Toimintakertomus 2020

Vuosi 2020 oli Sydäntutkimussäätiön 50. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Sydäntutkimussäätiön hallinto

Hallitus:

Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja, Espoo
DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja, Helsinki
Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Espoo
Pääsihteeri Tuija Brax, Helsinki
VTM Wilhelm Ehrnrooth, Helsinki
Toimitusjohtaja Annikka Hurme, Helsinki
Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki
Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio (1.1.2021 alkaen)
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Helsinki
Kansanedustaja Paula Risikko, Seinäjoki
DI Reima Räty, Espoo
Vuorineuvos Maarit Toivanen, Helsinki

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet:

Professori Eero Jokinen, puheenjohtaja
DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja
Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki
Esittelijä, asiamies Arto Ristola

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet:

Professori Katriina Aalto-Setälä, puheenjohtaja, Tampere
Dosentti Vesa Anttila, Naantali
Professori Juhani Junttila, Oulu
Professori Johanna Kuusisto, Kuopio
Professori Jari Laukkanen, Jyväskylä
Dosentti Olli Pitkänen-Argillander, Helsinki
Professori Heikki Ruskoaho, Helsinki
Apulaisprofessori Antti Saraste, Turku
Professori Juhani Sinisalo, Helsinki
Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopio

Sydäntutkimussäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Säätiön strategiat ja työjärjestykset päivitettiin syyskokouksessa.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana yksitoista kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kaksi kertaa, joista syyskokous oli apurahojen arviointikokous.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen. Säätiön edustajana asiamies osallistui etäyhteyksin järjestettyyn Säätiöt ja rahastot ry:n juhlaseminaariin joulukuussa 2020.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastusyhteisönä toimi AuditPlan Oy, jossa säätiön vastaavana tilintarkastajana toimi KHT Yrjö Haukatsalo.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi valtiot. kand. Arto Ristola. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa

Säätiöllä oli edellisvuosien tapaan yhteistyösopimus Suomen Sydänliiton kanssa taloushallinto- ja toimistopalvelujen osalta. Sopimus on vuoden 2018 alusta asti ollut kiinteähintainen aiemman tuntihinnoittelun sijaan. Säätiö on julkaissut toiminnastaan kertovia ilmoituksia Sydän.fi -sivuilla sekä Sydän-lehdessä.

Säätiön lähipiiriohjeistus ja lähipiiritoimet

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöt ja rahastot ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Säätiö on kartoittanut ns. suppean lähipiirin ja koonnut sitä koskevan lähipiirirekisterin, jota päivitetään vuosittain. Rekisteri on toteutettu hyvän säätiöhallintomenettelyn mukaisesti.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omia tai omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Tieteellisen valiokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Sydäntutkimussäätiön lähipiiritoimet

  1. Säätiöjohdon palkat ja muut etuudet

Hallituksen jäsenten palkkiot ja asiamiehen palkka luontoisetuineen olivat yhteensä 75 534 euroa. Säätiön hallitus on hyväksynyt seuraavat palkkiot hallituksen ja valiokuntien jäsenille: puheenjohtajalle 270 euroa/kokous, jäsenelle 240 euroa/kokous. Vuoden 2020 syyskokouksessa säätiön hallitus päätti korottaa palkkioita 1.1.2021 alkaen seuraavasti: puheenjohtajalle 290 euroa/kokous, jäsenelle 260 euroa/kokous. Säätiön työntekijälleen maksama palkka määritellään työsopimuksessa.

2. Annetut avustukset

Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville avustuksia, apurahoja tai muuta tukea.

3. Muut osittain tai kokonaan vastikkeettomat edut

Säätiö ei ole antanut muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja lähipiirille.

4. Muut taloudelliset toimet

Sydäntutkimussäätiö on ostanut palveluja ja tuotteita perustajaltaan ja sen lähipiiriin kuuluvilta yhteisöiltä seuraavasti: Suomen Sydänliitto ry 22 095 (alv 0 %). Säätiöllä oli tilikauden päättyessä ostovelkoja Sydänliitolle 1 323 euroa.

5. Annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset

Sydäntutkimussäätiö ei ole antanut lähipiirille muita rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Sydäntutkimussäätiön talous

Sydäntutkimussäätiön 2020 tilikauden alijäämä oli 1 876 746 euroa (ed. vuosi, ylijäämä 3 303 746,06 euroa). Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat -4 694 euroa (46 823 euroa). Muita lahjoituksia saatiin nettona 40 416 euroa (37 058 euroa). Sijoitustoiminnan korko- ja osinkotuotot sekä rahastojen tuotto-osuudet olivat 1 355 311 euroa (1 865 312 euroa). Arvopapereiden myyntivoittoja realisoitui 1 262 369 euroa (3 630 471 euroa) ja myyntitappioita 26 211 euroa (557 euroa). Julkisesti noteeratuista arvopapereista kirjattiin arvonalennusten palautuksia 82 103 euroa (603 412 euroa) ja arvonalennuksia kirjattiin 237 574 euroa (658 460 euroa). Sijoitusvarallisuuden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli kauden päättyessä 89 414 527 euroa (85 479 776 euroa).

Poliisihallituksen rahankeräysluvan perusteella saatiin säätiöön lahjoituksia 6 416 euroa, ja ne käytettiin täysimääräisesti apurahoihin.

Toimintavuonna työvaliokunta hoiti säätiön sijoitusvarallisuutta hallituksen ohjeiden ja sijoitusstrategian mukaisesti. Sydäntutkimussäätiön nimikkorahastojen pääomille hyvitettävä korko perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin kolmella prosentilla, yhteensä 520 791 euroa (862 309 euroa). Apurahoja ja palkintoja myönnettiin 5 000 000 euroa (1 900 000 euroa).

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostettiin toimintavuonna erityisen paljon, olihan kyseessä säätiön 50-vuotisjuhlavuosi. Säätiön tavoitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että jaettavaa apurahamäärää merkittävästi juhlavuoden 2020 näkyvyyspiikin ansiosta. Yleisestikin viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen.

Alkuvuonna 2020 saatettiin valmiiksi viestinnän ja markkinoinnin tehostettu yhteistyö Sydänliiton ja Agency Leroyn kanssa. Tämän yhteistyön tarkoituksena oli säätiön brändin ja ilmeen päivitys sekä varautuminen juhlavuoden tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Valitettavasti koronaepidemian leviäminen aiheutti lähes kaikkien suunniteltujen tilaisuuksien (kuten yleisötilaisuudet keskussairaalapaikkakunnilla sekä säätiön 50-vuotisjuhla 2.12.) perumisen. Juhlavuoden aikana jouduttiinkin keskittymään säätiön verkkonäkyvyyteen ja osallistumiseen muutamiin virtuaalitapahtumiin.

Toimintavuoden aikana lanseerattiin säätiön uudet internet-sivut, valmisteltiin ja lähetettiin kaksi säätiön sähköistä uutiskirjettä sekä laadittiin ja painatettiin uusi yleisesite ja roll upit. Säätiön lahjoittajailmoitus julkaistiin 31 maakuntalehdessä marras-/joulukuussa. Sydän-lehdessä säätiö esiintyi säännöllisesti yhteisilmoituksilla Sydänliiton kanssa. Lisäksi säätiö julkaisi kokosivun ilmoitukset Suomen Kuvalehden numeroissa 30.4. ja 11.12. Haettavista apurahoista ilmoitettiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Aurora-tietokannassa ja säätiön verkkokanavilla toukokuussa. Lehti-ilmoitukset saivat vastakaikua, ja säätiö vastaanotti niiden innoittamana muutamia viestejä säätiön hyväksi laadittavista testamenteista.

Säätiö osallistui virtuaalisina järjestetyille Sydän 2020 -messuille 25.9–4.10. Oman näyttelyosaston lisäksi säätiön puheenjohtajaa haastateltiin messulähetyksessä. Messuosallistujia oli noin 6400. Lisäksi Suomen Kardiologisen Seuran eSyyskokouksessa 17.–18.11. Sydäntutkimussäätiöllä oli virtuaaliosasto, jolla oli tarjolla tietoa säätiön toiminnasta.

Viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin apuna ulkopuolista graafikkoa sekä Sydänliiton ja Agency Leroyn asiantuntijoita.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin (juhlavuonna 2020 myös nelivuotisiin) tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Haku järjestettiin juhlavuoden poikkeusaikataululla siten että hakuaika oli touko- ja kesäkuussa, hakemusten arviointi tapahtui kesällä/syksyllä ja apurahapäätökset julkaistiin 2.12.2020. Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna 2020 yhteensä 204 kappaletta (edelliset vuodet 179 ja 173 kpl) ja haettu apurahasumma oli 16,4 miljoonaa euroa (edelliset vuodet 9,4 ja 8,8 milj. euroa).

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonitautien eri osa-alueiden asiantuntijoita yliopistosairaanhoitopiirien alueilta.

Hallitus oli päättänyt jo sääntömääräisessä syyskokouksessaan 2019, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esitykseen perustuen, että säätiön 50-vuotisjuhlavuonna myönnetään yhteensä 5,0 miljoonan euron edestä uusia apurahoja ja palkintoja. Summaan sisältyy Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon (12 000 euroa) myöntäminen. Syyskokouksessaan 2020 hallitus päätti myöntää apurahoja 156 kappaletta.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi säätiön 50-vuotispäivänä 2.12.2020. Apurahapäätöksestä lähetettiin myös mediatiedote STT:n ja Terveystiedottajien sähköpostilistan kautta. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin sähköpostilla jokaiselle hakijalle.

Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto

Sydäntutkimussäätiö myöntää parillisina kalenterivuosina professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa.

Vuoden 2020 Soisalo-palkinto myönnettiin sepelvaltimotaudin ja äkkikuoleman tutkijalle, dosentti, kardiologian erikoislääkäri Jussi Hernesniemelle. Soisalo-palkintolautakuntaan kuuluivat professori Jari Laukkanen ja apulaisprofessori Antti Saraste sekä professori Riitta Lassila Pauli Soisalon muistorahaston puolesta. Suunniteltu palkintotilaisuus jouduttiin perumaan koronapandemian takia. Palkinto julkaistiin säätiön 50-vuotispäivänä 2.12.2020. Sydäntutkimussäätiö jakoi Soisalo-tunnustuspalkinnon yhdennentoista kerran.