Toimintasuunnitelma 2021


SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydäntutkimusta tukeva säätiö, ja tuemme sydämen rytmihäiriöiden, sepelvaltimotaudin, läppäsairauksien, sydämen vajaatoiminnan ja synnynnäisten sydänvikojen perus- ja kliinistä tutkimusta.

Sydäntutkimussäätiö on keskeinen suomalaisen sydäntutkimuksen tukija. Tutkimustyön kautta kehitetään hoidon tuloksia ja laatua. Tutkimustyö tukee ammatillista koulutusta ja osaamista. Sydäntutkimussäätiön rahoitus perustuu yksityisten henkilöiden lahjotuksiin ja testamentteihin. Säätiö toteuttaa tätä tehtävää säätiön peruskirjan mukaan ja siten kuin rahastojen säädekirjat määräävät. Keskeisin rahasto on Sydäntutkimussäätiön rahasto. Sen tuki suuntautuu suomalaisten sydänsairauksien, rytmihäiriöiden, läppävikojen, sepelvaltimotaudin, sydänkohtausten ja niiden perusmekanismien tutkimiseen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sairauksien mekanismeja sekä parantaa hoitoa ja sen laatua.

Sydäntutkimussäätiön tehtävää toteutetaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiön hallitus päätti sääntömääräisessä syyskokouksessaan 21.11.2019 jakaa toimintansa 50-vuotisjuhlavuonna 2020 apurahoja ja palkintoja yhteensä 5,0 miljoonaa euroa. Juhlavuoden jälkeisenä vuonna 2021 päätettiin pitää apurahajaossa välivuosi.

Säätiön tukema tutkimustoiminta perustuu arvostetun tieteellisen valiokunnan arviointiin

Apurahojen haku toteutetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sydäntutkimussäätiön tieteellinen asiantuntijavaliokunta valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä apurahoista. Valiokunnan jäsenten enemmistö on kansallisesti tunnustettuja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksen eri osa-alueiden asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Toimintavuonna 2021 apurahahakua ei järjestetä, vaan pidetään välivuosi.

Sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä jatketaan toimintavuoden aikana. Säätiön uudistetut verkkosivut mahdollistavat uusien viestintätapojen aktiivisen käytön ja myös apurahansaajilta pyydetään tutkimusaiheiden esittelyä verkkoviestintää varten.

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto jaetaan joka toinen vuosi

Sydäntutkimussäätiö myöntää joka toinen vuosi merkittävän tunnustuspalkinnon ansioituneelle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle, jonka työ nauttii laajaa kansallista ja kansainvälistä arvostusta. Toimintavuonna Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto jaetaan kymmenennen kerran. Palkinto luovutetaan palkintoraadin valitsemalle tutkijalle. Palkintosumma on 20 000 euroa.

Säätiön verkkosivuilla esitellään palkinnonsaaja ja hänen tutkimusalueensa. Palkinnonjakotilaisuus pyritään järjestämään toimintavuoden aikana, koronatilanteen sen salliessa. Siihen osallistuvat säätiön hallituksen jäsenet ja tilaisuuteen kutsutaan säätiön nimikkorahastojen edustajat sekä säätiön muiden sidosryhmien edustajia laajasti.

Varainhankinta ja viestintä – säätiön tunnettuus on tärkeää

Varainhankintaan ja viestintään panostetaan myös säätiön 50-vuotisjuhlavuoden jälkeen. Juhlavuoden suunnitelmissa olleet yleisötilaisuudet yhdessä yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa on jouduttu siirtämään koronaepidemian takia. Myös säätiön 50-vuotisjuhlatilaisuus 2.12.2020 jouduttiin siirtämän myöhempään ajankohtaan. Nämä on tarkoitus järjestää toimintavuoden 2021 aikana, koronatilanteen niin salliessa. Viestinnän ja säätiön näkyvyyden tavoitteena on tutkimukseen jaettavan apurahamäärän kasvattaminen jatkossa merkittävästi. Koulutuksen ja tutkimuksen valtionrahoituksen vähentyessä on säätiöiden rahoitus entistä tärkeämpää tutkimukselle. Säätiö tarjoaa yksityisille henkilöille ja rahastoille mahdollisuuden osallistua lahjoituksin tutkimuksen tukemiseen. Tämän päämäärän kannalta säätiön tunnettavuus ja arvostus on tärkeää.

Sydäntutkimussäätiön verkkosivujen uudistuksen yhteydessä sloganiksi valittiin Sydäntutkimussäätiö – Sydämesi asialla. Säätiön ulkoinen ilme, mainonnassa käytettävä logo sekä kuvamaailma päivitettiin uudistuksen yhteydessä. Verkkosivuilla on mahdollisuus monipuoliseen viestintään uutistiedotteiden, artikkelien ja blogikirjoituksien kautta. Lisäksi säätiö lähettää sähköisen uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa. Sähköisiä kanavia ja säätiön facebook-näkyvyyttä tullaan edelleen kehittämään tulevan toimintavuoden aikana.

Juhlavuoden aikana tehdyillä markkinointi- ja viestintäponnisteluilla pyritään saamaan säätiölle lisää näkyvyyttä jatkossakin. Säätiölle on suunniteltu ja painettu uusi yleisesite, jota jaetaan jatkossa eri tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä. Ilmoittelua jatketaan Sydänmediassa ja muissa medioissa, mm. maakuntalehdissä. Suomen Kardiologisen Seuran kevätkokouksessa 2021 Sydäntutkimussäätiön on määrä olla yksi teemasessio säätiön tuella toteutettavista tutkimushankkeista.

Säätiö hankkii viestintä- ja varainhankintatyön tueksi viestinnän, markkinoinnin ja grafiikan asiantuntijapalveluita, erityisesti Sydänliitolta.

Säätiön talous

Säätiön varallisuuden markkina-arvo on 86,1 miljoonaa euroa lokakuussa 2020 (81,8 lokakuu 2019). Säätiön pääsalkun osuus tästä on 79,6 miljoonaa euroa (76,8), omakatteisen Soisalo-rahaston 4,4 miljoonaa euroa (4,2) ja omakatteisen Aune Laaksosen rahaston osuus 0,8 miljoonaa euroa (0,8). Toimintavuoden 2020 osinko- ja kuponkituottoennuste on 1 400 000 euroa (1 432 000) säätiön pääsalkun osalta.

Säätiön hallinto

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen sekä mahdolliseen kesäseminaariin. Kokouksiin sisällytetään sääntömääräisten asioiden ohella markkinakatsauksia ja muita säätiön toiminnan kannalta ajankohtaisia aiheita. Lahjoittajat ja hallituksen jäsenet osallistuvat säätiön tapahtumiin ja tilaisuuksiin kuten Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinnon jakotilaisuuteen.

Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontuu kaksi kertaa, maaliskuussa apurahakokoukseen, jossa tärkeimpänä asiana on apurahojen jakoesityksen tekeminen hallitukselle ja loppuvuodesta päättämään apurahoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Vuoden 2021 osalta apurahakokous jää pois välivuoden takia, ja kokousaikataulu noudattaa myöhemmin sovittavaa poikkeusaikataulua.

Työvaliokunta kokoontuu kuukausittain. Kokousten lukumäärä täsmentyy vuoden aikana ja kiireellisissä asioissa työvaliokunta voi pitää etä-, puhelin- tai sähköpostikokouksia.

Asiamies johtaa ja kehittää säätiötä hallituksen alaisuudessa ja panee täytäntöön hallituksen ja valiokuntien päätökset. Sydäntutkimussäätiöllä ja Suomen Sydänliitolla on palvelusopimus koskien taloushallinnon palveluja. Sopimus on uudistettu ja perustuu kiinteään hintaan 1.1.2018 alkaen.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Apurahat haetaan, arvioidaan, raportoidaan ja maksetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Järjestelmää hyödynnetään myös apurahojen tilastoinnissa ja valvonnassa sekä apurahansaajien henkilötietojen raportoinnissa sähköisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan lain edellyttämällä tavalla.

Vuonna 2016 uusien apurahojen maksatus siirtyi toteutettavaksi sähköisessä verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kehittämistä jatketaan.

Uusi säätiölaki, lähipiirirekisteri ja esteellisyysasiat

Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Uuden säätiölain mukaiset lähipiiriohjeet ja -rekisteri on otettu säätiössä käyttöön ja niiden soveltamista jatketaan. Säätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan Säätiöt ja rahastot ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta sekä hallituksen hyväksymää esteellisyysohjetta.