Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2017

Vuosi 2017 oli Sydäntutkimussäätiön 47. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Sydäntutkimussäätiön hallinto

Hallitus:

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja, Helsinki
 • DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja, Helsinki
 • Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, Helsinki
 • Pääsihteeri Tuija Brax, Helsinki
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo, Helsinki (31.12.2017 saakka)
 • Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Kauniainen
 • KTM Kari Makkonen, Helsinki
 • DI Reima Räty, Espoo
 • Toimitusjohtaja Harry Salonaho, Helsinki
 • Kauppatiet. tohtori Heidi Schauman, Helsinki (1.1.2018 alkaen)
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, Helsinki (31.12.2017 saakka)

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet:

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja
 • DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo
 • Toimitusjohtaja Harry Salonaho
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen
 • Esittelijä, asiamies Arto Ristola

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet:

 • Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja, Espoo
 • Professori Katriina Aalto-Setälä, Tampere
 • Professori Juhani Airaksinen, Turku
 • Professori Heikki Huikuri, Oulu
 • Professori Tatu Juvonen, Oulu
 • Professori Markku Kupari, Kerava
 • Professori Jari Laukkanen, Jyväskylä
 • Professori Ilkka Pörsti, Espoo
 • Professori Heikki Ruskoaho, Helsinki
 • Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopio

Sydäntutkimussäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Säätiön apuraha-, sijoitus- ja viestintästrategiat päivitettiin syyskokouksessa.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kaksi kertaa, joista kevätkokous oli apurahojen arviointikokous.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. Säätiön edustaja osallistui Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunta ry:n kevät- ja syyskokoukseen ja seminaareihin 2017.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Marja-Leena Turunen ja varatilintarkastajana toimi KHT Juhani Imponen.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi valtiot. kand. Arto Ristola. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa

Säätiöllä oli edellisvuosien tapaan yhteistyösopimus Suomen Sydänliiton kanssa talous- ja toimistopalvelujen osalta. Sopimus päivitettiin toimintavuoden aikana ja vuoden 2018 alusta se on kiinteähintainen aiemman tuntihinnoittelun sijaan. Säätiö on julkaissut SydänAkatemiaa ja muuta toimintaansa kuvaavia ilmoituksia Sydän.fi -sivuilla sekä Sydän-lehdessä.

Säätiön lähipiiriohjeistus ja lähipiiritoimet

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Säätiö on kartoittanut ns. suppean lähipiirin ja koonnut sitä koskevan lähipiirirekisterin, jota päivitetään vuosittain. Rekisteri on toteutettu hyvän säätiöhallintomenettelyn mukaisesti.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omia tai omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Tieteellisen valiokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan valiokunnan puheenjohtajan johdolla ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Sydäntutkimussäätiön lähipiiritoimet

1. Säätiöjohdon palkat ja muut etuudet

Hallituksen jäsenten palkkiot ja asiamiehen palkka luontoisetuineen olivat yhteensä 59 820,00 euroa. Säätiön hallitus on hyväksynyt seuraavat palkkiot hallituksen ja valiokuntien jäsenille: puheenjohtajalle 270 euroa/kokous, jäsenelle 240 euroa/kokous. Säätiön työntekijälleen maksama palkka määritellään työsopimuksessa.

2. Annetut avustukset

Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville avustuksia, apurahoja tai muuta tukea.

3. Muut osittain tai kokonaan vastikkeettomat edut

Säätiö ei ole antanut muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja lähipiirille.

4. Muut taloudelliset toimet

Sydäntutkimussäätiö on ostanut palveluja ja tuotteita perustajaltaan ja sen lähipiiriin kuuluvilta yhteisöiltä seuraavasti: Suomen Sydänliitto ry 19 739,01,90 euroa (alv 0 %) ja Oy Sydän-Tuote Ab 15,08 euroa (sis. alv). Tilintarkastuksesta on maksettu tilintarkastajan lähipiiriin kuuluvalle yhteisölle 11 767,60 (sis. alv). Säätiöllä oli tilikauden päättyessä ostovelkoja Sydänliitolle 693,71 euroa.

5. Annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset

Sydäntutkimussäätiö ei ole antanut lähipiirille muita rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Sydäntutkimussäätiön talous

Sydäntutkimussäätiön 2017 tilikauden ylijäämä oli 2 777 679 euroa (3 004 933 euroa). Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat -132 631 euroa (313 513 euroa). Muita lahjoituksia saatiin nettona 21 401 euroa (33 187 euroa). Sijoitustoiminnan korko- ja osinkotuotot sekä rahastojen tuotto-osuudet olivat 2 333 423 euroa (2 382 829 euroa). Arvopapereiden myyntivoittoja realisoitui 2 575 916 euroa (2 152 916 euroa) ja myyntitappioita 12 749 euroa (21 390 euroa). Julkisesti noteeratuista arvopapereista kirjattiin arvonalennusten palautuksia 328 447 euroa (610 265 euroa) ja arvonalennuksia kirjattiin 335 409 euroa (397 845 euroa). Sijoitusvarallisuuden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli kauden päättyessä 78 253 771 euroa (75 011 994 euroa).

Toimintavuonna työvaliokunta hoiti ja kartutti säätiön sijoitusvarallisuutta hallituksen ohjeiden ja sijoitusstrategian mukaisesti. Sydäntutkimussäätiön nimikkorahastojen pääomille hyvitettävä korko perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin viidellä prosentilla, yhteensä 828 496 euroa (817 977 euroa). Apurahoja myönnettiin 1 830 000 euroa (1 838 000 euroa).

Sydäntutkimussäätiön kärkihanke

Hallitus hyväksyi kevätkokouksessaan 2015 tunnettavuushankkeena kärkihankkeen nimeltään ”SydänAkatemia”. SydänAkatemian nimen alle haetaan kansallisesti keskeisiä monikeskustutkimuksia, joissa keskitytään potilaslähtöiseen tutkimustyöhön. Hankehakemuksia oli yksi, nimeltään ICEMAN-MG. Hallitus myönsi sille kolmen vuoden erillisrahoituksen 450 000 euroa kokouksessaan 1.6.2015. Kyseessä on eteisvärinän hoitoon eri menetelmillä keskittyvä tutkimushanke, johon osallistuvat kaikki sydämen rytmihäiriöitä hoitavat keskussairaalat.

Vuoden 2017 aikana ICEMAN-tutkimushanke eteni, vaikkakin hieman ennakkoaikataulusta myöhässä. Oulussa tutkimusvaihe alkoi kesällä 2016. Tampereella tutkimukset alkoivat syksyllä 2016. Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa randomoinnit alkoivat vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana. Hanke on rahoitettu vuonna 2014 saadusta DI Kalevi Erosen testamenttilahjoituksesta muodostetusta rahastosta.

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostettiin toimintavuonna entistä enemmän. Säätiön tavoitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että jaettavaa apurahamäärää merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen. Toimintavuoden aikana jatkettiin säätiön internet-sivujen kehittämistä (mm. blogitekstit), valmisteltiin ja lähetettiin kaksi säätiön sähköistä uutiskirjettä, julkaistiin wikipediatekstit säätiöstä, SydänAkatemiasta ja säätiön puheenjohtajasta, toteutettiin SydänAkatemia -videokampanja Finnkinon elokuvateattereissa Sydänviikolla (vko 17), julkaistiin säätiön lahjoittajailmoitus 32 maakuntalehdessä huhti- ja toukokuun vaiheessa sekä osallistuttiin Espoossa 13.5.2017 järjestetyille Sydänmessuille ja Suomen Kardiologisen Seuran syyspäivien messu- ja näyttelytapahtumaan 4.–6.10.2017. Joulukuussa apurahojen hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomien lisäksi ensi kertaa myös Hufvudstadsbladetissa.

Viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin apuna ulkopuolista tiedottajaa ja graafikkoa.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna 2017 yhteensä 206 kappaletta (edelliset vuodet 209 ja 202 kpl) ja haettu apurahasumma oli 9,6 miljoonaa euroa (edelliset vuodet 8,6 ja 9,1 milj. euroa).

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonitautien eri osa-alueiden asiantuntijoita yliopistosairaanhoitopiirien alueilta.

Hallitus päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esitykseen perustuen 1,85 miljoonan euron uusien apurahojen ja palkintojen jakamisesta. Summaan sisältyi Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinnon eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon (20 000 euroa) myöntäminen.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Sydänviikolla huhtikuussa. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin sähköpostilla jokaiselle hakijalle.

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto

Sydäntutkimuksen tunnustuspalkinto jaetaan parittomina kalenterivuosina tunnustuksena varttuneelle suomalaiselle, aktiivivaiheessa olevalle tutkijalle, jonka työ nauttii laajaa kansallista ja kansainvälistä arvostusta.

Vuoden 2017 Sydäntutkimuksen Suurpalkinto myönnettiin professori Juhani Airaksiselle tunnustuksena pitkästä, ansiokkaasta ja yhä jatkuvasta urasta sydän- ja verisuonitautien tutkimuksessa. Airaksinen on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu tutkija sekä tehnyt myös merkittävän työn nuorten kardiologien ohjaajana, totesi palkintolautakunta, johon kuuluivat professorit Heikki Huikuri, Ilkka Pörsti ja Juhani Sinisalo.

Palkinto jaettiin Suomen Kardiologisen Seuran syyspäivillä Helsingissä 5.10.2017. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Sydäntutkimussäätiö myönsi tunnustuspalkinnon nyt kahdeksannen kerran.