäätöksestä lähetettiin myös mediatiedote STT:n ja Terveystiedottajien sähköpostilistan kautta. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin sähköpostilla jokaiselle hakijalle.

Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto

Sydäntutkimussäätiö myöntää parillisina kalenterivuosina professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa.