Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2019

Vuosi 2019 oli Sydäntutkimussäätiön 49. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuoni-sairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testa-mentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutki-mussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Sydäntutkimussäätiön hallinto

Hallitus:

Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja, Helsinki (31.12.2019 saakka)

DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja, Helsinki

Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Helsinki

Pääsihteeri Tuija Brax, Helsinki

VTM Wilhelm Ehrnrooth (1.1.2020 alkaen)

Toimitusjohtaja Annikka Hurme, Helsinki

Professori Eero Jokinen, Espoo

Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Kauniainen

Kansanedustaja Paula Risikko, Seinäjoki (1.1.2020 alkaen)

DI Reima Räty, Espoo

Toimitusjohtaja Harry Salonaho, Helsinki (31.12.2019 saakka)

Kauppatiet. tohtori Heidi Schauman, Helsinki (31.12.2019 saakka)

Vuorineuvos Maarit Toivanen, Helsinki (1.1.2020 alkaen)

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet:

Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja

DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja

Professori Eero Jokinen

Toimitusjohtaja Harry Salonaho

Esittelijä, asiamies Arto Ristola

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet:

Professori Katriina Aalto-Setälä, puheenjohtaja, Tampere

Professori Heikki Huikuri, Oulu

Professori Tatu Juvonen, Oulu

Professori Markku Kupari, Kerava

Professori Johanna Kuusisto, Kuopio

Professori Jari Laukkanen, Jyväskylä

Dosentti Olli Pitkänen-Argillander, Helsinki

Professori Heikki Ruskoaho, Helsinki

Apulaisprofessori Antti Saraste, Turku

Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopio

Sydäntutkimussäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syys-kokouksiin. Säätiön strategiat ja työjärjestykset päivitettiin syyskokouksessa.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana yksitoista kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kaksi kertaa, joista kevätkokous oli apurahojen arviointikokous.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. Säätiön edustaja osallistui Säätiöi-den ja Rahastojen neuvottelukunta ry:n syyskokoukseen ja -seminaariin.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastusyhteisönä toimi AuditPlan Oy, jossa säätiön vastaavana tilintarkastajana toimi KHT Yrjö Haukatsalo.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi valtiot. kand. Arto Ristola. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa

Säätiöllä oli edellisvuosien tapaan yhteistyösopimus Suomen Sydänliiton kanssa talous- ja toimistopalvelujen osalta. Sopimus on vuoden 2018 alusta asti ollut kiinteähintainen aiemman tuntihinnoittelun sijaan. Säätiö on julkaissut toiminnastaan kertovia ilmoituksia Sydän.fi -sivuilla sekä Sydän-lehdessä. Loppuvuonna 2019 aloitet-tiin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelun aiempaa tiiviimpi yhteistyö Sydänliiton kanssa.

Säätiön lähipiiriohjeistus ja lähipiiritoimet

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallin-to -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Säätiö on kartoitta-nut ns. suppean lähipiirin ja koonnut sitä koskevan lähipiirirekisterin, jota päivitetään vuosittain. Rekisteri on toteutettu hyvän säätiöhallintomenettelyn mukaisesti.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielin-tensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omia tai omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Tieteellisen valiokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan valiokunnan puheenjohta-jan johdolla ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Sydäntutkimussäätiön lähipiiritoimet

1. Säätiöjohdon palkat ja muut etuudet

Hallituksen jäsenten palkkiot ja asiamiehen palkka luontoisetuineen olivat yhteensä 74 169 euroa. Sää-tiön hallitus on hyväksynyt seuraavat palkkiot hallituksen ja valiokuntien jäsenille: puheenjohtajalle 270 euroa/kokous, jäsenelle 240 euroa/kokous. Säätiön työntekijälleen maksama palkka määritellään työ-sopimuksessa.

2. Annetut avustukset

Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville avustuksia, apurahoja tai muuta tukea.

3. Muut osittain tai kokonaan vastikkeettomat edut

Säätiö ei ole antanut muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja lähipiirille.

4. Muut taloudelliset toimet

Sydäntutkimussäätiö on ostanut palveluja ja tuotteita perustajaltaan ja sen lähipiiriin kuuluvilta yhteisöil-tä seuraavasti: Suomen Sydänliitto ry 23 636,97(alv 0 %). Säätiöllä oli tilikauden päättyessä ostovelkoja Sydänliitolle 1 724,48 euroa.

5. Annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset

Sydäntutkimussäätiö ei ole antanut lähipiirille muita rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Sydäntutkimussäätiön talous

Sydäntutkimussäätiön 2019 tilikauden ylijäämä oli 3 303 746,06 euroa (5 530 986 euroa). Testamenttilahjoitus-ten nettotuotot olivat 46 823 euroa (505 663 euroa). Muita lahjoituksia saatiin nettona 37 058 euroa (37 297 euroa). Sijoitustoiminnan korko- ja osinkotuotot sekä rahastojen tuotto-osuudet olivat 1 865 312 euroa (2 343 653 euroa). Arvopapereiden myyntivoittoja realisoitui 3 630 471 euroa (5 435 022 euroa) ja myyntitappioita 557 euroa (164 021 euroa). Julkisesti noteeratuista arvopapereista kirjattiin arvonalennusten palautuksia 603 412 euroa (528 053 euroa) ja arvonalennuksia kirjattiin 658 460 euroa (777 851 euroa). Sijoitusvarallisuuden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli kauden päättyessä 85 479 776 euroa (77 106 287 euroa).

Toimintavuonna työvaliokunta hoiti säätiön sijoitusvarallisuutta hallituksen ohjeiden ja sijoitusstrategian mukai-sesti. Sydäntutkimussäätiön nimikkorahastojen pääomille hyvitettävä korko perustuu sijoitetun pääoman tuotto-prosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin viidellä prosentilla, yhteensä 862 309 euroa (824 694 euroa). Apurahoja myönnettiin 1 900 000 euroa (1 838 000 euroa).

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostettiin toimintavuonna entiseen tapaan. Säätiön ta-voitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että jaettavaa apurahamäärää merkittävästi säätiön juhlavuoteen 2020 mennessä. Viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen. Yhteinen Testamentti-ilta järjestettiin Sydänliiton kanssa 11.3.2019. Loppuvuonna 2019 käynnistettiin viestinnän ja markkinoinnin tehostettu yhteistyö Sydänliiton ja Agency Leroyn kanssa. Tämän yhteistyön tarkoituksena on säätiön brändin ja ilmeen päivitys sekä varautuminen juhlavuoden 2020 tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Toimintavuoden aikana jatkettiin säätiön internet-sivujen kehittämistä, valmisteltiin ja lähetettiin kaksi säätiön sähköistä uutiskirjettä sekä julkaistiin säätiön lahjoittajailmoitus 32 maakuntalehdessä lokakuussa. Lehti-ilmoitukset saivat vastakaikua, ja säätiö vastaanotti niiden innoittamana muutamia merkkipäivä- ja muistolahjoi-tuksia ja viestejä säätiön hyväksi laadittavista testamenteista.

Viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin alkuvuodesta apuna ulkopuolista tiedottajaa sekä graafikkoa ja loppuvuodesta Sydänliiton ja Agency Leroyn asiantuntijoita.

Apurahoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuk-seen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitel-leen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimus-hankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilös-tön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virka-vapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna 2019 yhteensä 179 kappaletta (edelliset vuodet 173 ja 206 kpl) ja haet-tu apurahasumma oli 9,4 miljoonaa euroa (edelliset vuodet 8,8 ja 9,6 milj. euroa).

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonitautien eri osa-alueiden asiantuntijoita yliopistosairaanhoitopiirien alueilta.

Hallitus päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esitykseen perustu-en 1,9 miljoonan euron uusien apurahojen ja palkintojen jakamisesta. Apurahoja myönnettiin 84 kappaletta. Palkintoja ei jaettu vuonna 2019.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Sydänviikolla toukokuussa. Apurahapäätöksestä lähetettiin myös mediatiedote STT:n ja Terveystiedottajien sähköpostilistan kautta. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin sähköpostilla jokaiselle hakijalle.