Toimintakertomus 2007

Sydäntutkimussäätiö tukee suomalaisille tyypillisten sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimusta ja tulosten tunnetuksi tekemistä pyrkimyksenään sairauden ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen sekä sairastuneiden elämänlaadun parantaminen. Sydänsairaudet ovat edelleen suomalaisten yleisin kuolinsyy. Tästä syystä ja yhteiskunnan tuen vähenemisen johdosta on sydäntutkimuksen rahoituksen tarve edelleen suuri.

Apurahoja tieteelliseen sydäntutkimukseen

Säätiön 37. toimintavuoden apurahoja anottiin 133 tutkimushankkeeseen yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Apurahoja jaettiin 1 854 800 euroa (1 622 700 euroa vuonna 2006) yhteensä 76 uudelle tutkijalle tai tutkimusryhmälle (70 vuonna 2006). Näistä monivuotisia hankeapurahoja oli 38, väitöskirja-apurahoja 27 ja post doc -tutkimuksia 11 kappaletta. Lisäksi päätettiin varata monivuotisiin apurahoihin 430 000 euroa vuodelle 2008 ja 170 000 euroa vuodelle 2009.

Apurahasummaan sisältyi aiemmin vuoden 2007 tutkimussopimuksiin päätetty 310 000 euroa. Sydäntutkimuksen Suurpalkintoon varattiin 20 000 euroa ja Sydänliiton lääketieteellisen neuvottelukunnan apurahoja nimikkorahastosta 50 000 euroa. Lisäksi Suomen Sydänliiton Helmikuun 19. päivän rahasto rahoitti kaksi apurahaa, määrältään 43 700 euroa ja 80 000 euroa.

Apurahoja säätiö jakaa hakemuksesta yksittäisille tutkijoille ja tutkijaryhmille kerran vuodessa ja palkintoja esityksistä myös kerran vuodessa. Tieteellisen valiokunnan esityksen perusteella säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä keväällä. Apurahat jakautuvat tutkimusryhmien useampivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön eli post doc –tutkimuksiin ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten tutkimusapurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat pääsääntöisesti henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö rahoittaa vain perustelluissa poikkeustapauksissa laitehankintoja, eikä jaa ollenkaan matka-apurahoja.

Sydäntutkimussäätiö saa varansa yksityisten ja yhteisöjen tekemistä lahjoituksista, testamenteista ja sijoitustoiminnasta, jonka vuosituotoilla rahoitetaan apurahojen jako. Säätiölle tehdyt lahjoitukset ovat verolakien asettamin edellytyksin vähennyskelpoisia verotuksessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö on vapautettu veronmaksusta.

Vuoden 2007 myönnettyjä apurahoja tarkasteltaessa voidaan todeta oheisen taulukon mukaan, että suurin osa myönnetyistä apurahoista suuntautui sydän- ja verenkiertokudosten metabolian ja biokemian tutkimukseen. Kliinisen tutkimuksen osuus, huomioiden kuvantaminen ja sydänkirurgia, on kasvussa. Apurahojen jako perustui tieteellisen valiokunnan avoimeen arviointiin, jossa valiokunnan jäsenet eivät osallistuneet tai arvioineet oman tutkimusryhmänsä töitä.

Alue Yhteensä

Kliiniset tutkimukset

Sepelvaltimotauti 10

Rytmihäiriöt 2

Vajaatoiminta 5

Verenpaine 2

Epidemiologia 3

Ravitsemus 2

Kuvantaminen 3

Kantasolut 4

Geenit ja kasvutekijät 22

Biokemia ja metabolia 22

Sydänkirurgia (kokeellinen) 1

Kaikki yhteensä 76

Perustamisestaan vuodesta 1970 alkaen on Sydäntutkimussäätiö myöntänyt 1 037 tutkijalle ja tutkijaryhmälle apurahoja ja palkintoja yhteensä 13 255 166 euroa. 1990- luvun lopulta alkaen on apurahahakemuksien ja jaettujen apurahojen määrä kasvanut huomattavasti. Myönnettävien apurahojen ja palkintojen määrää on pystytty korottamaan noin 200 – 400 000 eurolla vuosittain.

Säätiön päämääränä onkin pyrkiä vuosittain korottamaan jaettavaa apurahasummaa. Tavoitteena on, että aikanaan voitaisiin osoittaa kaikkiin merkittäviin alan tutkimushankkeisiin kohtuullisesti varoja ottaen huomioon yhteiskunnan tuen vähenemisen aiheuttamat lisätarpeet. Säätiön hallitus päätti syyskokouksessaan korottaa vuoden 2008 apurahojen jakosummaa aiemmasta edelleen 200 000 eurolla noin 2,0 miljoonaan euroon.

Palkintoja tutkimukseen ja sen edistämiseen

Sydäntutkimussäätiön tehtävänä on tukea apurahoin ja palkinnoin sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimustyötä ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä pyrkimyksenä sairauden ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen sekä sairastuneiden elämän laadun parantaminen.

Sydäntutkimuksen Suurpalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuspalkintona varttuneelle suomalaiselle, aktiivivaiheessa olevalle tutkijalle, jonka työ nauttii laajaa kansallista ja kansainvälistä arvostusta. Vuoden 2007 Sydäntutkimuksen Suurpalkinto annettiin Maailman Sydänpäivänä syyskuussa professori Antero Kesäniemelle.

Joka toinen vuosi jaettava professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto nuorelle tutkijalle jaetaan vuoden 2008 puolella. Soisalo-palkinto on suuruudeltaan 12 000 euroa.

Lisäksi Säätiön hallitus päätti jakaa 37-vuotisjuhlavuonna järjestyksessään toisen sydän- ja verisuonisairauksien tieteenalan tiedonjulkistamispalkinnon. Palkinto myönnettiin Suomen Sydänliiton julkaisemalle Sydän-lehdelle. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa ja se myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan palvellut tieteenalan tulosten huomattavaa tunnetuksi tekemistä ja julkistamista. Palkinto ojennettiin Sydän-lehden päätoimittajalle Sydängaalassa joulukuussa.

Säätiön muu toiminta

Säätiön toimintaa tehtiin tunnetuksi monin eri tavoin. Säätiö julkisti Sydänviikolla huhtikuussa ennätyksellisen apurahojen jaon ja jo vakiintuneen tavan mukaan järjesti lehdistötilaisuuden. Säätiön yleisesitettä sekä testamenttiesitettä jaettiin vuoden aikana ja Suomalaisten Uutta Sydänkirjaa markkinoitiin. Säätiön internet-sivut uudistettiin ja avattiin uudella ilmeellä marraskuussa. Yhdessä Sydänliiton kanssa järjestettiin nyt kolmannen kerran hyväntekeväisyystapahtuma Sydängaala. Tilaisuuden nettotuotto sovittiin hyvitettäväksi joka toinen vuosi Sydänliitolle ja joka toinen vuosi Sydäntutkimussäätiölle. Joulukuussa Säätiön vuosipäivätilaisuuteen kokoontuivat säätiön 23 rahaston edustajat ja sidosryhmien edustajia kuulemaan säätiön ajankohtaisia tapahtumia.

Talous

Säätiö sai testamenttilahjoituksia yhteensä 142 884 euroa. Muut lahjoitukset olivat yhteensä 428 943 euroa. Luettelo lahjoittajista on liitteenä. Suomalaisten Sydänkirjan myyntituotot olivat 1 900 euroa. Sydänosuusrahaston tuotto oli 700 euroa.

Säätiön nimikkorahastoja hyvitettiin viidellä prosentilla niiden 31.12.2006 pääomasta. Hyvitys siirrettiin rahastojen käyttövaroihin.

Kertomusvuoden osakekurssien kehitys oli kurssivaihteluista huolimatta edelleen hyvä. Säätiön koko sijoitussalkun allokaatiossa osakepaino oli 60 prosenttia. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli noin 46 milj. euroa (n. 46 milj. euroa vuonna 2006).

Säätiön tasearvo oli 35,2 milj. euroa (30,5 milj. euroa ed. vuonna) kasvaen kertomusvuonna noin 4,7 milj. euroa (n. 3 milj. euroa v.2006). Tuloslaskelma osoittaa 4,9 milj. euroa ylijäämää (3,3 milj. euroa ed. vuonna). Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Hallinto

Säätiön hallituksessa on 24 jäsentä. Henkilöistä puolet on tieteenalan eri osa-alueiden johtavia professoreja maan kaikilta merkittäviltä tutkimuspaikkakunnilta ja toinen puoli säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevilta teollisuuden ja elinkeinoelämän toimialoilta.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2007 oli siten seuraava: varatuomari Lauri Koivusalo, puheenjohtaja; vuorineuvos Matti Kavetvuo, 1. varapuheenjohtaja; professori Markku S. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja; professori Juhani Airaksinen, vuorineuvos Heikki Hakala, dosentti Eero Jokinen, pääsihteeri Tor Jungman, professori Tatu Juvonen, ekonomi Heikki Kauppinen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, agronomi Olavi Kuusela, professori Markku Laakso, metsänhoitaja Eero Pilkama, filosofian maisteri Paavo Pitkänen, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, toimitusjohtaja Harry Salonaho, toimitusjohtaja Rafaela Seppälä, tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, dosentti Lauri Toivonen, toimitusjohtaja Jukka Viinanen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana jo vakiintuneen tavan mukaan kolme kertaa, perinteisten kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestettiin kesäseminaari kesäkuussa.

Säätiön hallituksen valitsemina ovat työvaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana varatuomari Lauri Koivusalo ja jäseninä vuorineuvos Matti Kavetvuo, professori Markku S. Nieminen, metsänhoitaja Eero Pilkama ja asiamies Tapio Niitynperä.

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana oli professori Markku S. Nieminen ja jäseninä professori Juhani Airaksinen, dosentti Eero Jokinen, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, professori Markku Laakso, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, dosentti Lauri Toivonen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Säätiön toiminnan volyymin edelleen kasvaessa työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa (11/2006) ja tieteellinen valiokunta kaksi kertaa (2/2006). Työvaliokunnan lähes kuukausittainen kokoontuminen on mahdollistanut mm. säätiön sijoitusvarallisuuden systemaattisen ja tehokkaan kehittämisen hyvään säätiötapaan kuuluvaan maltilliseen tapaan.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajina toimivat KTM, KHT Kari Miettinen ja varatilintarkastajana ekonomi, KHT Eeva Rauman sekä erikoislääkäri Olavi Leskinen ja varatilintarkastajana professori Vesa Manninen.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi eversti Tapio Niitynperä. Niitynperän siirtyessä toisiin tehtäviin 31.1.2008 Säätiön uudeksi asiamieheksi valittiin KTM Riitta Vierros 1.12.2007 alkaen. Säätiön toimisto sijaitsee Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiö hankki aiempaan tapaan tarvitsemansa kirjanpito-, kassapalvelu- ja osittaiset toimistotuki-palvelut vuosittain erikseen sovittavaa korvausta vastaan Suomen Sydänliitolta.

Sydäntutkimussäätiön hallitus v. 2007

Puheenjohtaja, varatuomari Lauri Koivusalo, ESPOO

1. varapuheenjohtaja, vuorineuvos Matti Kavetvuo, HELSINKI

2. varapuheenjohtaja, professori Markku S. Nieminen, HELSINKI

Professori Juhani Airaksinen, TURKU

Vuorineuvos Heikki Hakala, HELSINKI

Dosentti Eero Jokinen, ESPOO

Pääsihteeri Tor Jungman, TUUSULA

Professori Tatu Juvonen, OULU

Ekonomi Heikki Kauppinen †

Professori Antero Kesäniemi, OULU

Professori Markku Koskenvuo, ESPOO

Agronomi Olavi Kuusela, HELSINKI

Professori Markku Laakso, KUOPIO

Metsänhoitaja Eero Pilkama, ESPOO

Filosofian maisteri Paavo Pitkänen, HELSINKI

Pääjohtaja Pekka Puska, HELSINKI

Professori Ilkka Pörsti, ESPOO

Professori Heikki Ruskoaho, TYRNÄVÄ

Toimitusjohtaja Harry Salonaho, HELSINKI

Toimitusjohtaja Rafaela Seppälä, HELSINKI

Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, HELSINKI

Dosentti Lauri Toivonen, ESPOO

Vuorineuvos Jukka Viinanen, VANTAA

Professori Seppo Ylä-Herttuala, SIILINJÄRVI

Sydäntutkimussäätiön työvaliokunta v. 2007

Varatuomari Lauri Koivusalo

Vuorineuvos Matti Kavetvuo

Professori Markku S. Nieminen

Metsänhoitaja Eero Pilkama

Eversti Tapio Niitynperä

KTM Riitta Vierros (1.1.2.2007 alkaen)

Sydäntutkimussäätiön tieteellinen valiokunta v. 2007

Professori. Markku S. Nieminen

Professori Juhani Airaksinen

Dosentti Eero Jokinen

Professori Tatu Juvonen

Professori Antero Kesäniemi

Professori Markku Koskenvuo

Professori Markku Laakso

Pääjohtaja Pekka Puska

Professori Ilkka Pörsti

Professori Heikki Ruskoaho

Dosentti Lauri Toivonen

Professori Seppo Ylä-Herttuala

Professori Pauli Soisalon muistopalkinnon palkintolautakunta

Professori Markku S. Nieminen (puheenjohtajana), professorit Antero Kesäniemi, Markku Laakso ja Vesa Manninen.

SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖN LAHJOITTAJAT V. 2007

Vapaat lahjoitukset

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Stockmann Oyj Abp

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Lisbeth Waltasaari

ABN Amro Omaisuudenhoito

SKS Group Oy

Almaco Group Oy

Valio Oy

Rautaruukki Oyj

Nordea Pankki Oyj

Exide Oy

PricewaterhouseCoopers Oy

Himanen Aatso Puiro Snellman

Seligson &Co Pharos Sydänosuus

Ulla Ahlström, muistoadressi

Erkki Sävy, muistoadressi

Lahjoitukset nimikkorahastoihin

Stora Enso Oyj Enso-Gutzeit Oy:n rahastoon

S-Stock Oy Mauri Rädyn rahastoon

Suomen Kulttuurirahaston Pentti Summan rahasto Summan rahastoon

Ahlström Oyj Ahlströmin Oy:n rahastoon

Kesko Oyj Lasten ja nuorten rahastoon

Orion Oyj Orion Yhtymä Oy:n rahastoon

Suomen Sydänliitto ry Sydänsäätiöltä siirretyn Kaarlo Laguksen testamenttituoton

Suomen Sydänliiton rahastoon