Toimintakertomus 2023

Vuosi 2023 oli Sydäntutkimussäätiön 53. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Sydäntutkimussäätiön hallinto

Hallitus:

Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja, Espoo

DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja, Helsinki

Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Espoo (31.12.2023 asti)

VTM Wilhelm Ehrnrooth, Helsinki (31.12.2023 asti)

Toimitusjohtaja Annikka Hurme, Helsinki

Toimitusjohtaja Liisa Hurme, Espoo

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio

Kauppatiet. maisteri Pekka Laaksonen, Helsinki

Pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski, Järvenpää

Vuorineuvos Timo Lappalainen, Helsinki

Kansanedustaja Paula Risikko, Seinäjoki

DI Reima Räty, Espoo

Vuorineuvos Maarit Toivanen, Helsinki

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet:

Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja

DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja

Vuorineuvos Timo Lappalainen

Esittelijä, asiamies Arto Ristola

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet:

Professori Katriina Aalto-Setälä, puheenjohtaja, Tampere

Dosentti Vesa Anttila, Naantali

Professori Juha Hartikainen, Kuopio

Professori Juhani Junttila, Oulu

Professori Johanna Kuusisto, Kuopio

Professori Jari Laukkanen, Jyväskylä

Professori Eero Mervaala, Helsinki

Dosentti Olli Pitkänen-Argillander, Helsinki

Apulaisprofessori Antti Saraste, Turku

Professori Juhani Sinisalo, Helsinki

Sydäntutkimussäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Säätiön strategiat ja työjärjestykset päivitettiin syyskokouksessa.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana yksitoista kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kahteen kokoukseen.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastusyhteisönä toimi AuditPlan Oy, jossa säätiön vastaavana tilintarkastajana toimi KHT Yrjö Haukatsalo.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi valtiot. kand. Arto Ristola. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa

Säätiöllä oli edellisvuosien tapaan yhteistyösopimus Suomen Sydänliiton kanssa taloushallinto- ja toimistopalvelujen osalta. Sopimus on vuoden 2018 alusta asti ollut kiinteähintainen aiemman tuntihinnoittelun sijaan. Säätiö on julkaissut toiminnastaan kertovia ilmoituksia Sydän-lehdessä.

Säätiön lähipiiriohjeistus ja lähipiiritoimet

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöt ja rahastot ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Säätiö on kartoittanut ns. suppean lähipiirin ja koonnut sitä koskevan lähipiirirekisterin, jota päivitetään vuosittain. Rekisteri on toteutettu hyvän säätiöhallintomenettelyn mukaisesti.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omia tai omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Tieteellisen valiokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Sydäntutkimussäätiön lähipiiritoimet

  1. Säätiöjohdon palkat ja muut etuudet

Hallituksen jäsenten palkkiot olivat yhteensä 4 740 euroa ja asiamiehen palkka luontoisetuineen yhteensä 50 400 euroa. Säätiön hallitus on hyväksynyt seuraavat palkkiot hallituksen ja valiokuntien jäsenille: puheenjohtajalle 290 euroa/kokous, jäsenelle 260 euroa/kokous.

2. Annetut avustukset

Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville avustuksia, apurahoja tai muuta tukea.

3.Muut osittain tai kokonaan vastikkeettomat edut

Säätiö ei ole antanut muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja lähipiirille.

4. Muut taloudelliset toimet

Sydäntutkimussäätiö on ostanut palveluja ja tuotteita perustajaltaan ja sen lähipiiriin kuuluvilta yhteisöiltä seuraavasti: Suomen Sydänliitto ry 13 600 euroa (alv 0 %). Säätiöllä oli tilikauden päättyessä ostovelkoja Sydänliitolle 0 euroa. Tilintarkastuksesta on maksettu tilivuoden 2022 tilintarkastuksen suorittaneen tilintarkastajan lähipiiriin kuuluvalle yhteisölle 8 750,68 euroa (sis. alv).

5. Annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset

Sydäntutkimussäätiö ei ole antanut lähipiirille muita rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Sydäntutkimussäätiön talous

Sydäntutkimussäätiön 2023 tilikauden ylijäämä oli 963 302,89 euroa (ed. vuosi 2 861 333 euroa). Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat 17 169 euroa (1 723 908 euroa). Muita lahjoituksia saatiin nettona 169 742 euroa (99 350 euroa). Sijoitustoiminnan korko- ja osinkotuotot sekä rahastojen tuotto-osuudet olivat 1 880 075 euroa (1 444 613 euroa). Arvopapereiden myyntivoittoja realisoitui 2 151 030 euroa (3 295 143 euroa) ja myyntitappioita 143 651 euroa (2 134 euroa). Julkisesti noteeratuista arvopapereista kirjattiin arvonalennusten palautuksia 0 euroa (0 euroa) ja arvonalennuksia kirjattiin 851 901 euroa (1 304 244 euroa). Sijoitusvarallisuuden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli kauden päättyessä 100 921 689 euroa (96 146 543 euroa).

Poliisihallituksen rahankeräysluvan perusteella saatiin säätiöön lahjoituksia 98 376 euroa, ja ne käytetään täysimääräisesti apurahoihin.

Toimintavuonna työvaliokunta hoiti säätiön sijoitusvarallisuutta hallituksen ohjeiden ja sijoitusstrategian mukaisesti. Sydäntutkimussäätiön nimikkorahastojen pääomille hyvitettävä korko perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin viidellä prosentilla, yhteensä 849 936 euroa (850 958 euroa). Apurahoihin ja palkintoon myönnettiin toimintavuonna 2,4 miljoonaa euroa.

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta, viestintä ja näkyvyys

Säätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostettiin edelleen. Säätiön tavoitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että säätiön jakamaa apurahamäärää. Yleisestikin viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen.

Toimintavuoden aikana keskityttiin säätiön lehti-ilmoituksiin ja verkkonäkyvyyteen sekä säätiön työvaliokunnan käynteihin yliopistosairaalapaikkakunnille. Vuoden aikana valmisteltiin ja lähetettiin kaksi säätiön sähköistä uutiskirjettä. Myönnetyistä apurahoista julkaistiin toukokuussa 2023 mediatiedote. Oulun yliopiston verkossa järjestämässä säätiöinfossa 4.5. puheenjohtaja Eero Jokinen esitteli säätiön toimintaa. Lisäksi puheenjohtaja osallistui Säätiöt ja rahastot ry:n järjestämään lääketieteellisten tiedekuntien dekaanien sekä lääketieteitä tukevien säätiöiden edustajien tapaamiseen 8.6. Helsingissä. Säätiön ilmoitukset julkaistiin 17.5. Taloustaito-lehdessä ja 16.6. Suomen Kuvalehdessä. Puheenjohtaja antoi Apu Terveys -lehden teemalehden artikkelia varten haastattelun ja artikkeli ilmestyi loppusyksystä 2023. Lisäksi säätiön lahjoittajailmoitus julkaistiin 34 maakuntalehdessä marraskuussa. Sydän-lehdessä säätiö esiintyi säännöllisesti ilmoituksillaan. Vuonna 2024 haettavista apurahoista ilmoitettiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja säätiön verkkokanavilla joulukuussa 2023. Lehti-ilmoitukset saivat vastakaikua, ja säätiö vastaanotti niiden innoittamana muutamia yhteydenottoja lahjoituksia tai testamenttia harkitsevilta ihmisiltä.

Säätiön työvaliokunta aloitti tutustumiskäynnit yliopistosairaalapaikkakunnille Tampereen vierailulla 5.4.2023. Säätiön johdolla oli tapaamiset Tampereen yliopiston ja Sydänsairaalan edustajien kanssa sekä alueen sydäntutkijoiden kanssa. Toinen työvaliokunnan vierailu toteutettiin Kuopioon, Itä-Suomen yliopistolle 4.-5.10.2023. Sielläkin järjestettiin neuvottelu yliopiston ja keskussairaalan edustajien kanssa sekä tapaamien alueen tutkijoiden kanssa. Käyntejä jatketaan seuraavana vuonna.

Viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin apuna ulkopuolista graafikkoa sekä Sydänliiton ja Agency Leroyn asiantuntijoita.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna 2023 yhteensä 153 kappaletta ja haettu apurahasumma oli 9,8 miljoonaa euroa.

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonitautien eri osa-alueiden asiantuntijoita yliopistosairaanhoitopiirien alueilta.

Hallitus päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esitykseen perustuen 2,4 miljoonan euron uusien apurahojen ja palkintojen jakamisesta. Summaan sisältyy Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinnon (20 000 euroa) myöntäminen. Apurahoja myönnettiin 124 kappaletta.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Sydänviikolla toukokuussa. Apurahapäätöksestä lähetettiin myös mediatiedote STT:n ja Terveystiedottajien sähköpostilistan kautta. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin sähköpostilla jokaiselle hakijalle.

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto

Sydäntutkimuksen tunnustuspalkinto jaetaan parittomina kalenterivuosina tunnustuksena varttuneelle suomalaiselle, aktiivivaiheessa olevalle tutkijalle, jonka työ nauttii laajaa kansallista ja kansainvälistä arvostusta.

Vuoden 2023 tunnustuspalkinto myönnettiin professori Ilkka Pörstille. Sydäntutkimussäätiön palkintolautakunta totesi, että Tampereen yliopistossa työskentelevä Pörsti on tehnyt koko uransa ajan merkittävää tutkimusta sydän- ja verisuonitautien parissa. Pörsti on johtanut vuodesta 2006 alkaen kliinistä hemodynamiikan tutkimusta (DYNAMIC hanke), joka on tuottanut uutta tietoa verenkiertoelimistöstä muodostaen uuden lähtökohdan hypertension diagnostiikan ja hoidon kehitykselle. Pörstin tutkimus käsittelee verenkierron, erityisesti verenpaineen ja sen säätelyn fysiologiaa, patofysiologiaa ja diagnostiikkaa sekä selvittää uusia menetelmiä verisuonten kimmoisuuden mittaamiseksi.

Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Sydäntutkimussäätiö myönsi tunnustuspalkinnon kymmenennen kerran.