Toimintakertomus 2021

Vuosi 2021 oli Sydäntutkimussäätiön 51. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Sydäntutkimussäätiön hallinto

Hallitus:

Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja, Espoo

DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja, Helsinki

Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Espoo

Pääsihteeri Tuija Brax, Helsinki (31.12.2021 saakka)

VTM Wilhelm Ehrnrooth, Helsinki

Toimitusjohtaja Annikka Hurme, Helsinki

Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki (31.12.2021 saakka)

Kauppatiet. maisteri Pekka Laaksonen, Helsinki (1.1.2022 alkaen)

Pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski, Järvenpää (1.1.2022 alkaen)

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Helsinki

Kansanedustaja Paula Risikko, Seinäjoki

DI Reima Räty, Espoo

Vuorineuvos Maarit Toivanen, Helsinki

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet:

Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja

DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja

Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki

Esittelijä, asiamies Arto Ristola

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet:

Professori Katriina Aalto-Setälä, puheenjohtaja, Tampere

Dosentti Vesa Anttila, Naantali

Professori Juha Hartikainen, Kuopio

Professori Juhani Junttila, Oulu

Professori Johanna Kuusisto, Kuopio

Professori Jari Laukkanen, Jyväskylä

Professori Eero Mervaala, Helsinki

Dosentti Olli Pitkänen-Argillander, Helsinki

Apulaisprofessori Antti Saraste, Turku

Professori Juhani Sinisalo, Helsinki

Sydäntutkimussäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Säätiön strategiat ja työjärjestykset päivitettiin syyskokouksessa.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana yksitoista kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui yhteen kokoukseen.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen. Säätiön edustajana asiamies osallistui etäyhteyksin järjestettyyn Säätiöt ja rahastot ry:n kevätkokoukseen ja -seminaariin toukokuussa 2021.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastusyhteisönä toimi AuditPlan Oy, jossa säätiön vastaavana tilintarkastajana toimi KHT Yrjö Haukatsalo.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi valtiot. kand. Arto Ristola. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa

Säätiöllä oli edellisvuosien tapaan yhteistyösopimus Suomen Sydänliiton kanssa taloushallinto- ja toimistopalvelujen osalta. Sopimus on vuoden 2018 alusta asti ollut kiinteähintainen aiemman tuntihinnoittelun sijaan. Säätiö on julkaissut toiminnastaan kertovia ilmoituksia Sydän.fi -sivuilla sekä Sydän-lehdessä.

Säätiön lähipiiriohjeistus ja lähipiiritoimet

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöt ja rahastot ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Säätiö on kartoittanut ns. suppean lähipiirin ja koonnut sitä koskevan lähipiirirekisterin, jota päivitetään vuosittain. Rekisteri on toteutettu hyvän säätiöhallintomenettelyn mukaisesti.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omia tai omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Tieteellisen valiokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Sydäntutkimussäätiön lähipiiritoimet

  1. Säätiöjohdon palkat ja muut etuudet

Hallituksen jäsenten palkkiot ja asiamiehen palkka luontoisetuineen olivat yhteensä 65 720 euroa. Säätiön hallitus on hyväksynyt seuraavat palkkiot hallituksen ja valiokuntien jäsenille: puheenjohtajalle 290 euroa/kokous, jäsenelle 260 euroa/kokous.

2. Annetut avustukset

Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville avustuksia, apurahoja tai muuta tukea.

3 .Muut osittain tai kokonaan vastikkeettomat edut

Säätiö ei ole antanut muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja lähipiirille.

4. Muut taloudelliset toimet

Sydäntutkimussäätiö on ostanut palveluja ja tuotteita perustajaltaan ja sen lähipiiriin kuuluvilta yhteisöiltä seuraavasti: Suomen Sydänliitto ry 20 935 (alv 0 %). Säätiöllä oli tilikauden päättyessä ostovelkoja Sydänliitolle 1 313 euroa.

5. Annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset

Sydäntutkimussäätiö ei ole antanut lähipiirille muita rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Sydäntutkimussäätiön talous

Sydäntutkimussäätiön 2021 tilikauden ylijäämä oli 6 657 027 euroa (ed. vuosi, alijäämä 1 876 746 euroa). Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat 234 715 euroa (-4 694 euroa). Muita lahjoituksia saatiin nettona

67 310 euroa (40 416 euroa). Sijoitustoiminnan korko- ja osinkotuotot sekä rahastojen tuotto-osuudet olivat 1 493 028 euroa (1 355 311 euroa). Arvopapereiden myyntivoittoja realisoitui 5 125 647 euroa (1 262 369 euroa) ja myyntitappioita 0 euroa (26 211 euroa). Julkisesti noteeratuista arvopapereista kirjattiin arvonalennusten palautuksia 890 735 euroa (82 103 euroa) ja arvonalennuksia kirjattiin 181 720 euroa (237 574 euroa). Sijoitusvarallisuuden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli kauden päättyessä 103 077 698 euroa (89 414 527 euroa).

Poliisihallituksen rahankeräysluvan perusteella saatiin säätiöön lahjoituksia 17 310 euroa, ja ne käytetään täysimääräisesti apurahoihin.

Toimintavuonna työvaliokunta hoiti säätiön sijoitusvarallisuutta hallituksen ohjeiden ja sijoitusstrategian mukaisesti. Sydäntutkimussäätiön nimikkorahastojen pääomille hyvitettävä korko perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin neljällä prosentilla, yhteensä 654 351 euroa (520 791 euroa). Apurahoja ei myönnetty toimintavuonna. Palkintona myönnettiin 20 000 euroa.

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostettiin toimintavuotta edeltäneenä säätiön 50-vuotisjuhlavuotena. Säätiön tavoitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että jaettavaa apurahamäärää merkittävästi juhlavuoden näkyvyyspiikin ansiosta. Yleisestikin viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen.

Valitettavasti koronaepidemian leviäminen ja jatkuminen aiheutti lähes kaikkien suunniteltujen tilaisuuksien (yleisötilaisuudet keskussairaalapaikkakunnilla sekä säätiön 50-vuotisjuhlan järjestäminen) perumisen myös vuonna 2021. Toimintavuoden aikana jouduttiinkin keskittymään säätiön lehti-ilmoituksiin ja verkkonäkyvyyteen.

Toimintavuoden aikana valmisteltiin ja lähetettiin yksi säätiön sähköinen uutiskirje. Säätiön lahjoittajailmoitus julkaistiin 31 maakuntalehdessä marras-/joulukuussa. Sydän-lehdessä säätiö esiintyi säännöllisesti ilmoituksillaan. Lisäksi säätiö julkaisi ilmoituksen Helsingin Sanomien teemaliitteessä toukokuussa 2021. Vuonna 2022 haettavista apurahoista ilmoitettiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Aurora-tietokannassa ja säätiön verkkokanavilla joulukuussa 2021. Lehti-ilmoitukset saivat vastakaikua, ja säätiö vastaanotti niiden innoittamana muutamia viestejä säätiön hyväksi laadittavista testamenteista.

Suomen Kardiologisen Seuran etäkevätkokouksessa 15.4. Sydäntutkimussäätiöllä oli oma sessio, jossa neljä säätiön rahoitusta saanutta tutkijaa esitteli tutkimustyötään. Youtube -linkit näistä esityksistä ovat säätiön verkkosivuilla.

Viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin apuna ulkopuolista graafikkoa sekä Sydänliiton ja Agency Leroyn asiantuntijoita.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Juhlavuoden 2020 erityispanostuksen (5,0 miljoonaa euroa apurahoihin) vuoksi säätiön hallitus oli päättänyt, että 2021 ei uusia apurahoja myönnetä, vaan pidetään välivuosi. Loppuvuoden 2021 aikana valmisteltiin vuoden 2022 apurahahakua.

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto

Sydäntutkimuksen tunnustuspalkinto jaetaan parittomina kalenterivuosina tunnustuksena varttuneelle suomalaiselle, aktiivivaiheessa olevalle tutkijalle, jonka työ nauttii laajaa kansallista ja kansainvälistä arvostusta.

Vuoden 2021 Sydäntutkimuksen Suurpalkinto myönnettiin professori Juhani Knuutille tunnustuksena pitkästä, ansiokkaasta ja yhä jatkuvasta urasta sydän- ja verisuonitautien tutkimuksessa. Sydäntutkimussäätiön palkintolautakunta totesi, että professori Juhani Knuuti on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettu tutkija ja hän on ollut aktiivisessa roolissa sekä kansallisten että kansainvälisten käypähoitosuositusten kirjoittamisessa liittyen sydän ja verisuonitauteihin.

Palkinto jaettiin säätiön hallituksen syyskokouksen yhteydessä Helsingissä 17.11.2021. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Sydäntutkimussäätiö myönsi tunnustuspalkinnon yhdeksännen kerran.