Toimintakertomus 2015

Vuosi 2015 oli Sydäntutkimussäätiön 45. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Säätiön hallinto

Säätiön hallituksessa oli 12 jäsentä.

Hallituksen kokoonpano toimintavuonna oli

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja, Helsinki
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja, Helsinki
 • DI Heikki Bergholm, Helsinki
 • Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Helsinki
 • Pääsihteeri Tor Jungman, Tuusula (23.11.2015 asti)
 • Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Kauniainen
 • KTM Kari Makkonen, Helsinki
 • DI Reima Räty, Espoo
 • Toimitusjohtaja Harry Salonaho, Helsinki
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, Helsinki
 • Professori Matti Uusitupa, Helsinki

Säätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäseninä olivat:

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja
 • DI Heikki Bergholm
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen
 • Esittelijä, asiamies, KTM Riitta Rosberg

Säätiön hallituksen asettaman tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäseninä olivat:

 • Professori Heikki Ruskoaho, puheenjohtaja, Helsinki
 • Professori Juhani Airaksinen, Turku
 • Dosentti Eero Jokinen, Espoo
 • Professori Tatu Juvonen, Oulu
 • Professori Antero Kesäniemi, Espoo
 • Professori Markku Koskenvuo, Espoo
 • Professori Markku Kupari, Kerava
 • Professori Markku Laakso, Kuopio
 • Professori Ilkka Pörsti, Espoo
 • Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopio

Säätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin, kesäseminaariin, yhteen ylimääräiseen kokoukseen sekä yhteen sähköpostikokoukseen.Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kolme kertaa, joista kevätkokous oli apurahojen arviointikokous.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Marja-Leena Turunen ja henkilökohtaisena varamiehenä toimii KHT Juhani Imponen.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Riitta Rosberg. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Loppuvuonna 2015 säätiön hallitus valitsi uudeksi asiamieheksi 1.1.2016 alkaen valtiotieteiden kandidaatti Arto Ristolan.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa

Säätiöllä oli edellisvuosien tapaan yhteistyösopimus Suomen Sydänliiton kanssa talous-, toimisto- ja tietotekniikkapalvelujen osalta. Säätiö on julkaissut SydänAkatemiaa ja muuta toimintaansa kuvaavia ilmoituksia Sydän.fi -sivuilla. Yhteistyötä kehitetään edelleen vuoden 2016 aikana.

Säätiön lähipiiriohjeistus ja lähipiiritoimet

Sydäntutkimussäätiö on käsitellyt lähipiiriasiaa toimintavuoden aikana työvaliokunnassa ja hallituksessa. Säätiö on kuullut asiassa Säätiöiden neuvottelukunnan linjauksia, joiden mukaisesti lähipiiriohjeistusta on edelleen kehitetty. Säätiö on kartoittanut ns. suppean läpipiirin ja koonnut sitä koskevan lähipiirirekisterin. Rekisteri on toteutettu hyvän säätiöhallintomenettelyn mukaisesti.

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omia tai omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Tieteellisen valiokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan valiokunnan varapuheenjohtajan johdolla ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Sydäntutkimussäätiön lähipiiritoimet

Säätiöjohdon palkat ja muut etuudet

Hallituksen jäsenten palkkiot ja asiamiehen palkka luontoisetuineen olivat yhteensä 74.188 euroa. Säätiön hallitus on hyväksynyt seuraavat palkkiot hallituksen ja valiokuntien jäsenille: puheenjohtajalle 270 euroa/kokous, jäsenelle 240 euroa/kokous. Säätiön työntekijälleen maksama palkka määritellään työsopimuksessa

Annetut avustukset

Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville avustuksia, apurahoja tai muuta tukea.

Muut osittain tai kokonaan vastikkeettomat edut

Säätiö ei ole antanut muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja lähipiirille.

Muut taloudelliset toimet

Sydäntutkimussäätiö on maksanut ostetuista palveluista ja tuotteista perustajalleen ja sen lähipiiriin kuuluville yhteisöille seuraavat suoritukset: Suomen Sydänliitto ry:lle 15 340,13 euroa (alv 0 %) ja Oy Sydän-Tuote Ab:lle 243,30 euroa (sis. alv). Tilintarkastuksesta on maksettu tilintarkastajan lähipiiriin kuuluvalle yhteisölle 9 926,20 euroa (sis. alv).

Annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset

Sydäntutkimussäätiön lainasaaminen Sydänliitolta oli 50 760,41 euroa 31.12.2015. Lainasaaminen on syntynyt Sydäntutkimussäätiössä olevan Suomen Sydänliiton rahaston perustamisen yhteydessä. Lainaa lyhennetään vuosittain rahastosta myönnettävän apurahan verran. Lainan vakuutena on Kiinteistö Oy Oltermannintie 8 osakkeita 127 kpl. Sydänliitto maksaa sopimuksen mukaisesti lainasta korkoa, joka on kulloinenkin Valtiovarainministeriön vahvistama peruskorko (vuonna 2015: 0,25 %). Vuonna 2015 korko oli 228,72 euroa.

Sydäntutkimussäätiö ei ole antanut lähipiirille muita rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Säätiön talous

Sydäntutkimussäätiön 2015 tilikauden ylijäämä oli 1 252 249 € (edellisenä vuonna 2 629 313 €). Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat 275 675 € (5 680 057 €). Muita lahjoituksia saatiin nettona 33 147 € (73 028 €). Sijoitustoiminnan korko-, osinko- ja rahastojen tuotto-osuudet olivat 2 115 745 € (2 139 105 €). Arvopapereiden ja kiinteistöjen myyntivoittoja realisoitui 1 372 083 € (1 340 700 €) ja myyntitappioita 202 006 € (0 €). Julkisesti noteeratuista arvopapereista kirjattiin arvonalennusten palautuksia 427 161 € (296 794 €) ja arvonalennuksia kirjattiin 220 763 € (600 210 €). Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo oli kauden päättyessä 67 811 479 € (55 640 151 €). Toimintavuonna työvaliokunta hoiti ja kartutti säätiön sijoitusvarallisuutta hallituksen ohjeiden ja sijoitusstrategian mukaisesti. Vuoden 2015 loppupuolella maailmantalouden näkymät muodostuivat epävarmoiksi, ja sijoitustoiminnassa oltiin erittäin varovaisia.Säätiön nimikkorahastojen pääomille hyvitettävä korko perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin kuudella prosentilla, yhteensä 904 548 € (722 215 €).

Uusia apurahoja myönnettiin 1 519 400 € (1 408 000 €). Monivuotisiin tutkimushankkeisiin myönnettiin 630 000 € (280 000 €), joista SydänAkatemia -hankkeelle myönnettiin 450 000 € apuraha.

Sydäntutkimussäätiön kärkihanke

Työvaliokunnan ja hallituksen työskentelyn merkittävin teema oli Sydäntutkimussäätiön tunnettavuuden kehittäminen.
Hallitus hyväksyi kevätkokouksessaan tunnettavuushankkeena kärkihankkeen nimeltään ”SydänAkatemia”. SydänAkatemian nimen alle haetaan kansallisesti keskeisiä monikeskustutkimuksia, joissa keskitytään potilaslähtöiseen tutkimustyöhön. Hankehakemuksia oli yksi, nimeltään ICEMAN-MG. Säätiön kesäseminaarissa esiteltiin kyseinen hanke, ja hallitus myönsi sille kolmen vuoden erillisrahoituksen 450 000 € kokouksessaan 1.6. Kyseessä on eteisvärinän hoitoon eri menetelmillä keskittyvä tutkimushanke, johon osallistuvat kaikki sydämen rytmihäiriöitä hoitavat keskussairaalat. Syksyn 2015 aikana ICEMAN-tutkimushankkeen valmistelut etenivät, ja tutkimushankkeen operationaalinen vaihe on käynnistymässä vuoden 2016 alussa. Hanke rahoitettiin vuonna 2014 saadusta DI Kalevi Erosen testamenttilahjoituksesta muodostetusta rahastosta.

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostettiin toimintavuonna entistä enemmän. Säätiön tavoitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että jaettavaa apurahamäärää merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen. Toimintavuoden aikana uusittiin säätiön internet-sivut, järjestettiin 2.10.2015 Suomen kardiologisen seuran vuosikokouksen yhteydessä tiedottajaseminaari sekä 1.12.2015 säätiöpäivän yleisötilaisuus, jossa olivat aiheina mm. suomalaisten sydänsairaudet ja -tutkimus viimeisen 45 vuoden ajalta sekä ICEMAN-hanke.
Tunnettavuushankkeen suunnittelussa käytettiin ulkopuolista arvioijaa ja tiedottajaa.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna 2015 jälleen edellisvuotta enemmän, yhteensä 202 kappaletta (edelliset vuodet 197 ja 193 kpl) ja haettu apurahasumma oli 9,1 miljoonaa euroa (edelliset vuodet 8,9 ja 9,3 milj. euroa).

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonisairauksien eri osa-alueiden asiantuntijoita yliopistosairaanhoitopiirien alueilta.

Hallitus päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esitykseen perustuen 1,7 miljoonan euron apurahojen ja palkintojen jakamisesta. Summaan sisältyi Sydänliiton lääketieteellisen toimikunnan jakamat Suomen Sydänliiton nimikkorahaston apurahat 70 000 euroa. Lisäksi Suomen Sydänliiton Helmikuun 19. päivän rahasto myönsi yhden tutkimushankeapurahan, 80 000 euroa. Hallitus myönsi aiemmin mainitun 450 000 euron erillisrahoituksen kolmivuotiseen ICEMAN -tutkimushankkeeseen.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Sydänviikolla huhtikuussa. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin sähköpostilla jokaiselle hakijalle. Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto myönnetään tunnustuksena pitkästä ja jatkuvasta urasta sydän- ja verisuonisairauksien tutkijana. Vuoden 2015 palkinnonsaajaksi ei tullut esityksiä, ja palkintoon sidottu 20 000 euroa sisällytettiin apurahojen jakosummaan.

Tieteellinen asiantuntijavaliokunta

Toimintavuoden aikana tieteellinen asiantuntijavaliokunta keskusteli ja edelleen kehitti valiokunnan toimintatapoja. Valiokunta keskusteli SydänAkatemia -hankkeesta ja sen vaikutuksista säätiön tutkimusrahoituksen myöntöihin sekä kolmivuotisesta ICEMAN-tutkimushankkeesta. ICEMAN on potilaslähtöinen, tieteellinen tutkimushanke, jonka toteuttamiseen osallistuvat kaikki merkittävät sydäntutkimuskeskukset Suomessa. Tavoitteena on myös luoda kiinnostusta säätiön toimintaa kohtaan ja lisätä säätiön tunnettuutta.