Toimintakertomus 2022

Vuosi 2022 oli Sydäntutkimussäätiön 52. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Sydäntutkimussäätiön hallinto

Hallitus:

Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja, Espoo

DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja, Helsinki

Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Espoo

VTM Wilhelm Ehrnrooth, Helsinki

Toimitusjohtaja Annikka Hurme, Helsinki

Toimitusjohtaja Liisa Hurme, Espoo (1.1.2023 alkaen)

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio

Kauppatiet. maisteri Pekka Laaksonen, Helsinki

Pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski, Järvenpää

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Helsinki

Kansanedustaja Paula Risikko, Seinäjoki

DI Reima Räty, Espoo

Vuorineuvos Maarit Toivanen, Helsinki

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet:

Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja

DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja

DI Reima Räty, Espoo

Esittelijä, asiamies Arto Ristola

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet:

Professori Katriina Aalto-Setälä, puheenjohtaja, Tampere

Dosentti Vesa Anttila, Naantali

Professori Juha Hartikainen, Kuopio

Professori Juhani Junttila, Oulu

Professori Johanna Kuusisto, Kuopio

Professori Jari Laukkanen, Jyväskylä

Professori Eero Mervaala, Helsinki

Dosentti Olli Pitkänen-Argillander, Helsinki

Apulaisprofessori Antti Saraste, Turku

Professori Juhani Sinisalo, Helsinki

Sydäntutkimussäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Säätiön strategiat ja työjärjestykset päivitettiin syyskokouksessa.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksitoista kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kahteen kokoukseen.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastusyhteisönä toimi AuditPlan Oy, jossa säätiön vastaavana tilintarkastajana toimi KHT Yrjö Haukatsalo.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi valtiot. kand. Arto Ristola. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa

Säätiöllä oli edellisvuosien tapaan yhteistyösopimus Suomen Sydänliiton kanssa taloushallinto- ja toimistopalvelujen osalta. Sopimus on vuoden 2018 alusta asti ollut kiinteähintainen aiemman tuntihinnoittelun sijaan. Säätiö on julkaissut toiminnastaan kertovia ilmoituksia Sydän-lehdessä.

Säätiön lähipiiriohjeistus ja lähipiiritoimet

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöt ja rahastot ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Säätiö on kartoittanut ns. suppean lähipiirin ja koonnut sitä koskevan lähipiirirekisterin, jota päivitetään vuosittain. Rekisteri on toteutettu hyvän säätiöhallintomenettelyn mukaisesti.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omia tai omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Tieteellisen valiokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Sydäntutkimussäätiön lähipiiritoimet

1. Säätiöjohdon palkat ja muut etuudet

Hallituksen jäsenten palkkiot ja asiamiehen palkka luontoisetuineen olivat yhteensä 75 510 euroa. Säätiön hallitus on hyväksynyt seuraavat palkkiot hallituksen ja valiokuntien jäsenille: puheenjohtajalle 290 euroa/kokous, jäsenelle 260 euroa/kokous.

2. Annetut avustukset

Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville avustuksia, apurahoja tai muuta tukea.

3. Muut osittain tai kokonaan vastikkeettomat edut

Säätiö ei ole antanut muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja lähipiirille.

4. Muut taloudelliset toimet

Sydäntutkimussäätiö on ostanut palveluja ja tuotteita perustajaltaan ja sen lähipiiriin kuuluvilta yhteisöiltä seuraavasti: Suomen Sydänliitto ry 20 889 (alv 0 %). Säätiöllä oli tilikauden päättyessä ostovelkoja Sydänliitolle 1 309 euroa. Tilintarkastuksesta on maksettu tilivuoden 2021 tilintarkastuksen suorittaneen tilintarkastajan lähipiiriin kuuluvalle yhteisölle 8 407,20 (sis. alv).

5.Annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset

Sydäntutkimussäätiö ei ole antanut lähipiirille muita rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Sydäntutkimussäätiön talous

Sydäntutkimussäätiön 2022 tilikauden ylijäämä oli 2 861 333 euroa (ed. vuosi 6 657 027 euroa). Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat 1 723 908 euroa (234 715 euroa). Muita lahjoituksia saatiin nettona

99 350 euroa (67 310 euroa). Sijoitustoiminnan korko- ja osinkotuotot sekä rahastojen tuotto-osuudet olivat 1 444 613 euroa (1 493 028 euroa). Arvopapereiden myyntivoittoja realisoitui 3 295 143 euroa (5 125 647 euroa) ja myyntitappioita 2 134 euroa (0 euroa). Julkisesti noteeratuista arvopapereista kirjattiin arvonalennusten palautuksia 0 euroa (890 735 euroa) ja arvonalennuksia kirjattiin 1 304 244 euroa (181 720 euroa). Sijoitusvarallisuuden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli kauden päättyessä 96 146 543 euroa (103 077 698 euroa).

Poliisihallituksen rahankeräysluvan perusteella saatiin säätiöön lahjoituksia 71 850 euroa, ja ne käytetään täysimääräisesti apurahoihin.

Toimintavuonna työvaliokunta hoiti säätiön sijoitusvarallisuutta hallituksen ohjeiden ja sijoitusstrategian mukaisesti. Sydäntutkimussäätiön nimikkorahastojen pääomille hyvitettävä korko perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin viidellä prosentilla, yhteensä 850 958 euroa (654 351 euroa). Apurahoihin ja palkintoon myönnettiin toimintavuonna 2,3 miljoonaa euroa.

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta, viestintä ja näkyvyys

Säätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostettiin edelleen. Säätiön tavoitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että säätiön jakamaa apurahamäärää. Yleisestikin viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen.

Toimintavuoden aikana keskityttiin säätiön lehti-ilmoituksiin ja verkkonäkyvyyteen. Vuoden aikana valmisteltiin ja lähetettiin kaksi säätiön sähköistä uutiskirjettä. Säätiön lahjoittajailmoitus julkaistiin 31 maakuntalehdessä marras-/joulukuussa. Sydän-lehdessä säätiö esiintyi säännöllisesti ilmoituksillaan. Vuonna 2023 haettavista apurahoista ilmoitettiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja säätiön verkkokanavilla joulukuussa 2022. Lehti-ilmoitukset saivat vastakaikua, ja säätiö vastaanotti niiden innoittamana muutamia yhteydenottoja ihmisiltä, jotka harkitsevat säätiön hyväksi laadittavaa testamenttia.

Kesäkuun alussa, 2.6.2022, järjestettiin Espoon Hanasaaressa Sydäntutkimussäätiön kesäjuhla. Säätiön 50-vuotisjuhlavuonna 2020 sekä seuraavana vuonna 2021 ei pystytty koronaepidemian takia järjestämään säätiön 50-vuotisjuhlaa, ja kesäjuhla järjestettiinkin juhlistamaan säätiön viittä kulunutta toimintavuosikymmentä. Juhlaan kutsuttiin säätiön toiminnassa vuosien mittaan mukana olleita henkilöitä, lahjoittajatahojen edustajia sekä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Ohjelmassa olivat puheenjohtajan tervetulosanat, musiikkiesitys, nuoren tutkijan Soisalo-pelkinnon luovutus sekä säätiön aiemman puheenjohtajan, professori emeritus Markku S. Niemisen juhlapuhe, jossa käsiteltiin säätiön 50 vuoden taivalta ja merkitystä. Juhlaan osallistui runsaat 50 henkeä.

Viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin apuna ulkopuolista graafikkoa sekä Sydänliiton ja Agency Leroyn asiantuntijoita.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna 2022 yhteensä 136 kappaletta ja haettu apurahasumma oli 8,0 miljoonaa euroa.

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonitautien eri osa-alueiden asiantuntijoita yliopistosairaanhoitopiirien alueilta.

Hallitus päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esitykseen perustuen 2,3 miljoonan euron uusien apurahojen ja palkintojen jakamisesta. Summaan sisältyy Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon (12 000 euroa) myöntäminen. Apurahoja myönnettiin 76 kappaletta.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Sydänviikolla toukokuussa. Apurahapäätöksestä lähetettiin myös mediatiedote STT:n ja Terveystiedottajien sähköpostilistan kautta. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin sähköpostilla jokaiselle hakijalle.

Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto

Sydäntutkimussäätiö myöntää parillisina kalenterivuosina professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa.

Vuoden 2022 Soisalo-palkinto myönnettiin sydämen vajaatoiminnan tutkijalle, lääketieteen tohtori Heli Tolppaselle. Soisalo-palkintolautakuntaan kuuluivat professori Eero Mervaala (pj.) ja professori Johanna Kuusisto sekä professori Riitta Lassila Pauli Soisalon muistorahaston puolesta. Palkinto julkaistiin ja luovutettiin LT Heli Tolppaselle säätiön kesäjuhlassa 2.6.2022. Sydäntutkimussäätiö jakoi Soisalo-tunnustuspalkinnon kahdennentoista kerran.