Toimintakertomus 2006

Sydäntutkimussäätiö tukee suomalaisille tyypillisten sydän- ja verisuoni-sairauksien tieteellistä tutkimusta ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä pyrkimyksenä sairauden ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen sekä sairastuneiden elämän laadun parantaminen.

Säätiön 36. toimintavuoden apurahoja anottiin 105 tutkimushankkeeseen yhteensä 4,6 milj. euroa. Apurahoja jaettiin 1 622 700 euroa (1 439 700 € ed. vuonna) yhteensä 70 uudelle tutkijalle tai tutkimusryhmälle (ed. vuonna 61 kpl.). Näistä oli monivuotisia hankeapurahoja 35 kappaletta, väitöskirja-apurahoja 28 ja post doc -tutkimuksia 7 kappaletta. Lisäksi päätettiin varata 350 000 euroa neljän 3-vuotisen tutkimussopimusapurahan seuraaville vuosille 2007 – 2008. Näin ollen säätiön apurahapäätöksen kokonaisarvo oli noin kaksi miljoonaa euroa.

Apurahasummaan sisältyi aiemmin päätettyjä 2. tai 3. vuoden tutkimussopimus-apurahoja viisi kappaletta yhteissummaltaan 190 000 euroa sekä professori Pauli Soisalon muistopalkinto 12 000 euroa nuorelle kyvykkäälle tutkijalle. Lisäksi Suomen Sydänliiton Helmikuun 19. päivän rahasto jakoi erikseen yhden 3-vuotisen 120 000 euron apurahan säätiön hakemusten perusteella.

Sydänsairaudet ovat edelleen suomalaisten yleisin kuolinsyy. Tämän johdosta yhtäältä ja yhteiskunnan tuen vähenemisen johdosta toisaalta on sydäntutkimuksen rahoituksen tarve edelleen suuri. Pitkäjänteisellä tieteellisellä tutkimustyöllä voidaan merkittävästi sekä ennaltaehkäistä että parantaa jo sairastuneiden hoitomahdollisuuksia, elämän laatua ja mahdollisuutta palata työelämään.

Sydäntutkimussäätiö saa varansa yksityisten ja yhteisöjen tekemistä lahjoituksista, testamenteista ja sijoitustoiminnasta, jonka vuosituotoilla rahoitetaan apurahojen jako. Säätiölle tehdyt lahjoitukset ovat verolakien asettamin edellytyksin vähennyskelpoisia verotuksessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö on vapautettu veronmaksusta.

Apurahoja säätiö jakaa hakemuksesta yksittäisille tutkijoille ja tutkijaryhmille kerran vuodessa ja palkintoja esityksistä myös kerran vuodessa. Tieteellisen valiokunnan esityksen perusteella säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä keväällä. Apurahat jakautuvat tutkimusryhmien useampivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön eli post doc –tutkimuksiin ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten tutkimusapurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat pääsääntöisesti henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö rahoittaa vain perustelluissa poikkeustapauksissa laitehankintoja, eikä jaa ollenkaan matka-apurahoja.

Sydäntutkimussäätiö on järjestänyt apurahojen julkisen jakotilaisuuden viiden vuoden välein ja muulloin, kuten kuluneenakin vuonna apurahojen julkistamistilaisuuden eri medioille. Vuoden 2006 noin 2 milj. euron apurahojen jaon julkistaminen sai runsaasti huomiota sekä valtakunnallisessa että paikallisessa lehdistössä ja radiossa.

Myönnettyjä apurahoja tarkasteltaessa voidaan todeta oheisen taulukon mukaan, että suurin osa myönnetyistä apurahoista suuntautui sydän- ja verenkiertokudosten metabolian ja biokemian tutkimukseen. Kliinisen tutkimuksen osuus huomioiden kuvantaminen ja sydänkirurgia on kasvussa. Apurahojen jako perustui tieteellisen valiokunnan avoimeen arviointiin, jossa valiokunnan jäsenet eivät osallistuneet tai arvioineet oman tutkimusryhmänsä töitä.

Alue Tutkimushankkeet Väitöskirjat Post Doc Yhteensä

KLIINISET TUTKIMUKSET

Sepelvaltimotauti 3 3 0 6

Rytmihäiriöt 3 1 0 4

Vajaatoiminta 1 4 0 5

Verenpaine 0 2 0 2

EPIDEMIOLOGIA 3 4 0 7

RAVITSEMUS 1 1 1 3

Kuvantaminen 2 0 0 2

Kantasolut 3 0 0 3

Geenit ja kasvu tekijät 5 5 2 12

Biokemia ja metabolia 11 9 2 22

Sydänkirurgia (kokeellinen) 2 0 1 3

Kaikki yhteensä 34 29 6 70

Hankeapurahoja myönnettiin 35 kappaletta. Suurimmat 180 000 euron 3-vuotiset apurahat annettiin kahdelle Oulun yliopiston professorille. Farmakologian ja toksikologian laitoksen professori Heikki Ruskoahon tutkimusryhmälle aiheesta: ” Signalointimekanismit sydämen vajaatoiminnassa” ja sisätautien klinikan professori Antero Kesäniemen työryhmälle aiheesta: ”Ateroskleroosin metabolinen ja molekulaarinen tausta”.

Huomattava 120 000 euron hankeapuraha myönnettiin Kansanterveyslaitokselle Helsinkiin akatemiaprofessori Leena Palotien johtamaan tutkimukseen: ”Utlizing whole-genome association strategy to locate genetic variants predisposing for cardiovascular disease” (Perimän riskitekijöiden läpikartoitus sepelvaltimosairauden riskitekijä-kartoituksessa).

Kaksi seuraavaa merkittävää apurahaa osoitettiin myös Oulun yliopistoon, nimittäin 100 000 euroa professori Tatu Juvosen ryhmälle aiheeseen: ”Aivojen suojaus sydän- ja aorttakirurgiassa” ja professori Heikki Huikurille säätiön apurahahakemuksista Sydänliiton myöntämä 120 000 euron erityishankeapuraha tutkimukseen: ”Kantasoluhoito sydäninfarktissa”. – Kansanterveyslaitokselle professori Johan Erikssonin työryhmälle myönnettiin 50 000 euroa merkittävään tutkimustyöhön koskien geenien vaikutusta sepelvaltimotaudin riskitekijöiden varhaista ohjelmoitumista.

Post doc –tutkimuksiin myönnettiin seitsenän apurahaa, joista mainittakoon mm. LT Risto Kerkelän (10 000 €) Yhdysvalloissa (Jefferson Medical College, Center for Translational Research, Philadelphia) suorittamaan tutkimukseen: ”Sydäntoksinen stressi sydämen vajaatoiminnan riskitekijänä”. Lontoossa (National Heart and Lung Institute, Imperial College London) LT Sampsa Pikkarainen (10 000 €) tekee tutkimusta aiheesta: “GATA-4 transkriptiotekijä sydänlihassolun kasvun ja kuoleman säätelymekanismeissa. LKT Juha-Pekka Sinisalon työryhmä (40 000 €) tekee sepelvaltimotaudin geenitutkimusta Meilahden sairaalan/ Kardiologian klinikalla

Väitöskirja – tutkimuksiin suunnattiin 28 apurahaa. Suurin väitöskirja-apuraha 25 000 euroa myönnettiin lääketieteen lisenssiaatti Satu Helskeelle Wihurin tutkimuslaitoksella tärkeään tutkimukseen: ”Aorttaläpän ahtauman solubiologiset mekanismit. Läpän ateroskleroottisen tulehduksen suhde läppävian kliinisiin ilmentymiin ja leikkaushoidon tuloksiin”.

FM Jenni Huuskolle (5 000 €) tutkimusaiheeseen ”Yleisen angiogeneesin tutkiminen lentivirusvälitteisen, sydänlihasspesifisen VEGF-geeniperheen ligandien ja reseptorien yliekspression sekä vaimentamisen avulla” Kuopion yliopiston A.I.Virtanen instituutissa. FM Marika Päivärinnalle ( 5 000 €) Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen STRIP-projektissa suoritettavaan tutkimukseen ”Keskivartalon rasvakoostumuksen ja seerumin adiponektiinipitoisuuden vaikutus terveiden nuorten sydän- ja verisuonisairauksien varhaisiin riskitekijöihin” ja LL Mats Rönnbackalle (5 000 €) Folkhälsanin tutkimuskeskukseen aiheeseen ”Valtimojäykkyys ja kardiovaskulaariset riskitekijät”.

Säätiön päämääränä on pyrkiä vuosittain korottamaan jaettavaa apurahasummaa siten, että aikanaan voitaisiin osoittaa kaikkiin merkittäviin alan tutkimushankkeisiin kohtuullisesti varoja ottaen huomioon yhteiskunnan tuen vähenemisen aiheuttamat lisätarpeet. Säätiön hallitus päätti syyskokouksessaan v. 2006 korottaa v. 2007 apurahojen jakosummaa aiemmasta edelleen 200 000 eurolla noin 1,8 miljoonaan euroon.

Professori Pauli Soisalon muistopalkinto annetaan joka toinen vuosi tunnustus-palkintona suomalaiselle nuorelle sydäntutkijalle, jonka tutkimustyö on saanut poikkeuksellista arvostusta. Tänä vuonna palkinto, suuruudeltaan 12.000 euroa, annettiin Turun yliopistollisen sairaalan lääketieteen tohtori Antti Sarasteelle.

Palkintolautakunnan perusteluissa todetaan mm., että ”Antti Sarasteen (s.1973) väitös-kirjatyö sydänlihaksen ohjelmoidusta solukuolemasta eli apoptoosista johti v.1997 Cirkulation –lehdessä julkaistuun tutkimukseen, jossa Saraste ja työryhmä osoittivat ensimmäistä kertaa maailmassa, että ihmisen sydäninfarktissa sydänlihassoluja kuolee kuolion lisäksi ohjelmoidun solukuoleman myötä. Jatkotutkimukset osoittivat, että sydänlihassolujen apoptoosia tapahtuu useissa sydänsairauksissa, esimerkiksi eri syistä johtuvassa vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa. – Saraste on sittemmin jatkanut Turun yliopiston sisätautiopin ja kliinisen fysiologian yksiköissä tehtyä uraauurtavaa tutkimusta sepelvaltimoiden ultraäänikuvantamisesta.

Professori Pauli Soisalon Kivelän sairaalassa sijaitsevan muotokuvan edustalla 30.1.2006 muistorahaston perustaja, vuorineuvos Casimir Ehrnrooth, säätiön puheenjohtaja, varat. Lauri Koivusalo ja tieteellisen valiokunnan puheenjohtaja, prof. Markku S. Nieminen sekä palkinnonsaaja LT Antti Saraste.

Säätiön muu toiminta

Kuluneen toimintavuoden aikana säätiön toiminnassa korostui säätiön toiminnan tunnetuksi tekeminen monin eri tavoin.

Alkuvuodesta jaettiin uutta testamenttiesitettä mm. lakiasiaintoimistoille ja loppu-vuodesta valmistuivat säätiön yleisesite ja sairaalajuliste. Lisäksi markkinoitiin edellisen 35- vuotisjuhlavuoden lopulla julkistettua Suomalaisten uutta Sydänkirjaa ja käynnistettiin säätiön internet-sivujen uudistaminen.

Suomen Sydänliiton ja pankkiiriliike Seligssonin kanssa jatkettiin yhteistyötä ns. Sydänosuusrahaston kasvattamiseksi.

Säätiön vuosipäivänä kokoontuivat säätiön 23 rahaston edustajat säätiölle informaatio- ja vuosipäivätilaisuuteen ja illalla järjestettiin nyt toisen kerran yhdessä Sydänliiton kanssa hyväntekeväisyysgaala – Sydängaala.

Talous

Säätiö sai testamenttilahjoituksia yhteensä noin 50 000 euroa. Merkittävin oli Kaisi Ikosen testamentti Jyväskylässä. Muut lahjoitukset olivat yhteensä noin 75 000 euroa. Luettelo lahjoittajista on liitteenä. Suomalaisten uutta Sydänkirjan myyntituotot olivat n. 6 000 euroa. Sydängaala tuotti noin 4 500 euroa ja Sydänosuusrahasto noin 1 000 euroa.

Säätiön nimikkorahastoja hyvitettiin viidellä prosentilla niiden 31.12.2005 pääomasta. Hyvitys siirrettiin rahastojen käyttövaroihin.

Kertomusvuoden osakekurssien kehitys oli jälleen erittäin hyvä. Säätiön osakesijoitusten noin 70 prosentin painoa sijoitussalkun allokaatiossa laskettiin hieman hallituksen kesäseminaarin jälkeen syksyllä, mikä loppuvuoden kurssinousun myötä kuitenkin jossain määrin palautui. Samalla kevennettiin perusteollisuuden ja ns. konepajasektorin painoa salkussa myymällä eritoten metsäsektoria ja joitakin konepajateollisuuden osakkeita sekä ostamalla lisää mm. energia-, öljy- ja pankkiosakkeita pohjoismaisesta pörssistä. Tämän kehityksen johdosta sijoitusvarallisuuden markkina-arvo nousi vuoden vaihteeseen mennessä noin 46 milj. euroon.

Lyhyen koron rahaston euromäärää kasvatettiin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sen korkotuoton noustua suhteessa lyhyttä korkoa hieman pidempien yrityslainojen korkoihin, joita oli vielä alkuvuonna hankittu lisää. Osakeyhtiöiden osingot olivat edelleen yhdessä joidenkin lisäosinkojen kanssa edellisvuoden merkittävällä tasolla.

Säätiön tasearvo oli 30,5 milj. euroa (27,5 milj. euroa ed. vuonna) kasvaen kertomusvuonna noin 3 milj. euroa (n. 2,6 milj. euroa v.2005). Tuloslaskelma osoittaa 3,3 milj. euroa ylijäämää (2,6 milj. euroa ed. vuonna). Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Hallinto

Säätiön hallitus oli päättänyt vuoden 2005 syyskokouksessa hallitusjäsenten lukumääräksi 24 henkilöä, aiemman 22 henkilön sijaan. Sääntöjen mahdollistamille kahdelle lisäpaikalle oli valittu professorit Juhani Airaksinen Turusta ja Ilkka Pörsti Tampereelta. Näin säätiön hallituksesta puolet on nyt tieteenalan eri osa-alueiden johtavia professoreja maan kaikilta merkittäviltä tutkimuspaikkakunnilta ja toinen puoli säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevilta teollisuuden/vast. toimialoilta.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2006 oli siten seuraava: varatuomari Lauri Koivusalo, puheenjohtaja; vuorineuvos Matti Kavetvuo, 1. varapuheenjohtaja; professori Markku S. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja; professori Juhani Airaksinen, vuorineuvos Heikki Hakala, dosentti Eero Jokinen, pääsihteeri Tor Jungman, professori Tatu Juvonen, ekonomi Heikki Kauppinen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, agronomi Olavi Kuusela, professori Markku Laakso, metsänhoitaja Eero Pilkama, filosofian maisteri Paavo Pitkänen, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, toimitusjohtaja Harry Salonaho, toimitusjohtaja Rafaela Seppälä, tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, dosentti Lauri Toivonen, toimitusjohtaja Jukka Viinanen ja professori Seppo Ylä- Herttuala.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana jo vakiintuneen tavan mukaan kolme kertaa, perinteisten kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestettiin kesäseminaari kesäkuussa.

Kuvan kesäseminaarissa kuultiin akatemiaprofessori Leena Palotien esitys kansainvälisen tutkimus- rahoituksen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi tarkistettiin säätiön apuraha- ja sijoitusstrategiat sekä säännöt.

Säätiön hallituksen valitsemina ovat työvaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana varatuomari Lauri Koivusalo ja jäseninä vuorineuvos Matti Kavetvuo, professori Markku S. Nieminen, metsänhoitaja Eero Pilkama ja asiamies Tapio Niitynperä.

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana oli professori Markku S. Nieminen ja jäseninä professori Juhani Airaksinen, dosentti Eero Jokinen, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, professori Markku Laakso, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, dosentti Lauri Toivonen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Säätiön toiminnan volyymin oleellisesta kasvusta johtuen työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana peräti yksitoista (10/2005) kertaa ja tieteellinen valiokunta kaksi kertaa (2/2005). Työvaliokunnan kuukausittainen kokoontuminen on mahdollistanut mm. säätiön sijoitusvarallisuuden systemaattisen ja tehokkaan kehittämisen hyvään säätiötapaan kuuluvin ”pienin askelin”.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajina toimivat KTM Kari Miettinen, KHT ja varatilintarkastajana ekonomi Eeva Rauman, KHT sekä erikoislääkäri Olavi Leskinen ja varatilintarkastajana professori Vesa Manninen.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi eversti Tapio Niitynperä. Säätiön toimisto siirtyi kuluneen vuoden aikana Käpylän toimitalon ylimmän kerroksen Suomen Sydänliiton tiloista saman toimitalon sisääntulokerrokseen Suomen Kardiologisen seuran ja Sydänlasten ja –aikuisten naapuriksi osoitteessa Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiö hankkii aiempaan tapaan tarvitsemansa kirjanpito-, kassapalvelu- ja osittaiset toimistotuki-palvelut vuosittain erikseen sovittavaa korvausta vastaan Suomen Sydänliitolta.

Sydäntutkimussäätiön hallitus v. 2006

Puheenjohtaja, varatuomari Lauri Koivusalo, ESPOO

1. varapuheenjohtaja, vuorineuvos Matti Kavetvuo, HELSINKI

2. varapuheenjohtaja, professori Markku S. Nieminen, HELSINKI

Professori Juhani Airaksinen, TURKU

Vuorineuvos Heikki Hakala, HELSINKI

Dosentti Eero Jokinen, ESPOO

Pääsihteeri Tor Jungman, TUUSULA

Professori Tatu Juvonen, OULU

Ekonomi Heikki Kauppinen, HELSINKI

Professori Antero Kesäniemi, OULU

Professori Markku Koskenvuo, ESPOO

Agronomi Olavi Kuusela, HELSINKI

Professori Markku Laakso, KUOPIO

Metsänhoitaja Eero Pilkama, ESPOO

Filosofian maisteri Paavo Pitkänen,HELSINKI

Pääjohtaja Pekka Puska, HELSINKI

Professori Ilkka Pörsti, PIRKKALA

Professori Heikki Ruskoaho, TYRNÄVÄ

Toimitusjohtaja Harry Salonaho, HELSINKI

Toimitusjohtaja Rafaela Seppälä, HELSINKI

Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, HELSINKI

Dosentti Lauri Toivonen, ESPOO

Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, VANTAA

Professori Seppo Ylä-Herttuala, SIILINJÄRVI

Sydäntutkimussäätiön työvaliokunta v. 2006

Varatuomari Lauri Koivusalo

Vuorineuvos Matti Kavetvuo

Professori Markku S. Nieminen

Metsänhoitaja Eero Pilkama

Eversti Tapio Niitynperä

Sydäntutkimussäätiön tieteellinen valiokunta v. 2006

Professori Markku S. Nieminen

Professori Juhani Airaksinen

Dosentti Eero Jokinen

Professori Tatu Juvonen

Professori Antero Kesäniemi

Professori Markku Koskenvuo

Professori Markku Laakso

Pääjohtaja Pekka Puska

Professori Ilkka Pörsti

Professori Heikki Ruskoaho

Dosentti Lauri Toivonen

Professori Seppo Ylä-Herttuala

Professori Pauli Soisalon muistopalkinnon palkintolautakunta

Professori Markku S. Nieminen (puheenjohtajana), professorit Antero Kesäniemi, Markku Laakso ja Vesa Manninen.

SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖN LAHJOITTAJAT V. 2006

Vapaat lahjoitukset

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Stockmann Oyj Abp

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera

Kimmo Siekkinen

Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab

SKS-Tekniikka Oy

Wärtsilä Oyj Abp

Valio Oy

Rautaruukki Oyj

Suomen Osuuskauppojen keskuskunta

Seligson &Co Pharos Sydänosuus

Lahjoitukset nimikkorahastoihin

Rouva Marja-Liisa Tolvanen Eero Viiman rahastoon

S-Stock Oy Mauri Rädyn rahastoon

Suomen Kulttuurirahaston Pentti

Summan rahasto Summan rahastoon

Ahlström Oyj Ahlströmin Oy:n rahastoon

Tia och Staffan Ekström Lasten ja nuorten rahastoon