Toimintakertomus 2011

Vuosi 2011 oli Sydäntutkimussäätiön 41. toimintavuosi. Säätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella turvata sydänsairauksien hyvä hoito maassamme. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa.

Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuotto jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Säätiöllä on 24 nimikkorahastoa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö on vapautettu veronmaksusta.

Apurahoja sydäntutkimukseen

Säätiö jakaa kerran vuodessa apurahoja sekä tutkimusryhmille että yksittäisille tutkijoille. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien useampivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc – tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen valiokunta, jonka jäsenet ovat sydän- ja verisuonisairauksien eri osa-alueiden asiantuntijoita. Asiantuntijajäsenet johtavat tutkimusta yliopistosairaaloissa. Hyvää hallintotapaa noudattaen apurahojen käsittelyssä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan.

Toimintavuonna hakemuksia tuli edellisvuotta enemmän yhteensä 145 kpl (ed. vuonna 126 kpl) Haettava apurahasumma oli 6,8 miljoonaa euroa (ed. vuonna 5,4 milj. euroa).

Apurahoja ja palkintoja myönnettiin yhteensä 1 610 000 euroa 70 tutkimusryhmälle tai tutkijalle (edellinen vuosi 62 kpl, 1 469 400 euroa). Summaan sisältyi Suomen Sydänliiton lääketieteellisen neuvottelukunnan myöntämät Sydänliiton nimikkorahaston apurahat 82 600 euroa. Lisäksi Suomen Sydänliiton helmikuun 19. päivän rahasto rahoitti 34 600 euron hankeapurahan.

Suurin kolmivuotinen apuraha 210 000 euroa myönnettiin geeniterapian kehittämiseen Kuopioon. Sepelvaltimotutkimukseen, geenitutkimukseen ja epidemiologiaan myönnettiin määrällisesti eniten apurahoja.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin Sydänviikolla huhtikuussa. Apurahapäätös ilmoitettiin kirjeitse jokaiselle hakijalle. Myönnetyt apurahat julkistetaan vuosittain säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi.

Apurahojen sähköinen tietojärjestelmä

Säätiön apurahat haettiin toimintavuonna kolmatta kertaa apurahojen sähköisessä tietojärjestelmässä. Samoin apurahojen arviointi, maksatus ja valvonta tapahtuvat sähköisessä järjestelmässä. Tietojärjestelmää hyödynnetään myös apurahojen tilastoinnissa ja raportoinnissa.

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto 2011

Apurahojen lisäksi säätiö jakaa vuosittain joko Soisalo-palkinnon nuorelle tutkijalle tai Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinnon eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon kotimaassa ja kansainvälisesti arvostetulle sydän- ja verisuonitautien tutkijalle.

Toimintavuonna 2011 tunnustuspalkinnon sai professori, emerita Marja-Riitta Taskinen Helsingistä. Professori Taskisen tutkimustoiminnan kohteina ovat rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden laatu ja niiden yhteys perintötekijöihin. Palkintolautakuntaan kuuluivat professorit Petri Kovanen, Heikki Huikuri ja Markku Laakso. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.

Säätiön sääntöuudistus

Toimintavuoden aikana käynnistettiin säätiön sääntöuudistustyö ja esteellisyyssäännön työstäminen. Hallitus keskusteli kesäseminaarissaan säätiön tieteellisen valiokunnan roolista hallituksen toiminnoissa ja mahdollisen sääntöuudistuksen toteuttamisesta. Päälinjaksi jatkotyöskentelylle valittiin tieteellisen valiokunnan irrottaminen hallituksesta. Seminaarin tavoitteena oli antaa jatkotyöskentelylle evästykset. Asiaa valmistelevaan työryhmään valittiin hallituksen jäsenet Harry Salonaho, Olavi Kuusela ja Ilkka Pörsti. Asiantuntijajäseneksi valittiin oikeustieteen lisensiaatti Juhani Erma.

Toimintavuoden aikana aloitettiin myös hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksien työstäminen. Tieteellisen valiokunnan työjärjestystä valmistelevaan työryhmään valittiin vetäjäksi Markku S. Nieminen ja jäseniksi Olavi Kuusela, Ilkka Pörsti, Heikki Ruskoaho ja Harry Salonaho.

Sääntöuudistus ja esteellisyyssääntö hyväksyttiin yksimielisesti säätiön sääntömääräisessä syyskokouksessa. Uudet säännöt tulevat voimaan kun Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on ne hyväksynyt ja muutokset on merkitty säätiörekisteriin.

Säätiön muu toiminta

Sydängaala järjestettiin seitsemännen kerran yhdessä Suomen Sydänliiton kanssa 18.11.2011 Helsingissä. Gaalalla kerätään varoja sydänterveystyöhön ja sydäntutkimukseen. Gaalaan osallistui lähes 200 juhlavierasta.

Säätiön talous

Säätiön tasearvo oli 32,9 miljoonaa euroa (35,4 milj. euroa vuonna 2010) Tuloslaskelma osoittaa 249 066,60 euroa alijäämää (2,1 milj. euroa ylijäämää v. 2010).

Säätiön nimikkorahastoja hyvitettiin peruskoron verran eli 2,0 %.

Säätiö sai kaksi testamenttilahjoitusta toimintavuonna. Testamenttilahjoitusten tuotot olivat yhteensä 132 442,50 euroa. Muiden lahjoitusten tuotto oli 25 052,64 euroa. Sydänosuusrahaston tuotto oli 1 403,46 euroa.

Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Hallinto

Säätiön hallituksessa oli toimintavuonna 24 jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksitoista edustavat maamme johtavia kardiologeja ja tieteenalan professoreita ja kaksitoista säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevia teollisuuden ja elinkeinoelämän toimialoja.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2011 oli: varatuomari Lauri Koivusalo, puheenjohtaja; vuorineuvos Matti Kavetvuo, 1. varapuheenjohtaja; professori Markku S. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja; professori Juhani Airaksinen, dosentti Eero Jokinen, pääsihteeri Tor Jungman, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, agronomi Olavi Kuusela, professori Markku Laakso, toimitusjohtaja Timo Lappalainen, KTM Kari Makkonen, metsänhoitaja Eero Pilkama, filosofian maisteri Paavo Pitkänen, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, diplomi-insinööri Reima Räty, toimitusjohtaja Harry Salonaho, tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, dosentti Lauri Toivonen, toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä kesäseminaariin.

Säätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäseninä olivat varatuomari Lauri Koivusalo puheenjohtajana, vuorineuvos Matti Kavetvuo, professori Markku S. Nieminen ja metsänhoitaja Eero Pilkama sekä esittelijänä asiamies KTM Riitta Rosberg. Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana oli professori Markku S. Nieminen ja jäseninä professori Juhani Airaksinen, dosentti Eero Jokinen, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, professori Markku Laakso, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, dosentti Lauri Toivonen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa ja piti yhden puhelin-/sähköpostikokouksen. Tieteellinen valiokunta kokoontui kaksi kertaa, joista kevätkokous oli apurahojen arviointikokous.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen.

Tilintarkastajat

Säätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Marja-Leena Turunen ja KHT Juhani Imponen, varatilintarkastajana KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Riitta Rosberg. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiöllä oli toimintavuoden aikana edellisvuosien tapaan ostopalvelusopimus kirjanpito-, kassa-, sihteeri- ja ATK-palveluista Suomen Sydänliiton kanssa.

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinnon arviointilautakunta

Professorit Petri Kovanen, Heikki Huikuri ja Markku Laakso.

Sydäntutkimussäätiön hallitus v. 2011

Puheenjohtaja, varatuomari Lauri Koivusalo, ESPOO

1. varapuheenjohtaja, vuorineuvos Matti Kavetvuo, HELSINKI

2. varapuheenjohtaja, professori Markku S. Nieminen, HELSINKI

Professori Juhani Airaksinen, TURKU

Dosentti Eero Jokinen, ESPOO

Pääsihteeri Tor Jungman, TUUSULA

Professori Tatu Juvonen, OULU

Professori Antero Kesäniemi, OULU

Professori Markku Koskenvuo, ESPOO

Agronomi Olavi Kuusela, HELSINKI

Professori Markku Laakso, KUOPIO

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, KAUNIAINEN

KTM Kari Makkonen, HELSINKI

Metsänhoitaja Eero Pilkama, ESPOO

Filosofian maisteri Paavo Pitkänen, HELSINKI

Pääjohtaja Pekka Puska, HELSINKI

Professori Ilkka Pörsti, ESPOO

Professori Heikki Ruskoaho, TYRNÄVÄ

Diplomi-insinööri Reima Räty, ESPOO

Toimitusjohtaja Harry Salonaho, HELSINKI

Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, KIRKKONUMMI

Dosentti Lauri Toivonen, ESPOO

Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, TUUSULA

Professori Seppo Ylä-Herttuala, SIILINJÄRVI

Sydäntutkimussäätiön työvaliokunta v. 2011

Varatuomari Lauri Koivusalo

Vuorineuvos Matti Kavetvuo

Professori Markku S. Nieminen

Metsänhoitaja Eero Pilkama

Asiamies, KTM Riitta Rosberg

Sydäntutkimussäätiön tieteellinen valiokunta v. 2011

Professori. Markku S. Nieminen

Professori Juhani Airaksinen

Dosentti Eero Jokinen

Professori Tatu Juvonen

Professori Antero Kesäniemi

Professori Markku Koskenvuo

Professori Markku Laakso

Pääjohtaja Pekka Puska

Professori Ilkka Pörsti

Professori Heikki Ruskoaho

Dosentti Lauri Toivonen

Professori Seppo Ylä-Herttuala