Toimintakertomus 2016

Vuosi 2016 oli Sydäntutkimussäätiön 46. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Sydäntutkimussäätiön hallinto

Hallitus:

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja, Helsinki
 • DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja, Helsinki
 • Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, Helsinki
 • Pääsihteeri Tuija Brax, Helsinki
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo, Helsinki
 • Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Kauniainen
 • KTM Kari Makkonen, Helsinki
 • DI Reima Räty, Espoo
 • Toimitusjohtaja Harry Salonaho, Helsinki
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, Helsinki
 • Professori Matti Uusitupa, Helsinki

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet:

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja
 • DI Heikki Bergholm, varapuheenjohtaja
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen
 • Esittelijä, asiamies Arto Ristola

Sydäntutkimussäätiön hallituksen asettaman tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet:

 • Professori Heikki Ruskoaho, puheenjohtaja, Helsinki
 • Professori Juhani Airaksinen, Turku
 • Professori Heikki Huikuri, Oulu
 • Dosentti Eero Jokinen, Espoo
 • Professori Tatu Juvonen, Oulu
 • Professori Markku Koskenvuo, Espoo
 • Professori Markku Kupari, Kerava
 • Professori Markku Laakso, Kuopio
 • Professori Ilkka Pörsti, Espoo
 • Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopio

Sydäntutkimussäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Säätiön säännöt uudistettiin vuonna 2016 säätiölain muutoksen johdosta.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kaksi kertaa, joista kevätkokous oli apurahojen arviointikokous.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. Säätiön edustaja osallistui Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunta ry:n kevät- ja syyskokoukseen ja seminaareihin 2016.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Marja-Leena Turunen ja varatilintarkastajana toimi KHT Juhani Imponen.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi valtiot. kand. Arto Ristola. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa

Säätiöllä oli edellisvuosien tapaan yhteistyösopimus Suomen Sydänliiton kanssa talous-, toimisto- ja tietotekniikkapalvelujen osalta. Säätiö on julkaissut SydänAkatemiaa ja muuta toimintaansa kuvaavia ilmoituksia Sydän.fi -sivuilla sekä Sydän-lehdessä. Yhteistyötä Sydänliiton ja Sydänsäätiön kanssa kehitetään edelleen vuoden 2017 aikana.

Säätiön lähipiiriohjeistus ja lähipiiritoimet

Sydäntutkimussäätiö noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta, jonka mukaan hallituksen jäsen, tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen tai säätiön toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi. Säätiö on kartoittanut ns. suppean lähipiirin ja koonnut sitä koskevan lähipiirirekisterin, jota päivitetään vuosittain. Rekisteri on toteutettu hyvän säätiöhallintomenettelyn mukaisesti.

Mikäli säätiö myöntää apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenelle, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenelle, asiantuntijalleen tai muulle luottamushenkilölleen taikka näiden läheiselle, tämän tulee tapahtua tiukasti edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omia tai omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Tieteellisen valiokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan valiokunnan puheenjohtajan johdolla ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Sydäntutkimussäätiön lähipiiritoimet

 1. Säätiöjohdon palkat ja muut etuudetHallituksen jäsenten palkkiot ja asiamiehen palkka luontoisetuineen olivat yhteensä 68 349,48 euroa. Säätiön hallitus on hyväksynyt seuraavat palkkiot hallituksen ja valiokuntien jäsenille: puheenjohtajalle 270 euroa/kokous, jäsenelle 240 euroa/kokous. Säätiön työntekijälleen maksama palkka määritellään työsopimuksessa.
 2. Annetut avustukset
  Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville avustuksia, apurahoja tai muuta tukea.
  Muut osittain tai kokonaan vastikkeettomat edut
  Säätiö ei ole antanut muita osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja lähipiirille.

 3. Muut taloudelliset toimet
  Sydäntutkimussäätiö on ostanut palveluja ja tuotteita perustajaltaan ja sen lähipiiriin kuuluvilta yhteisöiltä seuraavasti: Suomen Sydänliitto ry 19 268,90 euroa (alv 0 %) ja Oy Sydän-Tuote Ab 136,50 euroa (sis. alv). Tilintarkastuksesta on maksettu tilintarkastajan lähipiiriin kuuluvalle yhteisölle 14 830,40 (sis. alv). Säätiöllä oli tilikauden päättyessä lahjoitukseen liittyvää saamista Sydänliitolta 20 000,00 euroa ja ostovelkoja Sydänliitolle 5 205,35 euroa.

 4. Annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset
  Sydäntutkimussäätiön lainasaaminen Sydänliitolta on lyhennetty loppuun vuonna 2016. Lainasaaminen oli muodostunut Sydäntutkimussäätiössä olevan Suomen Sydänliiton rahaston perustamisen yhteydessä. Lainan vakuutena oli Kiinteistö Oy Oltermannintie 8 osakkeita 127 kpl. Vakuus on vapautettu. Sydäntutkimussäätiö ei ole antanut lähipiirille muita rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Sydäntutkimussäätiön talous

Sydäntutkimussäätiön 2016 tilikauden ylijäämä oli 3 004 933 euroa (1 252 249 euroa). Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat 313 513 euroa (275 675 euroa). Muita lahjoituksia saatiin nettona 33 187 euroa (33 147 euroa). Sijoitustoiminnan korko-, osinko- ja rahastojen tuotto-osuudet olivat 2 382 829 euroa (2 115 745 euroa). Arvopapereiden myyntivoittoja realisoitui 2 152 916 euroa (1 163 922 euroa) ja myyntitappioita 21 390 euroa (202 006 euroa). Julkisesti noteeratuista arvopapereista kirjattiin arvonalennusten palautuksia 610 265 euroa (427 161 euroa) ja arvonalennuksia kirjattiin 397 845 euroa (220 763 euroa). Sijoitusvarallisuuden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli kauden päättyessä 75 011 994 euroa (68 246 161 euroa).

Toimintavuonna työvaliokunta hoiti ja kartutti säätiön sijoitusvarallisuutta hallituksen ohjeiden ja sijoitusstrategian mukaisesti.

Sydäntutkimussäätiön nimikkorahastojen pääomille hyvitettävä korko perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin viidellä prosentilla, yhteensä 817 977 euroa (904 548 euroa).

Apurahoja myönnettiin 1 658 000 euroa (1 519 400 euroa) ja monivuotisiin tutkimushankkeisiin 180 000 euroa (630 000 euroa).

Sydäntutkimussäätiön kärkihanke

Hallitus hyväksyi kevätkokouksessaan 2015 tunnettavuushankkeena kärkihankkeen nimeltään ”SydänAkatemia”. SydänAkatemian nimen alle haetaan kansallisesti keskeisiä monikeskustutkimuksia, joissa keskitytään potilaslähtöiseen tutkimustyöhön. Hankehakemuksia oli yksi, nimeltään ICEMAN-MG. Hallitus myönsi sille kolmen vuoden erillisrahoituksen 450 000 euroa kokouksessaan 1.6.2015. Kyseessä on eteisvärinän hoitoon eri menetelmillä keskittyvä tutkimushanke, johon osallistuvat kaikki sydämen rytmihäiriöitä hoitavat keskussairaalat.

Vuoden 2016 aikana ICEMAN-tutkimushankkeen käynnistäminen eteni, vaikkakin hieman ennakkoaikataulusta myöhässä. Oulussa tutkimusvaihe alkoi kesällä 2016 ja 16 potilasta on randomoitu. Tampereella tutkimukset alkoivat syksyllä 2016 ja 6 potilasta on randomoitu. Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa randomoinnit alkavat vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana. Hanke on rahoitettu vuonna 2014 saadusta DI Kalevi Erosen testamenttilahjoituksesta muodostetusta rahastosta.

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta ja viestintä

Säätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittämiseen panostettiin toimintavuonna entistä enemmän. Säätiön tavoitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että jaettavaa apurahamäärää merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen. Toimintavuoden aikana jatkettiin säätiön internet-sivujen kehittämistä (mm. ruotsinkielisten sivujen julkaisu, blogitekstit), julkaistiin SydänAkatemian -facebook-sivut, painatettiin säätiön esitteestä ruotsinkielinen versio, valmisteltiin säätiön sähköistä uutiskirjettä, lähettiin lahjoittajakirje yrityksiin sekä osallistuttiin Finlandia-talolla 24.9.2016 järjestetyille Sydänmessuille.

Viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin apuna ulkopuolista tiedottajaa ja graafikkoa.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna 2016 jälleen edellisvuotta enemmän, yhteensä 209 kappaletta (edelliset vuodet 202 ja 197 kpl) ja haettu apurahasumma oli 8,6 miljoonaa euroa (edelliset vuodet 9,1 ja 8,9 milj. euroa).

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonitautien eri osa-alueiden asiantuntijoita yliopistosairaanhoitopiirien alueilta.

Hallitus päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esitykseen perustuen 1,85 miljoonan euron apurahojen ja palkintojen jakamisesta.

Summaan sisältyi Sydänliiton lääketieteellisen toimikunnan jakamat Suomen Sydänliiton nimikkorahaston apurahat 70 000 euroa sekä Pauli Soisalon rahaston palkinto 12 000 euroa.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Sydänviikolla huhtikuussa. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin sähköpostilla jokaiselle hakijalle.

Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto

Sydäntutkimussäätiö myöntää professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa.

Vuoden 2016 Soisalo-palkinto myönnettiin lääketieteen tohtori, dosentti Jani Tikkaselle sydämen rytmihäiriöiden ja sydänperäisen äkkikuoleman tutkimukseen. Soisalo-palkintolautakuntaan kuuluivat professorit Ilkka Pörsti (pj.), Juhani Airaksinen ja Markku Kupari sekä Riitta Lassila Pauli Soisalon muistorahaston puolesta. Palkintotilaisuus pidettiin Helsingissä 29.1.2016. Sydäntutkimussäätiön jakoi Soisalo-tunnustuspalkinnon yhdeksännen kerran.