Toimintakertomus 2012

Vuosi 2012 oli Sydäntutkimussäätiön 42. toimintavuosi. Säätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella turvata sydänsairauksien hyvä hoito maassamme. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa.

Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi- tai useampivuotisiin tutkimushankkeisiin ja väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön sekä väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Toimintavuonna apurahahakemuksia tuli jälleen edellisvuotta enemmän, yhteensä 172 kpl (ed. vuonna 145 kpl). Haettava apurahasumma oli 7,1 miljoonaa euroa (ed. vuonna 6,8 milj. euroa).

Säätiön hallitus päätti kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esityksestä jakaa 1,8 miljoonaa euroa apurahoja ja palkintoja vuonna 2012. Summaan sisältyi Suomen Sydänliiton lääketieteellisen neuvottelukunnan myöntämät Sydänliiton nimikkorahaston apurahat 55 000 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 69 tutkimusryhmälle tai tutkijalle (edellinen vuosi 70 kpl).

Kaavio 1. Myönnetyt apurahat käyttötarkoituksittain 2012 (euroa)
Kaavio 2. Myönnetyt apurahat 2012 tutkimusalueittain (euroa)

Lisäksi Suomen Sydänliiton Helmikuun 19. päivän rahasto rahoitti kaksi tutkimushankeapurahaa, määrältään 40 800 euroa ja 60 700 euroa.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin Sydänviikolla huhtikuussa. Apurahapäätös ilmoitettiin kirjeitse jokaiselle hakijalle. Myönnetyt apurahat julkistetaan vuosittain säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Apurahat.

Apurahojen prosessikuvaus

Toimintavuoden aikana säätiössä laadittiin Apurahojen prosessikuvaus. Apurahojen hallinnointi, maksatus ja valvonta sähköisessä järjestelmässä on koko vuoden kestävä prosessi. Prosessikuvauksen tarkoituksena oli selvittää miten toimintatavat ottavat huomioon hyvän hallinnon vaatimukset ja selventää säätiön apurahaprosessia. Prosessikuvaus on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n Hyvän hallinnon ohjeistuksen soveltamista käytäntöön.

Säätiön apurahat haettiin, arvioitiin, maksettiin ja raportoitiin apurahojen sähköisessä tietojärjestelmässä.

Nuoren tutkijan Soisalo-palkinto

Toimintavuonna Sydäntutkimussäätiö jakoi professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonitautien tutkijalle. Vuoden 2012 Soisalo-palkinto myönnettiin lääketieteen tohtori, dosentti Tuomo Niemiselle sydänperäisen äkkikuoleman tutkimukseen.

Tuomo Niemisen keskeisin tutkimusaihe on ollut uudet menetelmät sydänperäisen äkkikuoleman ennakoimiseksi. Nieminen on tutkimusryhmineen selvittänyt rytmihäiriöalttiuteen, suorituskykyyn ja autonomisen hermoston toimintaan liittyvien muuttujien ennustemerkitystä. Sydämen sähköisen palautumisvaiheen epävakaisuutta kuvaava T-aallon vuorottelu on ollut aiheista merkittävin.

Palkintolautakuntaan kuuluivat professorit Juhani Airaksinen Turusta ja Tatu Juvonen Oulusta sekä dosentti, ylilääkäri Eero Jokinen Helsingistä. Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin tammikuun viimeinen päivä Helsingissä. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa.

Säätiön sääntöuudistus

Toimintavuoden keskeisenä hankkeena toteutettiin säätiön sääntöuudistus. Sääntöuudistustyö alkoi edellisvuotena Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n Hyvä hallinto-raportin pohjalta. Säätiön sääntöuudistus rekisteröitiin Patentti- ja Rekisterihallituksessa PRH:ssa 12.3.2012, jolloin uudet säännöt tulivat voimaan. Sääntöuudistuksessa merkittävin muutos oli tieteellisen valiokunnan irrottaminen hallituksesta tieteelliseksi asiantuntijavaliokunnaksi.

Säätiön hallinnon työjärjestykset

Toimintavuoden aikana säätiön hallitus hyväksyi hallituksen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan ja työvaliokunnan työjärjestykset.

Tieteellisen asiantuntijavaliokunnan linjaukset

Toimintavuoden aikana tieteellinen asiantuntijavaliokunta kehitti toimintaansa ja linjasi valiokunnan toimintatavat. Säätiön hallitus hyväksyi syyskokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan työjärjestyksen.

Säätiön verkkosivu-uudistus

Toimintavuoden aikana toteutettiin säätiön verkkosivu-uudistus. Verkkosivut toteutettiin Metropolia ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden insinööriopiskelijan opinnäytetyönä. Verkkosivu-uudistuksessa julkaisujärjestelmä vaihtui Fakiirimedian CMS julkaisujärjestelmästä avoimen lähdekoodin WordPress-julkaisujärjestelmään. Verkkosivua ylläpidetään toimeksiantosopimuksen mukaisesti.

Säätiön muu toiminta

Sydänpiireille ja -yhdistyksille annettiin lahjoituksena 179 kappaletta Suomalaisten uutta Sydänkirjaa. Vuonna 2005 painettu kirja poistettiin tämän jälkeen varastokirjanpidosta.

Suomen Sydänliiton ja Sydäntutkimussäätiön yhteistä Sydängaalaa ei järjestetty toimintavuoden aikana.

Säätiön talous

Säätiön tasearvo oli 34,1 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa vuonna 2011) Tuloslaskelma osoittaa 1 633 567 euroa ylijäämää (249 067 euroa alijäämää 2011).

Toimintavuonna siirryttiin hyvittämään säätiön nimikkorahastoja peruskoron sijasta sijoitetun pääoman tuottoprosentin mukaisella korolla.

Säätiö sai toimintavuoden aikana asuntolahjoituksen, jonka arvo oli 145 000 euroa. Säätiö sai yhden testamenttilahjoituksen toimintavuonna. Testamenttilahjoituksen säätiö sai yhdessä Syöpätautien Tutkimussäätiön kanssa. Testamenttilahjoitusten tuotot olivat yhteensä 122 107 euroa. Muiden lahjoitusten tuotto oli 176 199 euroa. Sydänosuusrahaston tuotto oli 1 762 euroa.

Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Säätiön hallinto

Säätiön uusien sääntöjen tultua voimaan 12.3.2012 säätiön hallituksessa oli 12 jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevia teollisuuden ja elinkeinoelämän toimialoja.

Hallituksen kokoonpano 12.3.2012 alkaen

Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja, Helsinki
Vuorineuvos Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja, Helsinki
Pääsihteeri Tor Jungman, Tuusula
Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Kauniainen
KTM Kari Makkonen, Helsinki
Metsänhoitaja Eero Pilkama, Espoo
FM Paavo Pitkänen, Helsinki
DI Reima Räty, Espoo
Toimitusjohtaja Harry Salonaho, Helsinki
Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, Kirkkonummi
Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, Tuusula

Säätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet

Professori Markku S. Nieminen puheenjohtajana, vuorineuvos Matti Kavetvuo ja metsänhoitaja Eero Pilkama sekä esittelijänä asiamies, KTM Riitta Rosberg.

Tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet

Professori Heikki Ruskoaho puheenjohtaja, Helsinki
Professori Juhani Airaksinen, Turku
Dosentti Eero Jokinen, Espoo
Professori Tatu Juvonen, Oulu
Professori Antero Kesäniemi, Oulu
Professori Markku Koskenvuo, Espoo
Professori Markku Kupari, Kerava
Professori Markku Laakso, Kuopio
Pääjohtaja Pekka Puska, Helsinki
Professori Ilkka Pörsti, Espoo
Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopio

Säätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä kesäseminaariin. Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana yksitoista kertaa ja piti kaksi puhelin-/sähköpostikokousta. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kolme kertaa, joista kevätkokous oli apurahojen arviointikokous. Valiokunnan kesäseminaari järjestettiin toimintavuonna ensimmäisen kerran.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Marja-Leena Turunen ja henkilökohtaisena varamiehenä
KHT Juhani Imponen.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Riitta Rosberg. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiöllä oli toimintavuoden aikana edellisvuosien tapaan ostopalvelusopimus kirjanpito-, kassa-, sihteeri- ja ATK-palveluista Suomen Sydänliiton kanssa.