Toimintasuunnitelma 2020

Sydäntutkimussäätiön toimintasuunnitelma vuodelle 2020

”Haluamme tietää sydämestä kaiken”

Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydäntutkimusta tukeva säätiö, ja tuemme sydämen rytmihäiriöiden, sepelvaltimotaudin, läppäsairauksien, sydämen vajaatoiminnan ja synnynnäisten sydänvikojen perus- ja kliinistä tutkimusta.

Sydäntutkimussäätiö on keskeinen suomalaisen sydäntutkimuksen tukija. Tutkimustyön kautta kehitetään hoidon tuloksia ja laatua. Tutkimustyö tukee ammatillista koulutusta ja osaamista. Sydäntutkimussäätiön rahoitus perustuu yksityisten henkilöiden lahjotuksiin ja testamentteihin. Säätiö toteuttaa tätä tehtävää säätiön peruskirjan mukaan ja siten kuin rahastojen säädekirjat määräävät. Keskeisin rahasto on Sydäntutkimussäätiön rahasto. Sen tuki suuntautuu suomalaisten sydänsairauksien, rytmihäiriöiden, läppävikojen, sepelvaltimotaudin, sydänkohtausten ja niiden perusmekanismien tutkimiseen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sairauksien mekanismeja sekä parantaa hoitoa ja sen laatua.

Sydäntutkimussäätiön tehtävää toteutetaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiön hallitus päättää sääntömääräisessä syyskokouksessaan 21.11.2019 toimintavuoden 2020 rahoituksen yhteismäärän. Vuonna 2019 Sydäntutkimussäätiö jakoi apurahoja ja palkintoja 1,9 miljoonaa euroa. Tavoitteena on säätiön 50-vuotisjuhlavuonna 2020 nostaa rahoituksen määrä n. 5 miljoonaan euroon vahvistaaksemme kansallisesti tärkeiden tutkimusyksiköiden toimintaa ja tukeaksemme väitöskirjantekijöitä, yksittäisiä tutkijoita ja tutkimusryhmiä. Juhlavuoden jälkeisenä vuonna 2021 on tarkoitus pitää apurahajaossa välivuosi.

Säätiön tukema tutkimustoiminta perustuu arvostetun tieteellisen valiokunnan arviointiin

Apurahojen haku toteutetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sydäntutkimussäätiön tieteellinen asiantuntijavaliokunta valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä apurahoista. Valiokunnan jäsenten enemmistö on kansallisesti tunnustettuja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksen eri osa-alueiden asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Apurahojen haku toteutetaan juhlavuonna 2020 poikkeuksellisesti kesäkaudella. Toimintavuoden apurahansaajat jaetaan ja julkistetaan säätiön verkkosivulla säätiön perustamispäivänä 2.12.2020. Verkkosivuilla julkistetaan apurahansaajien nimet ja tutkimusaiheet sekä säätiön nimikkorahasto, josta apuraha myönnetään. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköisesti.

Sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä tehostetaan toimintavuoden aikana. Säätiön uudistetut verkkosivut mahdollistavat uusien viestintätapojen aktiivisen käytön ja myös apurahansaajilta pyydetään tutkimusaiheiden esittelyä verkkoviestintää varten.

Nuoren tutkijan Soisalo-palkinto

Toimintavuonna jaetaan Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonitautien tutkijalle. Palkinto jaetaan esitysten perusteella joka toinen vuosi, nyt jo yhdennentoista kerran. Palkintosumma 12 000 euroa on sisällytetty myönnettävien apurahojen ja palkintojen kokonaissummaan.

Palkinnonjakotilaisuus järjestetään Helsingissä maaliskuun lopulla 2020. Palkinnonjakotilaisuuteen kutsutaan säätiön hallituksen jäsenet, säätiön nimikkorahastojen edustajat sekä säätiön muiden sidosryhmien edustajia laajasti. Säätiön verkkosivuilla esitellään palkinnonsaaja ja hänen tutkimusalueensa. Median edustajille lähetetään sähköisenä kutsu palkinnonjakotilaisuuteen sekä lehdistömateriaali.

Varainhankinta ja viestintä – säätiön tunnettuus on tärkeää

Varainhankintaan ja viestintään panostetaan merkittävästi säätiön 50-vuotisjuhlavuoden aikana. Näkyvyyden tavoitteena on tutkimukseen jaettavan apurahamäärän kasvattaminen jatkossa merkittävästi. Koulutuksen ja tutkimuksen valtionrahoituksen vähentyessä on säätiöiden rahoitus entistä tärkeämpää tutkimukselle. Säätiö tarjoaa yksityisille henkilöille ja rahastoille mahdollisuuden osallistua lahjoituksin tutkimuksen tukemiseen. Tämän päämäärän kannalta säätiön tunnettavuus ja arvostus on tärkeää.

Sydäntutkimussäätiön verkkosivujen uudistuksen yhteydessä kantavaksi teemaksi valittiin - Haluamme tietää sydämestä kaiken. Verkkosivuille luotiin mahdollisuus monipuoliseen viestintään videoin, blogein ja uutiskirjein. Sähköisiä kanavia tullaan edelleen kehittämään ja käyttämään aktiivisesti tulevan toimintavuoden aikana.

Tehostetuilla juhlavuoden markkinointi- ja viestintäponnisteluilla pyritään saamaan säätiölle lisää näkyvyyttä. Yhdessä Sydänliiton markkinointiasiantuntijoiden kanssa tehdään uusi säätiötä kuvaava video ja säätiön uusi yleisesite. Säätiö toteuttaa yliopistollisilla keskussairaalapaikkakunnilla seminaarikiertueen yhteistyössä sairaaloiden ja Sydänliiton piirien kanssa. Ilmoittelua lisätään Sydänmediassa ja muissa medioissa, mm. maakuntalehdissä. Säätiön esitettä jaetaan toimintavuoden aikana tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Suomen Kardiologisen Seuran syyskokouksessa Sydäntutkimussäätiön toteuttaa yhden teemasession sekä tiedotustilaisuuden sydäntutkimuksesta ja 50 vuotta täyttävästä säätiöstä. Säätiön vuosipäivänä 2.12.2020 järjestetään 50-vuotisjuhlatilaisuus.

Säätiö hankkii viestintä- ja varainhankintatyön tueksi viestinnän, markkinoinnin ja grafiikan asiantuntijapalveluita, erityisesti Sydänliitolta.

Säätiön talous

Säätiön varallisuuden markkina-arvo on 81,8 miljoonaa euroa lokakuussa 2019 (78,9 lokakuu 2018). Säätiön pääsalkun osuus tästä on 76,8 miljoonaa euroa (74,1), omakatteisen Soisalo-rahaston 4,2 miljoonaa euroa (3,9) ja omakatteisen Aune Laaksosen rahaston osuus 0,8 miljoonaa euroa (0,8). Toimintavuoden 2019 osinko- ja kuponkituottoennuste on 1 432 000 euroa (1 470 000) säätiön pääsalkun osalta. Soisalon salkun osinko- ja kuponkituottoennuste on 103 000 euroa (120 000). Aune Laaksosen salkun tuottoennuste on 4 500 euroa (4 000).

Säätiön hallinto

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen sekä mahdolliseen kesäseminaariin. Kokouksiin sisällytetään sääntömääräisten asioiden ohella markkinakatsauksia ja muita säätiön toiminnan kannalta ajankohtaisia aiheita. Lahjoittajat ja hallituksen jäsenet osallistuvat säätiön tapahtumiin ja tilaisuuksiin kuten Soisalo-palkinnon jakotilaisuuteen.

Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontuu kaksi kertaa, maaliskuussa apurahakokoukseen, jossa tärkeimpänä asiana on apurahojen jakoesityksen tekeminen hallitukselle ja loppuvuodesta päättämään apurahoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Juhlavuoden poikkeuksellisen aikataulutuksen takia jakoesitys apurahajaosta siirtyy syyskokoukseen. Valiokunta kutsutaan mahdolliseen säätiön kesäseminaariin.

Työvaliokunta kokoontuu kuukausittain. Kokousten lukumäärä täsmentyy vuoden aikana ja kiireellisissä asioissa työvaliokunta voi pitää puhelin- tai sähköpostikokouksia.

Asiamies johtaa ja kehittää säätiötä hallituksen alaisuudessa ja panee täytäntöön hallituksen ja valiokuntien päätökset. Sydäntutkimussäätiöllä ja Suomen Sydänliitolla on palvelusopimus koskien taloushallinnon palveluja. Sopimus on uudistettu ja perustuu kiinteään hintaan 1.1.2018 alkaen.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Apurahat haetaan, arvioidaan, raportoidaan ja maksetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Järjestelmää hyödynnetään myös apurahojen tilastoinnissa ja valvonnassa sekä apurahansaajien henkilötietojen raportoinnissa sähköisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan lain edellyttämällä tavalla.

Vuonna 2016 uusien apurahojen maksatus siirtyi toteutettavaksi sähköisessä verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kehittämistä jatketaan.

Uusi säätiölaki ja lähipiirirekisteri

Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Uuden säätiölain mukaiset lähipiiriohjeet ja -rekisteri on otettu säätiössä käyttöön ja niiden soveltamista jatketaan.