Toimintakertomus 2008

Sydäntutkimussäätiö tukee suomalaisille tyypillisten sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimusta ja tulosten tunnetuksi tekemistä. Sydäntutkimussäätiö on keskeinen suomalaisen sydäntutkimuksen rahoittaja. Sydäntutkimustyön tavoitteena on sydänsairauksien ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen sekä sairastuneiden elämänlaadun parantaminen. Pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella pyritään sydänsairauksien hyvän hoidon turvaamiseen.

Sydäntutkimussäätiö saa varansa yksityisten ja yhteisöjen tekemistä lahjoituksista, testamenteista ja sijoitustoiminnasta. Sijoitusten vuosituotolla rahoitetaan apurahojen ja palkintojen jako. Säätiölle tehdyt lahjoitukset ovat verolakien asettamin edellytyksin vähennyskelpoisia verotuksessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö on vapautettu veronmaksusta.

Apurahoja tieteelliseen sydäntutkimukseen

Perustamisestaan vuodesta 1970 alkaen on Sydäntutkimussäätiö myöntänyt tuhannelle sadalle tutkijalle tai tutkimusryhmälle apurahoja ja palkintoja yhteensä 14 643 000 euroa. 1990-luvun lopulta alkaen on apurahahakemuksien ja jaettujen apurahojen määrä kasvanut huomattavasti. Myönnettävien apurahojen ja palkintojen määrää pystyttiin talouden korkeasuhdanteessa korottamaan vuosittain, mutta talouden ajauduttua kohti taantumaa jaettavaa apurahasummaa joudutaan pienentämään. Säätiön hallitus päätti syyskokouksessaan jakaa noin 1,5 miljoonaa euroa vuoden 2009 apurahoina ja palkintoina. Säätiön päämääränä on kuitenkin, että tulevaisuudessa voitaisiin osoittaa kaikkiin merkittäviin alan tutkimushankkeisiin kohtuullisesti varoja.

Säätiö jakaa kerran vuodessa apurahoja hakemuksesta yksittäisille tutkijoille ja tutkijaryhmille. Lisäksi säätiö jakaa vuosittain perustelluista esityksistä palkinnon joko varttuneelle sydäntutkijalle tai uransa alkuvaiheessa olevalle erikoistuvalle tutkijalle. Tieteellisen valiokunnan esityksen perusteella säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kevätkokouksessaan. Apurahat jakautuvat tutkimusryhmien useampivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön eli post doc -tutkimuksiin ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten tutkimusapurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Säätiön 38. toimintavuoden apurahoja anottiin 144 tutkimushankkeeseen yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Apurahoja jaettiin 2 010 000 euroa (1 854 800 euroa vuonna 2007) yhteensä 74 tutkijalle tai tutkimusryhmälle (76 vuonna 2007). Näistä monivuotisia hankeapurahoja oli 33 kappaletta, väitöskirja-apurahoja 27 ja post doc -tutkimuksia 14 kappaletta. Lisäksi päätettiin varata monivuotisiin apurahoihin 250 000 euroa vuodelle 2009 ja 160 000 euroa vuodelle 2010.

Apurahasummaan sisältyi aiemmin vuoden 2008 tutkimussopimuksiin (1-3-vuotisiin tutkimushankkeisiin) päätetty 550 000 euroa ja Sydänliiton lääketieteellisen neuvottelukunnan apurahoja Suomen Sydänliiton nimikkorahastosta 50 000 euroa. Lisäksi Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkintoon varattiin 12 000 euroa. Tämän lisäksi Suomen Sydänliiton Helmikuun 19. päivän rahasto rahoitti kaksi apurahaa määrältään 100 000 euroa ja 93 400 euroa.

Apurahojen jako perustui kuten aiemminkin säätiön tieteellisen valiokunnan avoimeen arviointiin, jossa valiokunnan jäsenet eivät osallistuneet tai arvioineet oman tutkimusryhmänsä töitä. Toimintavuonna apurahoja myönnettiin oheisen taulukon mukaisesti mm. geenien ja kasvutekijöiden tutkimukseen, biokemiaan ja metaboliaan sekä rytmihäiriötutkimukseen. Kliinisen tutkimuksen osuus on noin kolmannes, perustutkimuksen kaksi kolmannesta.

Tutkimusalue Apurahoja

Kliiniset tutkimukset

Sepelvaltimotauti 2

Rytmihäiriöt 7

Vajaatoiminta 2

Verenpaine 1

Epidemiologia 5

Lasten sydänsairaudet 8

Kuvantaminen 1

Perustutkimus

Kantasolut 7

Geenit ja kasvutekijät 16

Biokemia ja metabolia 24

Sydänkirurgia (kokeellinen) 1

Apurahat yhteensä 74

Palkintoja ansioituneille sydäntutkijoille

Vuorovuosittain säätiö jakaa joko nuoren tutkijan Soisalo-palkinnon tai varttuneen tutkijan Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon. Toimintavuonna jaettiin professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto eli Soisalo-palkinto. Palkinto myönnetään nuorelle, alle 40- vuotiaalle sydäntutkimukseen erikoistuneelle tai erikoistuvalle tutkijalle. Palkintolautakunta päätti myöntää toimintavuoden Soisalo-palkinnon dosentti, lääketieteen tohtori Tuomas Rissaselle. Palkinto on suuruudeltaan 12 000 euroa ja se ojennettiin Rissaselle tammikuussa Kivelän sairaalassa Helsingissä. Rissanen on tehnyt palkintoon oikeuttavan tutkimustyönsä A. I. Virtanen Instituutissa Kuopion yliopistossa. Työssään hän tutki uutta tapaa parantaa valtimokovettumataudista kärsivän sydämen ja alaraajojen lihasten verenkiertoa geeniterapian avulla.

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuspalkintona kokeneelle suomalaiselle, aktiivivaiheessa olevalle tutkijalle, jonka työ nauttii laajaa kansallista ja kansainvälistä arvostusta. Vuoden 2009 Sydäntutkimuksen Suurpalkinto ojennetaan saajalleen Sydänpäivänä syyskuussa. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.

Apurahojen sähköinen tietojärjestelmä

Toimintavuonna aloitettiin säätiössä mittava apurahojen sähköisen tietojärjestelmän kehittämisprosessi. Hallituksen päätöksen mukaisesti säätiössä tullaan siirtymään kokonaan sähköiseen apurahojen käsittelyyn. Tietojärjestelmään tulee sisältämään apurahojen haun, arvioinnin, maksatuksen ja raportoinnin. Apurahahakemusten sähköinen verkkopalvelu avattiin hakijoille toimintavuoden joulukuussa vuoden 2009 apurahojen hakua varten. Tietojärjestelmän toimittaa Datalink Oy.Toimintavuonna aloitettiin säätiössä mittava apurahojen sähköisen tietojärjestelmän kehittämisprosessi. Hallituksen päätöksen mukaisesti säätiössä tullaan siirtymään kokonaan.

Säätiön muu toiminta

Säätiön toiminnasta ja sydäntutkimuksesta kerrottiin sidosryhmille ja suurelle yleisölle monin eri tavoin. Säätiö julkisti ennätysmäisen kahden miljoonan euron apurahajaon ja julkisti apurahojen saajat ja tutkimuskohteet Sydänviikolla huhtikuussa. Etenkin nuoren tutkijan Soisalo-palkinto ja palkinnonsaaja saivat runsaasti positiivista julkisuutta eri tiedotusvälineissä. Säätiön uudistetuilla verkkosivuilla käytiin entistä useammin ja säätiön toimittama Suomalaisten Uusi Sydänkirja, joka kertoo sydänsairauksista ja niiden hoidosta, oli toimintavuoden aikana edelleen saatavilla.

Säätiön 38. vuosipäivää vietettiin marraskuun lopussa Sydäntalossa viidenkymmenen kutsuvieraan joukolla. Tilaisuudessa oli mukana säätiön 23 rahaston edustajia ja sydäntutkimuksen tukijoita sekä muita tärkeitä yhteistyökumppaneita. Perinteiseksi muodostunut ja järjestyksessä jo neljäs hyväntekeväisyysjuhla Sydängaala järjestettiin yhdessä Suomen Sydänliiton kanssa marraskuun viimeisenä perjantaina Helsingissä. Tilaisuuden nettotuotto 16 543,75 euroa hyvitettiin kokonaisuudessaan Sydäntutkimus-säätiölle aiemmin sovitun vuorovuosiperiaatteen mukaisesti. Gaalaan osallistui 200 sydäntyötä ja sydäntutkimusta tukevaa juhlavierasta.

Talous

Säätiön tasearvo oli 32,5 milj. euroa (35,2 milj. euroa vuonna 2007) Tuloslaskelma osoittaa 1,5 milj. euroa alijäämää (4,9 milj. ylijäämää v. 2007). Koko toimintavuoden ajan jatkunut talouden epävarmuus ja osakekurssien alamäki näkyy myös säätiön toiminnassa. Tilikaudelta kirjattiin sijoitusten arvonalentumisia yhteensä 3 131 745,16 euroa.

Säätiö ei saanut testamenttilahjoituksia toimintavuonna. Rahankeräysluvan alaisen varainhankinnan nettotuotto oli 23 804,87 euroa ja Sydänosuusrahaston tuotto oli 663,47 euroa. Muiden lahjoitusten nettotuotto oli 2 945,00 euroa. Säätiön nimikkorahastoja hyvitettiin viidellä prosentilla niiden 31.12.2007 pääomasta. Hyvitys siirrettiin rahastojen käyttövaroihin.

Kertomusvuoden aikana pörssiosakkeiden kurssit laskivat voimakkaasti. Säätiön koko sijoitussalkun allokaatiossa osakepainoa on laskettu ja se oli n. 45 prosenttia. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli noin 24,7 milj. euroa (n. 46 milj. euroa vuonna 2007). Lisäksi säätiöllä oli likvidejä rahavaroja 9,3 milj. euroa (0,03 milj. euroa vuonna 2007).

Säätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Kari Miettinen ja KHT Marja-Leena Turunen Oy Audicon Ab:stä, varatilintarkastajana KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.

Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Hallinto

Säätiön hallituksessa oli toimintavuonna 23 jäsentä. Henkilöistä puolet edustaa tieteenalan eri osa- alueiden johtavia professoreja maan kaikilta merkittäviltä tutkimuspaikkakunnilta ja toinen puoli säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevia teollisuuden ja elinkeinoelämän toimialoja.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2008 oli seuraava: varatuomari Lauri Koivusalo, puheenjohtaja; vuorineuvos Matti Kavetvuo, 1. varapuheen-johtaja; professori Markku S. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja; professori Juhani Airaksinen, vuorineuvos Heikki Hakala, dosentti Eero Jokinen, pääsihteeri Tor Jungman, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, agronomi Olavi Kuusela, professori Markku Laakso, metsänhoitaja Eero Pilkama, filosofian maisteri Paavo Pitkänen, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, toimitusjohtaja Harry Salonaho, toimitusjohtaja Rafaela Seppälä, tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, dosentti Lauri Toivonen, toimitusjohtaja Jukka Viinanen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana jo vakiintuneen tavan mukaan kolme kertaa, perinteisten kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestettiin kesäseminaari kesäkuussa. Kesäseminaarissa käsiteltiin mm. esitystä apurahojen sosiaaliturvalaiksi ja kansainvälistä markkinatilannetta.

Säätiön hallituksen valitsemina työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana varatuomari Lauri Koivusalo ja jäseninä vuorineuvos Matti Kavetvuo, professori Markku S. Nieminen, metsänhoitaja Eero Pilkama sekä asiamies KTM Riitta Vierros.

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana oli professori Markku S. Nieminen ja jäseninä professori Juhani Airaksinen, dosentti Eero Jokinen, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, professori Markku Laakso, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, dosentti Lauri Toivonen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa ja kerran puhelinkokoukseen. Tieteellinen valiokunta kokoontui kaksi kertaa, joista toisessa käsiteltiin hallitukselle esitettävät apurahat. Työvaliokunnan lähes kuukausittainen kokoontuminen on mahdollistanut joustavan ja nopean reagoinnin markkinatilanteeseen ja säätiön toimintaan.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Riitta Vierros. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, osoitteessa Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiö hankki aiempaan tapaan ostopalveluna tarvitsemansa kirjanpito-, kassa- ja toimistopalvelut Suomen Sydänliitolta.

Sydäntutkimussäätiön hallitus v. 2008

Puheenjohtaja, varatuomari Lauri Koivusalo, ESPOO

1. varapuheenjohtaja, vuorineuvos Matti Kavetvuo, HELSINKI

2. varapuheenjohtaja, professori Markku S. Nieminen, HELSINKI

Professori Juhani Airaksinen, TURKU

Vuorineuvos Heikki Hakala, HELSINKI

Dosentti Eero Jokinen, ESPOO

Pääsihteeri Tor Jungman, TUUSULA

Professori Tatu Juvonen, OULU

Ekonomi Heikki Kauppinen †

Professori Antero Kesäniemi, OULU

Professori Markku Koskenvuo, ESPOO

Agronomi Olavi Kuusela, HELSINKI

Professori Markku Laakso, KUOPIO

Metsänhoitaja Eero Pilkama, ESPOO

Filosofian maisteri Paavo Pitkänen, HELSINKI

Pääjohtaja Pekka Puska, HELSINKI

Professori Ilkka Pörsti, ESPOO

Professori Heikki Ruskoaho., TYRNÄVÄ

Toimitusjohtaja Harry Salonaho, HELSINKI

Toimitusjohtaja Rafaela Seppälä, HELSINKI

Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen., KIRKKONUMMI

Dosentti Lauri Toivonen, ESPOO

Vuorineuvos Jukka Viinanen , VANTAA

Professori Seppo Ylä-Herttuala, SIILINJÄRVI

Sydäntutkimussäätiön työvaliokunta v. 2008

Varatuomari Lauri Koivusalo

Vuorineuvos Matti Kavetvuo

Professori Markku S. Nieminen

Metsänhoitaja Eero Pilkama

KTM Riitta Vierros

Sydäntutkimussäätiön tieteellinen valiokunta v. 2008

Professori. Markku S. Nieminen

Professori Juhani Airaksinen

Dosentti Eero Jokinen

Professori Tatu Juvonen

Professori Antero Kesäniemi

Professori Markku Koskenvuo

Professori Markku Laakso

Pääjohtaja Pekka Puska

Professori Ilkka Pörsti

Professori Heikki Ruskoaho

Dosentti Lauri Toivonen

Professori Seppo Ylä-Herttuala

Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon palkintolautakunta

Professori Markku S. Nieminen puheenjohtajana sekä professorit Antero Kesäniemi, Markku Laakso ja Vesa Manninen.