Toimintasuunnitelma 2024


SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydäntutkimusta tukeva säätiö, ja tuemme sydämen rytmihäiriöiden, sepelvaltimotaudin, läppäsairauksien, sydämen vajaatoiminnan ja synnynnäisten sydänvikojen perus- ja kliinistä tutkimusta.

Sydäntutkimussäätiö on keskeinen suomalaisen sydäntutkimuksen tukija. Tutkimustyön kautta kehitetään hoidon tuloksia ja laatua. Tutkimustyö tukee ammatillista koulutusta ja osaamista. Sydäntutkimussäätiön rahoitus perustuu yksityisten henkilöiden lahjotuksiin ja testamentteihin. Säätiö toteuttaa tätä tehtävää säätiön peruskirjan mukaan ja siten kuin rahastojen säädekirjat määräävät. Keskeisin rahasto on Sydäntutkimussäätiön rahasto. Sen tuki suuntautuu suomalaisten sydänsairauksien, rytmihäiriöiden, läppävikojen, sepelvaltimotaudin, sydänkohtausten ja niiden perusmekanismien tutkimiseen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sairauksien mekanismeja sekä parantaa hoitoa ja sen laatua.

Sydäntutkimussäätiön tehtävää toteutetaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiön hallitus päättää sääntömääräisessä syyskokouksessaan 15.11.2023 toimintavuoden 2024 rahoituksen yhteismäärän. Vuonna 2023 Sydäntutkimussäätiö jakoi apurahoja ja palkintoja yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.

Säätiön tukema tutkimustoiminta perustuu arvostetun tieteellisen valiokunnan arviointiin

Apurahojen haku toteutetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sydäntutkimussäätiön tieteellinen asiantuntijavaliokunta valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä apurahoista. Valiokunnan jäsenten enemmistö on kansallisesti tunnustettuja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksen eri osa-alueiden asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Toimintavuoden apurahansaajat julkistetaan säätiön verkkosivulla keväällä 2024. Verkkosivuilla julkistetaan apurahansaajien nimet ja tutkimusaiheet sekä säätiön nimikkorahasto, josta apuraha myönnetään. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan jokaiselle hakijalle sähköisesti.

Sydäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemistä tehostetaan edelleen toimintavuoden aikana. Säätiön uudistetut verkkosivut mahdollistavat uusien viestintätapojen aktiivisen käytön ja myös apurahansaajilta pyydetään tutkimusaiheiden esittelyä verkkoviestintää varten.

Nuoren tutkijan Soisalo-palkinto

Toimintavuonna jaetaan Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonitautien tutkijalle. Palkinto jaetaan esitysten perusteella joka toinen vuosi, nyt jo kolmannentoista kerran. Palkintosumma 12 000 euroa on sisällytetty myönnettävien apurahojen ja palkintojen kokonaissummaan.

Palkinnonjakotilaisuus järjestetään toimintavuoden aikana, keväällä tai syksyllä 2024, mahdollisesti hallituksen kokouksen yhteydessä. Säätiön verkkosivuilla esitellään palkinnonsaaja ja hänen tutkimusalueensa. Median edustajille lähetetään sähköisenä lehdistömateriaali.

Varainhankinta ja viestintä – säätiön tunnettuus on tärkeää

Varainhankintaan ja viestintään panostetaan myös tulevana vuonna. Toimintavuoden 2024 aikana jatketaan säätiön johdon jalkautumisia yliopistosairaalapaikkakunnille. Tavoitteena on järjestää tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia paikkakunnan tutkijoiden ja säätiön edustajien kesken. Samalla esitellään toimintaa ja lähennetään yhteydenpitoa molemmin puolin. Tilaisuuksien yhteydessä pyritään edistämään säätiön näkyvyyttä paikkakunnalla ja sydäntautien tutkimuksen parissa työskentelevien piirissä. Jalkautumiskäynnit aloitettiin 2023 Tampereelta ja Kuopiosta, ja niitä pyritään jatkossa järjestämään vähintään kerran vuodessa, eri paikkakunnilla kiertäen.

Viestinnän ja säätiön näkyvyyden tavoitteena on tutkimukseen jaettavan apurahamäärän jatkuva kasvattaminen. Koulutuksen ja tutkimuksen valtionrahoituksen vähentyessä on säätiöiden rahoitus entistä tärkeämpää tutkimukselle. Säätiö tarjoaa yksityisille henkilöille ja rahastoille mahdollisuuden osallistua lahjoituksin tutkimuksen tukemiseen. Tämän päämäärän kannalta säätiön tunnettavuus ja arvostus on tärkeää.

Sydäntutkimussäätiön verkkosivujen uudistuksen yhteydessä sloganiksi valittiin Sydäntutkimussäätiö – Sydämesi asialla. Säätiön ulkoinen ilme, mainonnassa käytettävä logo sekä kuvamaailma päivitettiin uudistuksen yhteydessä. Verkkosivuilla on mahdollisuus monipuoliseen viestintään uutistiedotteiden, artikkelien ja blogikirjoituksien kautta. Lisäksi säätiö lähettää sähköisen uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa.

Ilmoittelua jatketaan Sydänmediassa ja muissa medioissa, mm. maakuntasanomalehdissä. Lisäksi harkitaan ilmoituksia myös aikakauslehdissä. Sydänliiton ja Suomen Kardiologisen Seuran kanssa kehitetään edelleen muutakin yhteistyötä.

Säätiö hankkii viestintä- ja varainhankintatyön tueksi viestinnän, markkinoinnin ja grafiikan asiantuntijapalveluita.

Säätiön talous

Säätiön varallisuuden markkina-arvo on 95,7 miljoonaa euroa lokakuussa 2023 (92,0 lokakuu 2022). Säätiön pääsalkun osuus tästä on 89,7 miljoonaa euroa (86,3), omakatteisen Soisalo-rahaston 5,0 miljoonaa euroa (4,8) ja omakatteisen Aune Laaksosen rahaston osuus 1,0 miljoonaa euroa (0,9).

Säätiön hallinto

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen sekä mahdolliseen kesäseminaariin. Kokouksiin sisällytetään sääntömääräisten asioiden ohella markkinakatsauksia ja muita säätiön toiminnan kannalta ajankohtaisia aiheita.

Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontuu kaksi kertaa, maaliskuussa apurahakokoukseen, jossa tärkeimpänä asiana on apurahojen jakoesityksen tekeminen hallitukselle ja loppuvuodesta päättämään apurahoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Työvaliokunta kokoontuu kuukausittain. Kokousten lukumäärä täsmentyy vuoden aikana ja kiireellisissä asioissa työvaliokunta voi pitää etä-, puhelin- tai sähköpostikokouksia.

Asiamies johtaa ja kehittää säätiötä hallituksen alaisuudessa ja panee täytäntöön hallituksen ja valiokuntien päätökset. Sydäntutkimussäätiöllä ja Suomen Sydänliitolla on palvelusopimus koskien taloushallinnon palveluja. Sopimus perustuu kiinteään hintaan 1.1.2018 alkaen.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Apurahat haetaan, arvioidaan, raportoidaan ja maksetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Järjestelmää hyödynnetään myös apurahojen tilastoinnissa ja valvonnassa sekä apurahansaajien henkilötietojen raportoinnissa sähköisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan lain edellyttämällä tavalla.

Vuonna 2016 uusien apurahojen maksatus siirtyi toteutettavaksi sähköisessä verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kehittämistä jatketaan.

Säätiölaki, lähipiirirekisteri ja esteellisyysasiat

Nykyinen säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Säätiölain mukaiset lähipiiriohjeet ja -rekisteri on otettu säätiössä käyttöön ja niiden soveltamista jatketaan. Säätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan Säätiöt ja rahastot ry:n vahvistamaa Säätiön hyvä hallinto -suositusta sekä hallituksen hyväksymää esteellisyysohjetta