Toimintakertomus 2013

Vuosi 2013 oli Sydäntutkimussäätiön 43. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi- tai useampivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna jälleen edellisvuotta enemmän, yhteensä 193 kappaletta (ed. vuonna 172 kpl) ja haettava apurahasumma oli 9,3 miljoonaa euroa (ed. vuonna 7,1 milj. euroa).

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen puitteissa tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonisairauksien eri osa-alueiden asiantuntijoita maamme eri sairaanhoitopiirien alueilta. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan. Kokouksessa, jossa tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsen oli mukana arvioimassa apurahoja, asianomainen poistui kokoussalista kuten hyvä säätiöhallintomenettely edellyttää.

Tieteellinen asiantuntijavaliokunta teki työvaliokunnan esityksestä apurahaesitykset sekä 1,5 että 1,7 miljoonalle eurolle. Hallitus päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esityksestä 1,7 miljoonan euron apurahojen ja palkintojen jaon.

Summaan sisältyi Sydänliiton lääketieteellisen toimikunnan jakama Suomen Sydänliiton nimikkorahaston apuraha 60 000 euroa. Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto 20 000 euroa on sisällytetty apurahojen ja palkintojen yhteissummaan.

Myönnetyistä apurahoista 1-3 vuotisia tutkimushankkeita tuettiin 1 284 200 eurolla, post doc tutkimuksia 259 800 eurolla ja väitöskirjatutkimuksia 136 000 eurolla.

Lisäksi Suomen Sydänliiton Helmikuun 19. päivän rahasto rahoitti tutkimushankeapurahan 58 400 euroa.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Sydänviikolla huhtikuussa. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin kirjeitse jokaiselle hakijalle.

Tieteellisen asiantuntijavaliokunnan linjaukset

Toimintavuoden aikana tieteellinen asiantuntijavaliokunta kehitti toimintaansa ja linjasi valiokunnan toimintatavat sekä apurahahakuun tulevat lisäykset ja muutokset. Jatkossa apurahahaussa tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan ulkopuolisilla arvioijilla. Lisäksi väitöskirja-apurahan hakija liittää hakemukseensa ohjaajan lausunnon. Lausunnonanto toteutetaan avaamalla säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä erillinen lausunnonantajien verkkopalvelu. Apurahojen hakuohjeet myös tarkennettiin toimintavuoden aikana.

Sydäntutkimuksen Suurpalkinto

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto myönnetään tunnustuksena pitkästä ja jatkuvasta urasta sydän- ja verisuonisairauksien tutkijana. Vuoden 2013 palkinnon sai professori Heikki Ruskoaho. Heikki Ruskoaho on toiminut Oulun yliopiston molekulaarisen farmakologian professorina ja hänet nimitettiin Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen professoriksi 2013. Hänen tutkimustyönsä on kohdistunut sydäninfarktin aiheuttaman sydänlihasvaurion lääkehoitoon ja tulevaisuuden näkymiin. Sydäninfarktin aiheuttama sydänlihasvaurio voi johtaa äkilliseen sydämen vajaatoimintaan. Uusista hoitomuodoista erityisesti kantasolut ovat tutkimuksen kohteena sydänlihasvaurion korjauksessa.

Palkintolautakuntaan kuuluivat professorit Antero Kesäniemi, Seppo Ylä-Herttuala, Veikko Salomaa ja Kalervo Väänänen. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Sydäntutkimussäätiö jakoi tunnustuspalkinnon toimintavuonna seitsemännen kerran.

Säätiön hallituksen kesäseminaari

Kesäseminaarissa säätiön hallitus kuuli professori Ilkka Pörstin esitelmän Kajoamaton hemodynamiikan tutkimushanke. Seminaarin muina aiheina käsiteltiin säätiön sijoitusstrategiaa, apurahastrategiaa ja viestintästrategiaa sekä säätiölain uudistusta. Sydäntutkimussäätiö lähetti Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan suosituksen mukaisesti lausunnon Oikeusministeriölle säätiölain valmistelun vaikuttamiskeinona.

Säätiön viestintä

Säätiön viestintästrategia vahvistettiin hallituksen kesäseminaarissa. Säätiö tiedottaa toiminnastaan ja kertoo toimintansa periaatteista, hallinnosta ja hallintoelimistä sekä julkaisee toimintakertomuksensa. Pääasiallisena kanavana ovat säätiön verkkosivut. Viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettavuuden lisääminen.

Säätiön uusi esite valmistui toimintavuoden aikana. Esitettä jaetaan säätiön tilaisuuksissa ja yhteistyökumppaneille, lahjoittajille ja suurelle yleisölle.

Säätiön talous

Säätiön tasearvo oli 38,2 miljoonaa euroa (34,1 milj. euroa vuonna 2012) Tuloslaskelma osoittaa 2 411 290,52 euroa ylijäämää (1 633 567 euroa ylijäämää vuonna 2012).

Säätiö sai toimintavuoden aikana merkittävän testamenttilahjoituksen, jonka arvo oli 1 017 201 euroa. Testamentin säädekirjan mukaisesti perustettiin Tellervo Heinäahon nimikkorahasto.

Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat yhteensä 1 058 170 euroa. Muiden lahjoitusten nettotuotto oli 19 089 euroa. Sydänosuusrahaston tuotto oli 2 129 euroa.

Säätiön nimikkorahastojen hyvitysprosentti perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin kahdeksalla prosentilla.

Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Säätiön hallinto

Säätiön hallituksessa oli 13 jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevia teollisuuden ja elinkeinoelämän toimialoja.

Hallituksen kokoonpano toimintavuonna

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja, Helsinki
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja, Helsinki
 • DI Heikki Bergholm, Helsinki
 • Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Helsinki
 • Pääsihteeri Tor Jungman, Tuusula
 • Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Kauniainen
 • KTM Kari Makkonen, Helsinki
 • DI Reima Räty, Espoo
 • Toimitusjohtaja Harry Salonaho, Helsinki
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, Kirkkonummi
 • Professori Matti Uusitupa, Kuopio
 • Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, Tuusula

Säätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo
 • DI Heikki Bergholm
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen
 • Esittelijä, asiamies, KTM Riitta Rosberg

Tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet

 • Professori Heikki Ruskoaho puheenjohtaja, Helsinki
 • Professori Juhani Airaksinen, Turku
 • Dosentti Eero Jokinen, Espoo
 • Professori Tatu Juvonen, Oulu
 • Professori Antero Kesäniemi, Oulu
 • Professori Markku Koskenvuo, Espoo
 • Professori Markku Kupari, Kerava
 • Professori Markku Laakso, Kuopio
 • Professori Ilkka Pörsti, Espoo
 • Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopio

Säätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä kesäseminaariin.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kolme kertaa, joista kevätkokous oli apurahojen arviointikokous. Valiokunnan kesäseminaari järjestettiin toimintavuonna toisen kerran.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Marja-Leena Turunen ja henkilökohtaisena varamiehenä KHT Juhani Imponen.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Riitta Rosberg. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiöllä oli toimintavuoden aikana edellisvuosien tapaan ostopalvelusopimus kirjanpito-, kassa-, sihteeri- ja tietotekniikkapalveluista Suomen Sydänliiton kanssa.