Toimintasuunnitelma 2022


SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydäntutkimusta tukeva säätiö, ja tuemme sydämen rytmihäiriöiden, sepelvaltimotaudin, läppäsairauksien, sydämen vajaatoiminnan ja synnynnäisten sydänvikojen perus- ja kliinistä tutkimusta.

Sydäntutkimussäätiö on keskeinen suomalaisen sydäntutkimuksen tukija. Tutkimustyön kautta kehitetään hoidon tuloksia ja laatua. Tutkimustyö tukee ammatillista koulutusta ja osaamista. Sydäntutkimussäätiön rahoitus perustuu yksityisten henkilöiden lahjotuksiin ja testamentteihin. Säätiö toteuttaa tätä tehtävää säätiön peruskirjan mukaan ja siten kuin rahastojen säädekirjat määräävät. Keskeisin rahasto on Sydäntutkimussäätiön rahasto. Sen tuki suuntautuu suomalaisten sydänsairauksien, rytmihäiriöiden, läppävikojen, sepelvaltimotaudin, sydänkohtausten ja niiden perusmekanismien tutkimiseen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sairauksien mekanismeja sekä parantaa hoitoa ja sen laatua.

Sydäntutkimussäätiön tehtävää toteutetaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiön hallitus päättää sääntömääräisessä syyskokouksessaan 17.11.2021 toimintavuoden 2022 rahoituksen yhteismäärän. Vuonna 2020 Sydäntutkimussäätiö jakoi apurahoja ja palkintoja 50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 5,0 miljoonaa euroa. Juhlavuoden jälkeisenä vuonna 2021 oli apurahajaossa välivuosi.

Säätiön tukema tutkimustoiminta perustuu arvostetun tieteellisen valiokunnan arviointiin

Apurahojen haku toteutetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sydäntutkimussäätiön tieteellinen asiantuntijavaliokunta valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä apurahoista. Valiokunnan jäsenten enemmistö on kansallisesti tunnustettuja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksen eri osa-alueiden asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Toimintavuoden apurahansaajat julkistetaan säätiön verkkosivulla keväällä 2022. Verkkosivuilla julkistetaan apurahansaajien nimet ja tutkimusaiheet sekä säätiön nimikkorahasto, josta apuraha myönnetään. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköisesti.

Sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä jatketaan toimintavuoden aikana. Säätiön uudistetut verkkosivut mahdollistavat uusien viestintätapojen aktiivisen käytön ja myös apurahansaajilta pyydetään tutkimusaiheiden esittelyä verkkoviestintää varten.

Nuoren tutkijan Soisalo-palkinto

Toimintavuonna jaetaan Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonitautien tutkijalle. Palkinto jaetaan esitysten perusteella joka toinen vuosi, nyt jo kahdennentoista kerran. Palkintosumma 12 000 euroa on sisällytetty myönnettävien apurahojen ja palkintojen kokonaissummaan.

Palkinnonjakotilaisuus järjestetään Helsingissä keväällä tai kesällä 2022. Palkinnonjakotilaisuuteen kutsutaan säätiön hallituksen jäsenet, säätiön nimikkorahastojen edustajat sekä säätiön muiden sidosryhmien edustajia laajasti. Säätiön verkkosivuilla esitellään palkinnonsaaja ja hänen tutkimusalueensa. Median edustajille lähetetään sähköisenä lehdistömateriaali.

Varainhankinta ja viestintä – säätiön tunnettuus on tärkeää

Varainhankintaan ja viestintään panostetaan myös tulevana toimintavuonna. Juhlavuoden 2020 suunnitelmissa olleet yleisötilaisuudet yhdessä yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa sekä säätiön 50-vuotisjuhlatilaisuus 2.12.2020 jouduttiin perumaan. Toimintavuoden 2022 aikana, koronatilanteen niin salliessa, on tarkoitus järjestää ainakin kesäjuhla, jossa juhlistetaan säätiön tekemää merkityksellistä työtä sekä säätiön parissa työskennelleiden että keskeisten sidosryhmien edustajien kanssa.

Viestinnän ja säätiön näkyvyyden tavoitteena on tutkimukseen jaettavan apurahamäärän jatkuva kasvattaminen. Koulutuksen ja tutkimuksen valtionrahoituksen vähentyessä on säätiöiden rahoitus entistä tärkeämpää tutkimukselle. Säätiö tarjoaa yksityisille henkilöille ja rahastoille mahdollisuuden osallistua lahjoituksin tutkimuksen tukemiseen. Tämän päämäärän kannalta säätiön tunnettavuus ja arvostus on tärkeää.

Sydäntutkimussäätiön verkkosivujen uudistuksen yhteydessä sloganiksi valittiin Sydäntutkimussäätiö – Sydämesi asialla. Säätiön ulkoinen ilme, mainonnassa käytettävä logo sekä kuvamaailma päivitettiin uudistuksen yhteydessä. Verkkosivuilla on mahdollisuus monipuoliseen viestintään uutistiedotteiden, artikkelien ja blogikirjoituksien kautta. Lisäksi säätiö lähettää sähköisen uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa.

Ilmoittelua jatketaan Sydänmediassa ja muissa medioissa, mm. maakuntalehdissä. Sydänliiton ja Suomen Kardiologisen Seuran kanssa kehitetään edelleen muutakin yhteistyötä.

Säätiö hankkii viestintä- ja varainhankintatyön tueksi viestinnän, markkinoinnin ja grafiikan asiantuntijapalveluita, erityisesti Sydänliitolta.

Säätiön talous

Säätiön varallisuuden markkina-arvo on 99,3 miljoonaa euroa lokakuussa 2021 (86,1 lokakuu 2020). Säätiön pääsalkun osuus tästä on 93,2 miljoonaa euroa (79,6), omakatteisen Soisalo-rahaston 5,2 miljoonaa euroa (4,4) ja omakatteisen Aune Laaksosen rahaston osuus 1,0 miljoonaa euroa (0,8).

Säätiön hallinto

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen sekä mahdolliseen kesäseminaariin/kesäjuhlaan. Kokouksiin sisällytetään sääntömääräisten asioiden ohella markkinakatsauksia ja muita säätiön toiminnan kannalta ajankohtaisia aiheita. Lahjoittajat ja hallituksen jäsenet osallistuvat säätiön tapahtumiin ja tilaisuuksiin kuten Soisalo-palkinnon jakotilaisuuteen.

Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontuu kaksi kertaa, maaliskuussa apurahakokoukseen, jossa tärkeimpänä asiana on apurahojen jakoesityksen tekeminen hallitukselle ja loppuvuodesta päättämään apurahoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Työvaliokunta kokoontuu kuukausittain. Kokousten lukumäärä täsmentyy vuoden aikana ja kiireellisissä asioissa työvaliokunta voi pitää etä-, puhelin- tai sähköpostikokouksia.

Asiamies johtaa ja kehittää säätiötä hallituksen alaisuudessa ja panee täytäntöön hallituksen ja valiokuntien päätökset. Sydäntutkimussäätiöllä ja Suomen Sydänliitolla on palvelusopimus koskien taloushallinnon palveluja. Sopimus on uudistettu ja perustuu kiinteään hintaan 1.1.2018 alkaen.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Apurahat haetaan, arvioidaan, raportoidaan ja maksetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Järjestelmää hyödynnetään myös apurahojen tilastoinnissa ja valvonnassa sekä apurahansaajien henkilötietojen raportoinnissa sähköisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan lain edellyttämällä tavalla.

Vuonna 2016 uusien apurahojen maksatus siirtyi toteutettavaksi sähköisessä verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kehittämistä jatketaan.

Uusi säätiölaki, lähipiirirekisteri ja esteellisyysasiat

Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Uuden säätiölain mukaiset lähipiiriohjeet ja -rekisteri on otettu säätiössä käyttöön ja niiden soveltamista jatketaan. Säätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan Säätiöt ja rahastot ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta sekä hallituksen hyväksymää esteellisyysohjetta.